دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله

دانلود سرود یک پله یک پله

وقتی هواپیما
از دور پیدا شد
آغوش یک ملت
با دیدنش وا شد
یک پله ، یک پله
می آمد او پایین
با چهره ای پر نور
با خنده ای شیرین
آرام می آمد
دل بیقرارش بود
دریایی از مردم
در انتظارش بود
او عاقبت همراه
با سیل مردم شد
در بین جمعیت
روح خدا گم شد

دانلود سرود یک پله یک پله

کانال پرورشی