دانلود سرود هوای عاشقی

دانلود سرود هوای عاشقی

دانلود سرود هوای عاشقی

 

دانلود سرود هوای عاشقی

بتها شکست از نام او   / دلها همه در دام او
درياي مي در جان او     /  براهل عالم سرمد است
او صاحب شق القمر  / الگوي بي نقص بشر
داناي کل خير و شر / عالم به هر نيک و بد است
در دل نواي عاشقي / در سر هواي عاشقي
در جان صفاي عاشقي / بر عاشقان سر آمد است
در هست او در نيست او / هر کس نداند او کيست
از بيست باشد بيست او / از نمره صد هم صد است
آيينه رحم است و جود / با سجده اش آمد سجود
با بودنش آمد وجود / موجود و واجد امجد است
دارالوفاء ، دار الشفاء / هم مروه است و هم صفا
سالار و سيد مصطفي ( نامش محمد احمد است )(۲)
بتها شکست از نام او / دلها همه در دام او
درياي مي در جان او     /  براهل عالم سرمد است
او صاحب شق القمر  / الگوي بي نقص بشر
داناي کل خير و شر / عالم به هر نيک و بد است
دارالوفاء ، دار الشفاء / هم مروه است و هم صفا
سالار و سيد مصطفي ( نامش محمد احمد است ) (۳)

 

 

دانلود سرود هوای عاشقی

 

کانال پرورشی