دانلود سرود نماز عشق

دانلود سرود نماز عشق

دانلود سرود نماز عشق

 

دانلود سرود نماز عشق

زيباست نماز عشق خواندن
شيطان ز وجود خويش راندن
زيباست ركوع عاشقانه
تعظيم به تو به هر بهانه اي
از مهر تو گر جوان پاكي
پيشاني خويش كرده خاكي
بنشانده نشان آسماني
بر چهره زيباي جواني
خود را ز گنه چگونه شويد
آنكس كه سخن با تو نگويد
حيف است سخن با تو نگفتن
بي ذكر تو شب به صبح خفتن
زيباست خداي خوب و رحمان
تسبيح تو گفتن از دل و جان
ذكر تو در آسمان سرودن
در خاك به سجده تو بودن
شكر تو خداي خوب امروز
مردان بسيج دانش آموز
بر درگه تو غرق نيازند
حافظ هميشه نمازند

 

دانلود سرود نماز عشق

کانال پرورشی