دانلود سرود گلهای خندان

دانلود سرود گلهای خندان

دانلود سرود گلهای خندان

دانلود سرود گلهای خندان

 

ما گل های خندانیم
فرزندان ایرانیم
ایران پاک خود را
مانند جان می دانیم
ما باید دانا باشیم
هشیار و بینا باشیم
از بهر حفظ ایران
باید توانا باشیم
آباد باش، ای ایران
آزاد باش، ای ایران
از ما فرزندان خود
دلشاد باش ای ایران

 

کانال پرورشی