دویست نفر برتر در کنکور سراسری رشته ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند

کنکور سراسری رشته ریاضی

دویست نفر برتر در کنکور سراسری رشته ریاضی چه رشته هایی را انتخاب کرده اند

کنکور سراسری رشته ریاضی

شاید برای شما اتفاق افتاده است که بدونید دویست نفر برتر در کنکور سراسری در رشته ریاضی چه رشته ها و در چه دانشگاهی را برای خود انتخاب می کنند ما بر این شدیم که جز اولین سایت هایی باشیم که بتوانیم گامی محکم در این ماجرا برداریم

تاریخ درج مطلب: ۲۱:۰۹:۳۵

رتبه کشوریرتبه منطقهمنطقهشهردانشگاه
۳۲منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۳منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۴منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۶منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹۷منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۱۸منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۹منطقه ۱مشهدمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۵۱۰منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۶۱۱منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۷۱۲منطقه ۱شهرريمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۶۱۸منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۴۲۳منطقه ۱اصفهانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۵۲۴منطقه ۱اصفهانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۶۲۵منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۳۷۲۶منطقه ۱اصفهانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۵۲۹منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۶۳۰منطقه ۱شيرازمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۸۳۱منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۴۹۳۲منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۲۳۴منطقه ۱اصفهانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۴۳۶منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۶۳۸منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۵۷۳۹منطقه ۱شيرازمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۲۴۴منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۲۴۴منطقه ۱مشهدمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۲۴۴منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۶۴۷منطقه ۱مشهدمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۶۷۴۸منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۱۵۰منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۲۵۱منطقه ۱اصفهانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۴۵۳منطقه ۱تهرانمهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۵۵۴منطقه ۱اصفهانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۷۹۵۶منطقه ۱مشهدمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۳۵۷منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۶۵۸منطقه ۱تبريزمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۷۵۹منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۸۶۰منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۸۹۶۱منطقه ۱استهبانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹۲۶۳منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹۴۶۵منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۹۷۶۸منطقه ۱اصفهانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۰۱۷۰منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۱۲۷۷منطقه ۱تهراندکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه
۱۲۰۸۱منطقه ۱تبريزمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۱۸۸منطقه ۱شيرازمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۴۹۱منطقه ۱تبريزمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۵۹۲منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۳۵۹۲منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۴۰۹۶منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۴۲۹۷منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۴۴۹۸منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۵۰۱۰۱منطقه ۱اصفهانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۶۱۱۰۸منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۶۶۱۰۹منطقه ۱تهرانمهندسي معماري / دانشگاه تهران / روزانه
۱۶۹۱۱۰منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۸۲۱۱۷منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۸۷۱۲۱منطقه ۱شيرازمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۸۸۱۲۲منطقه ۱مشهدمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۹۱۱۲۳منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۹۲۱۲۴منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۱۹۴۱۲۶منطقه ۱تبريزمهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۱۹۷۱۲۷منطقه ۱اصفهانمهندسي نفت / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۱۱۱۳۶منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۱۳۱۳۸منطقه ۱اصفهانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۱۹۱۴۱منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۲۲۱۴۴منطقه ۱تهرانمهندسي شيمي / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۳۶۱۵۲منطقه ۱بهارستانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۴۵۱۵۶منطقه ۱تهرانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۴۹۱۵۹منطقه ۱تهرانمهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۵۲۱۶۲منطقه ۱اصفهانمهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۵۸۱۶۵منطقه ۱شيرازمهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۱۱۶۷منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۳۱۶۹منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۷۱۷۲منطقه ۱مشهدمهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۶۸۱۷۳منطقه ۱مشهدمهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۷۳۱۷۷منطقه ۱اصفهانمهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۷۵۱۷۸منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۲۷۵۱۷۸منطقه ۱اصفهانمهندسي عمران / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه
۲۸۱۱۸۲منطقه ۱تهرانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۹۱۱۸۶منطقه ۱اصفهانمهندسي کامپيوتر / دانشگاه تهران / روزانه
۲۹۹۱۸۹منطقه ۱تهرانمهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه
۳۰۷۱۹۵منطقه ۱مشهدمهندسي صنايع / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

کنکور سراسری رشته ریاضی ،

 

کانال پرورشی