دانلود سرود هم صحبت با مهتاب

دانلود سرود هم صحبت با مهتاب

دانلود سرود هم صحبت با مهتاب

 

دانلود سرود هم صحبت با مهتاب

( وقتی که می خندی ، آرام و پرمعنا
از خنده اش می شد ، دنیای ما زیبا
از بارش نورش ، شب ها چراغان بود
ما تشنه و تنها ، او مثل باران بود ) (۲)
( وقتی سخن می گفت ، لبریز بود از شور
وقتی که می آمد ، سرشار بود از نور ) (۲)
( هم صحبت مهتاب ، هم راز شب بوها
اهل پریدن بود مثل پرستوها ) (۲)
در یک شب تاریک افسوس از اینجا رفت
او پاک و نورانی ، آرام و تنها رفت
او گرچه با ما نیست ، یادش ولی زندست
( راهش همیشه سبز ، جاوید و پایندست ) (۲)

 

دانلود سرود هم صحبت با مهتاب

 

 

کانال پرورشی