دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام

دانلود سرود پیغام

 

دانلود سرود پیغام

کبوتر جان چه تنهایی
از آن بالا بیا پایین
برایت نامه ای دارم
بیا بر شانه ام بنشین
تو پیغام مرا اکنون
ببر با خود به آن مرقد
بِپَر همراه قلب من
برو بنشین بر آن گنبد
برو آنجا که خوابیده
امام مهربان من
سلامی کن، دعایی کن
در آنجا از زبان من
زیارتنامه او را
بخوان آهسته آهسته
به جای من بزن بوسه
تو بر آن چار گلدسته

دانلود سرود پیغام

کانال پرورشی