دانلود سرود کربلا یعنی

دانلود سرود کربلا یعنی

دانلود سرود کربلا یعنی

 

دانلود سرود کربلا یعنی

دشت بوي داغ ماتم مي دهد
لحظه ها بوي محرم مي دهد
کربلا يعني غم دلگير و زرد
کودکاني تشنه در آغوش درد
کربلا يعني شقايق وش شدن
در ميان سينه ها آتش شدن
خيمه هايي ساده در دشت بلا
کربلا يعني غم آل عبا
کربلا يعني ز خود فارغ شدن
کودکي شش ماهه و بالغ شدن
کربلا قنداق سرخ اصغر (ع) است
شرح پيکار علي اکبر (ع) است
کربلا يعني دو دست از تن جدا
کربلا يعني عروجي تا خدا
کربلا يعني سر پاک حسين(ع)
پيکر افتاده بر خاک حسين (ع)
کربلا يعني شقايق وش شدن
در ميان سينه ها آتش شدن
دشت بوي داغ ماتم مي دهد
لحظه ها بوي محرم مي دهد

دانلود سرود کربلا یعنی

کانال پرورشی