دانلود سرود گلستان خانه

دانلود سرود گلستان خانه

دانلود سرود گلستان خانه

دانلود سرود گلستان خانه

 

مثل يك صبح بهار
خنده هايش زيباست
مادرم دشت گل است
مادر من درياست
حرفهاي پدرم
مثل عطري خوشبوست
پدرم خورشيد است
روشني ها از اوست
خانه ما باغي است
بچه ها جاي گل اند
پدر و مادر من
باغبانهاي گل اند
گرمي خانه ما
خنده مهر و وفاست
زندگاني آرام
زندگاني زيباست

 

 

کانال پرورشی