دانلود سرود چشم تموم کائنات

دانلود سرود چشم تموم کائنات

دانلود سرود چشم تموم کائنات

دانلود سرود چشم تموم کائنات

 

چشم تموم کائنات سوي عنايت علي
رهبر ما خامنه اي تحت حمايت علي
رهبر فرزانه ما اي علي روزگار
وارث خونهاي پاک و از خميني يادگار
يا علي جان مقتداي من تويي
رهبر من ، مرجع من ، پيشواي من توي
ما ديگه نميگذاريم دستاي تو بسته بشه
مثل حيدر دلت از امت خود خسته بشه
مثل سلمان و ابوذردر خونت مي شينيم
آخه توچهره تو تصوير حيدر مي بينيم
بذار تا هرچي مي خوان ، بگن ولي ،ما همينيم
توي چهره علي عکس خميني مي بينيم
وقتي تو حرف مي زني اشکاي ما جاري مي شه
اگه تو گريه کني ذخم دلا کاري مي شه
رفقا بيايد با هم قدر علي رو بدونيم
تا دم آخر باهاش همه بسيجي بمونيم
خون تو رگهامون و هديه به رهبر مي کنيم
پاي عشقش با همه سختي ها ما سر مي کنيم
حرف تو براي ما حرف امام زمونه
تا دم آخر آقا تو سينه هامون مي مونه
حرف تو براي ما حرف امام زمونه
تا دم آخر آقا تو سينه هامون مي مونه

 

 

دانلود سرود چشم تموم کائنات

 

کانال پرورشی