دانلود سرود پرواز اربعین

دانلود سرود پرواز اربعین

دانلود سرود پرواز اربعین

دانلود سرود پرواز اربعین

 

با شوق دیدار آمدم            از دور دیدم ماه را
تاول ندارد پای من            پرواز کردم راه را
همچون کبوتر پر زدم            با کوله باری روی دوش
بانگ اذان صحن تو            از دور می آمد به گوش
من راهی ام سمت غمت        با عشق و ایمان و یقین
یک قطره ام یک قطره از        دریای عشق اربعین
از هر نژاد و هر زبان        از هرکجای این جهان
راهی شده باران عشق        بر این دیار عاشقان
شوری دوباره با غمت            در سینه برپا می کنی
این قطره ی ناچیز را        از لطف ، دریا می کنی
از اربعین تا اربعین        شوق تو در دل جاری است
سوغات این راه بلند        آزادی و بیداری است
پای برهنه ، چشم تر        بی باک و بی فکر خطر
یاران یار آشنا            در انتظار منتظر

دانلود سرود پرواز اربعین

کانال پرورشی