دانلود سرود هنگامه خرداد

دانلود سرود هنگامه خرداد

دانلود سرود هنگامه خرداد

دانلود سرود هنگامه خرداد

ای هم وطن هم وطن یادآور آن دیدار را
هرگز نبر از یاد خود هنگامه ی خرداد را
برخیز و بگشاچشم جان ای هم دل و همگام من
فیضیه را رنگی نگر از خون مردان وطن
فارغ نشسته اهرمن در خون کشیده مرد و زن
افکنده بر خاک از ستم در هر کران سرو و سمن
ناگه برآمد بت شکن باب سعادت باز شد
تا بشکند دست ستم نهضت ز قم آغاز شد
رمز حقیقت جلوه گر تا فتنه گاه راز شد
سیمرغ آزادی زقم زد بال ودر پرواز شد
آری ز لطف ایزدی بنگر نشان سرمدی
از همت رزمندگان دارد به سر ایران ما
آید ثنای آفرین از آسمانها بر زمین
صد نغمه اش دل بشکفد چون گل به باغ جان ما
از جلوه ی روح خدا صبح شرف تابان نگر
در نیمه ی خرداد ماه کاخ ستم ویران نگر
جمهوری اسلام را آیینه ی ایمان نگر
مستضعفان پاک را هم عهد و هم پیمان نگر
ای هم وطن ای هموطن یادآور آن دیدار را
هرگز نبر از یاد خود هنگامه ی خرداد را

 

دانلود سرود هنگامه خرداد

کانال پرورشی