دانلود سرود کعبه چشم انتظاران

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران

 

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران

تو کعبه ي چشم انتظاران
تو مقصد پرواز ياران
تو مايه ي صبر و اميدي
تو ناجي آخرين دنيايي
چه مي شود سوي عاشقان آيي
تو ناجي آخرين دنيايي
چه مي شود سوي عاشقان آيي
مهدي بيا(۳)
بيا که از مهر رويت
کشم پر سوي کويت
نما آقا قبولم
که مي آيم به سويت
به اشک پر آه يتيمان
به ناله شب زنده داران
تو مظهر لطف و سخايي
تو سروري قيمي وآقايي
به ضد باطل تو حامي مايي
تو ناجي آخرين دنيايي
چه مي شود سوي عاشقان آيي
مهدي بيا(۳)
بيا که از رويت
جهان شود روشن
طنين آوايت
زمين کند گلشن
نظاره اي گر به ما کني با ظهورت اي مولا
گل اميد و وفا بريزم به پايت اي مولا
تو کعبه ي چشم انتظاران
تو مقصد پرواز ياران
تو مايه ي صبر و اميدي
تو ناجي آخرين دنيايي
چه مي شود سوي عاشقان آيي
تو ناجي آخرين دنيايي
چه مي شود سوي عاشقان آيي
مهدي بيا(۳)
سلام در پاسخ به سوال دوستمون که گفتند کعبه چشم انتظاران کيه ؟
تک خوان کعبه چشم انتظاران ، نمي دانم چه کسي است

دانلود سرود کعبه چشم انتظاران

 

کانال پرورشی