دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره

دانلود سرود واژه های چون ستاره

 

دانلود سرود واژه های چون ستاره

تا قیامت می توان از تو نوشت
می توان از تو همیشه راز گفت
روزها بیدار ماند و شب نخفت
قصه ناگفته ات را باز گفت
می توان در گوش گل ها از تو گفت
تا که با نام تو زیباتر شوند
می توان با باغ از تو حرف زد
تا درختان سبز و بارآور شوند
می توان از شبنم و گل ، واژه ساخت
واژه هایی چون ستاره، چشمه، رود
بعد، آنها را کنار هم گذاشت
درخور آوازده ات شعری سرود
چون کبوترهای معصوم حرم
می توان با یاد تو پرواز کرد
زندگی وقتی به پایان می رسد
با کلامت می توان آغاز کرد
ای خمینی ! در کلامت زندگی ست
مثل آیات پر از رمز خدا
چون که با بال سخن های تو من
می پرم تا اوج، تا بی انتها

دانلود سرود واژه های چون ستاره

کانال پرورشی