دانلود نمایشنامه های مدارس قسمت دوم

دانلود نمایشنامه های مدارس

دانلود نمایشنامه های مدارس قسمت دوم

دانلود نمایشنامه های مدارس

نمایشنامه اول : قاضی بست

مناسب مقطع : متوسطه دوم

نوع نمایشنامه : صحنه ای

تعداد صفحات : نه

تعداد نقش ها : نه

دانلود نمایشنامه

 

نمایشنامه دوم : غباری بر آیینه

مناسب مقطع : متوسطه دوم دختران

نوع نمایشنامه : صحنه ای

تعداد صفحات :ده صفحه

تعداد نقش ها : نه

دانلود نمایشنامه

 

نمایشنامه سوم: رویای سبز

مناسب مقطع : متوسطه اول و دوم

نوع نمایشنامه : عروسکی ، عروسکی

تعداد صفحات :بیست و شش صفحه

تعداد نقش ها : سیزده

دانلود نمایشنامه

 

نمایشنامه چهارم  : روز ششم

مناسب مقطع : متوسطه ول و دوم

نوع نمایشنامه : عروسکی

تعداد صفحات :سی صفحه

تعدا نقش ها: پنج

دانلود نمایشنامه

 

نمایشنامه دوم : تصمیم بابا

مناسب مقطع : متوسطه اول و دوم

نوع نمایشنامه : صحنه ای

تعداد صفحات :بیست صفحه

تعدا نقش ها: چهار

دانلود نمایشنامه

 

عزیزان اهل تئاتر در مدارس می توانند از سایر نمایشنامه هایی که به مرور زمان در سایت شهر تست قرار می گیرند به راحتی نسبت به دانلود نمایشنامه های مورد نظر اقدام نمایند.

 

 

کانال پرورشی