دانلود سرود کودکان کتابخوان

دانلود سرود کودکان کتابخوان

دانلود سرود کودکان کتابخوان

 

دانلود سرود کودکان کتابخوان

ما کودکانیم
شیرین زبانیم
تنها و با هم
کتاب می خوانیم
ما در دبستان
شادیم و خندان
چون گل که دارد
جا در گلستان
گفتار ما خوب
هر کار ما خوب
با هر کسی هست
رفتار ما خوب

 

کانال پرورشی