دانلود سرود ورزش صبحگاهی

دانلود سرود ورزش صبحگاهی

دانلود سرود ورزش صبحگاهی

دانلود سرود ورزش صبحگاهی

برخیز هر سحرگاه
با یاد پاک الله
با عشق او وضو کن
آنگاه رو به او کن
از سستی ها بپرهیز
سحر از خواب برخیز
خود را از غم جدا کن
توکل بر خدا کن
آن گاه شادمانه
بیرون برو ز خانه
بسپار جان خود را
به دست باد صحرا
بده تن، دست ورزش
بکن هر صبح نرمش
بدو چون باد در کوه
بدو چون ابر انبوه
سپس با شور و امید
سلامی کن به خورشید
تن خود را قوی کن
دلت را معنوی کن
نسیم صبحگاهی
این نعمت الهی
به قلبت می دهد شور
به جانت می دهد نور

کانال پرورشی