آخرین رتبه های مجاز روانشناسی ، از رشته های تجربی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی ، از رشته های تجربی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۸۷ روانشناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲ ۱۷۸۱۹ روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳ ۱۷۸۷۰ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴ ۱۷۸۷۹ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۵ ۱۷۷۱۵ روانشناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۶ ۱۷۹۴۹ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۷ ۱۷۶۲۵ روانشناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۸ ۱۷۷۹۲ روانشناسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹ ۱۷۶۶۹ روانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۰ ۱۷۹۷۱ روانشناسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۱ ۱۸۱۰۴ روانشناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۲ ۱۷۹۵۸ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۳ ۱۷۹۷۴ روانشناسی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۴۷ روانشناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۵ ۱۷۸۰۲ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۶ ۱۷۶۷۲ روانشناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۷ ۱۷۶۰۵ روانشناسی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۸ ۱۷۶۶۱ روانشناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۹ ۲۰۷۵۵ روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۰ ۱۷۶۵۴ روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۱ ۱۷۷۴۷ روانشناسی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۲ ۱۸۰۰۱ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۳ ۱۸۰۳۵ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۴ ۱۸۰۵۸ روانشناسی دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۵ ۱۸۰۰۸ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۷۸۰۹ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۷۸۳۸ روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۸ ۱۷۸۲۷ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۹ ۱۷۶۷۸ روانشناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰ ۱۷۷۷۰ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۷۶۰۷ روانشناسی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۸۰۴۹ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳ ۱۷۸۳۳ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴ ۱۸۰۴۲ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۵ ۱۸۰۱۳ روانشناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۶ ۱۸۰۶۴ روانشناسی دانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۷۶۱۲ روانشناسی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸ ۱۷۷۲۸ روانشناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۷۲ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۰ ۱۸۰۶۲ روانشناسی دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۱ ۱۷۷۵۲ روانشناسی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۲ ۱۸۰۸۵ روانشناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۳ ۱۷۶۴۸ روانشناسی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۷۵۴ روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۵ ۱۸۰۵۳ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۶ ۱۷۷۹۶ روانشناسی دانشگاه شهرکرد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۷ ۱۷۷۷۹ روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۸ ۱۸۰۹۷ روانشناسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۹ ۱۷۹۷۹ روانشناسی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۵۰ ۱۸۰۶۰ روانشناسی دانشگاه مراغه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی

آخرین رتبه های مجاز رشته روانشناسی

 });