آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی

مطالعات خانواده

آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی

مطالعات خانواده

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۵۱ مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰