دانلود سرود معلم

دانلود سرود معلم

دانلود سرود معلم

دانلود سرود معلم

حرفهایت را شنیدم
در کلاس مهربانی
زنگ اول با تو خواندم
یک سرود آسمانی
با تو قلب کوچک من
شادمان و پر غرور است
در نگاه کیف و دفتر
شوق فرداهای دور است
ای معلم از صدایت
می رسد آهنگ شادی
مثل باران روی گلها
می نشانی رنگ شادی
گاه سبزی، گاه آبی
مثل جنگل مثل دریا
در میان هر کتابم
نام خوبت هست پیدا
می نویسم خوب و خوانا
مشقهای هر شبم را
تا ببینم در نگاهت
باز یک لبخند زیبا

 

کانال پرورشی