آخرین رتبه های مجاز مدیریت بازرگانی ، دولتی و مالی ، از رشته های علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

آخرین رتبه های مجاز مدیریت بازرگانی ، دولتی و مالی ، از رشته های علوم انسانی

مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، 

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۹۴ مدیریت مالی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۲ ۱۷۸۲۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۳ ۱۷۸۷۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۴ ۱۷۸۲۵ مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۵ ۱۷۶۹۱ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۶ ۱۷۸۲۴ مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۷ ۱۷۶۹۳ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۸ ۱۷۸۲۳ مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۹ ۱۷۸۷۷ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۰ ۱۷۸۷۶ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۱ ۱۷۸۷۴ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۱۲ ۱۷۸۸۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۱۳ ۱۷۹۵۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۴ ۱۷۶۹۲ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۵ ۱۷۸۸۵ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۶ ۱۷۷۲۰ مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۷ ۱۷۸۸۶ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۸ ۱۷۹۶۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۹ ۱۷۷۹۴ مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲۰ ۱۷۸۸۳ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲۱ ۱۷۸۸۷ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه- شرایط در انتهای دفترچه مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۲ ۱۷۹۶۳ مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۳ ۱۷۹۶۴ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۴ ۱۷۹۵۴ مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۵ ۱۷۶۳۰ مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۶ ۱۷۶۲۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۷ ۱۸۱۱۱ مدیریت مالی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۸ ۱۷۸۷۵ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۹ ۱۷۷۹۵ مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۰ ۱۷۸۸۴ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۱ ۱۷۸۸۸ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۲ ۱۷۶۹۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۳ ۱۷۹۵۵ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۴ ۱۷۶۳۱ مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۵ ۱۷۸۵۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۶ ۱۷۶۹۹ مدیریت مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۷ ۱۷۶۹۸ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۸ ۱۸۰۳۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۹ ۱۸۱۰۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۰ ۱۷۸۵۲ مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۱ ۱۷۶۷۰ مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۲ ۱۷۹۶۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۳ ۱۷۹۷۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۴ ۱۷۷۵۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۵ ۱۷۹۷۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۶ ۱۸۰۰۴ مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۷ ۱۸۰۱۱ مدیریت جهانگردی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۸ ۱۸۰۱۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۹ ۲۰۷۵۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۵۰ ۱۸۱۱۰ مدیریت صنعتی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰

 });