دویست نفر برتر در کنکور سراسری رشته ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند

کنکور سراسری رشته ریاضی

دویست نفر برتر در کنکور سراسری رشته ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند

کنکور سراسری رشته ریاضی

شاید برای شما اتفاق افتاده است که بدونید دویست نفر برتر در کنکور سراسری در رشته ریاضی چه رشته ها و در چه دانشگاهی را برای خود انتخاب می کنند ما بر این شدیم که جز اولین سایت هایی باشیم که بتوانیم گامی محکم در این ماجرا برداریم

تاریخ درج مطلب: ۲۱:۰۹:۳۵

رتبه کشوری رتبه منطقه منطقه شهر دانشگاه
۳ ۲ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵ ۳ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶ ۴ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸ ۶ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹ ۷ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۱ ۸ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳ ۹ منطقه ۱ مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۵ ۱۰ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۶ ۱۱ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۷ ۱۲ منطقه ۱ شهرري مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۶ ۱۸ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۴ ۲۳ منطقه ۱ اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۵ ۲۴ منطقه ۱ اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۶ ۲۵ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۷ ۲۶ منطقه ۱ اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۵ ۲۹ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۶ ۳۰ منطقه ۱ شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۸ ۳۱ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۹ ۳۲ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۲ ۳۴ منطقه ۱ اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۴ ۳۶ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۶ ۳۸ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۷ ۳۹ منطقه ۱ شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۲ ۴۴ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۲ ۴۴ منطقه ۱ مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۲ ۴۴ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۶ ۴۷ منطقه ۱ مشهد مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۷ ۴۸ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۱ ۵۰ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۲ ۵۱ منطقه ۱ اصفهان مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۴ ۵۳ منطقه ۱ تهران مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۵ ۵۴ منطقه ۱ اصفهان مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۹ ۵۶ منطقه ۱ مشهد مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۳ ۵۷ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۶ ۵۸ منطقه ۱ تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۷ ۵۹ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۸ ۶۰ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۹ ۶۱ منطقه ۱ استهبان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹۲ ۶۳ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹۴ ۶۵ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹۷ ۶۸ منطقه ۱ اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۰۱ ۷۰ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۱۲ ۷۷ منطقه ۱ تهران دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
۱۲۰ ۸۱ منطقه ۱ تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۱ ۸۸ منطقه ۱ شيراز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۴ ۹۱ منطقه ۱ تبريز مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۵ ۹۲ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۵ ۹۲ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۴۰ ۹۶ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۴۲ ۹۷ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۴۴ ۹۸ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۵۰ ۱۰۱ منطقه ۱ اصفهان مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۶۱ ۱۰۸ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۶۶ ۱۰۹ منطقه ۱ تهران مهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه
۱۶۹ ۱۱۰ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۸۲ ۱۱۷ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۸۷ ۱۲۱ منطقه ۱ شيراز مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۸۸ ۱۲۲ منطقه ۱ مشهد مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۹۱ ۱۲۳ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۹۲ ۱۲۴ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۱۹۴ ۱۲۶ منطقه ۱ تبريز مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۹۷ ۱۲۷ منطقه ۱ اصفهان مهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۱۱ ۱۳۶ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۱۳ ۱۳۸ منطقه ۱ اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۱۹ ۱۴۱ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۲۲ ۱۴۴ منطقه ۱ تهران مهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۳۶ ۱۵۲ منطقه ۱ بهارستان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۴۵ ۱۵۶ منطقه ۱ تهران مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۴۹ ۱۵۹ منطقه ۱ تهران مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۵۲ ۱۶۲ منطقه ۱ اصفهان مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۵۸ ۱۶۵ منطقه ۱ شيراز مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۱ ۱۶۷ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۳ ۱۶۹ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۷ ۱۷۲ منطقه ۱ مشهد مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۸ ۱۷۳ منطقه ۱ مشهد مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۷۳ ۱۷۷ منطقه ۱ اصفهان مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۷۵ ۱۷۸ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۷۵ ۱۷۸ منطقه ۱ اصفهان مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۸۱ ۱۸۲ منطقه ۱ تهران مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۹۱ ۱۸۶ منطقه ۱ اصفهان مهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۹۹ ۱۸۹ منطقه ۱ تهران مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۳۰۷ ۱۹۵ منطقه ۱ مشهد مهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

 

 });