روش های املانویسی

نویسنده:admin تاریخ:۲۰ مرداد ۱۳۹۵ دسته بندی:پایه اول, فارسی بازدید:93 بازدید

املا

 روش های املانویسی

املا

املا به معنی پرکردن ،از یادچیزي را نوشتن ،تقریر مطلبی تا دیگري آن را بنویسدبه معنی رسم الخط و درست نویسی هم آمده است . به عبارتی به نوشتار در آوردن صورت آوایی حروف،کلمات و جمله ها می باشد. املا یکی از جلوه هاي زبان است و زبان یک مهارت است و مهارت بیشتراز راه تمرین به دست می آید. ضرورت آموزش املا- شناسایی رسم الخط فارسی،تسهیل برقراري ارتباط نوشتاري، تحکیم زیر بناي سواد آموزي که به یادگیري دروس دیگر کمک می کند،تبدیل گفتار به نوشتار،تقویت مهارت هاي ذهنی و زبانی(گوش دادن ،سخن گفتن،نوشتن ،خواندن،تقویت حافظه ي سمعی و بصري)تلفظ درست ،درست نویسی کلمات رایج و مورد نیاز،تشخیص اشکالات املایی و رفع آنها،تشخیص اشکالات روش هاي یاددهی و سمعی در رفع آنها، ارزشیابی و تمرین آموخته ها روش هاي متنوع در آموزش املا(انواع املا)

روش های املانویسی

۱- املا تقریري(که سالها گفتند و ما نوشته ایم و هنوز ادامه دارد.)

۲-املاي تصویري -که به صورت کلمه نویسی ،جمله سازي و یا داستان نویسی به کمک تصاویر می باشد.

۳-املاي گروهی- که به چند صورت می توان انجام داد: الف- دانش آموزان به گروه هاي چند نفره تقسیم می شوندو از هر گروه خواسته می شودمتنی را آماده کننداز متن هر گروه قسمت هایی را انتخاب کرده و به صورت متن پیوسته دیکته گفته شود. ب- دانش آموزان را به گروه هاي ۲الی۳ نفري تقسیم کرده و از هر گروه یک نفر املا را می نویسد و اعضاي دیگردر نوشتن صحیح کلمات با او همکاري می نمایند امتیاز نویسنده ي املا براي همه گروه منظورمی گردد. پیشنهاد می شود نویسنده ي املا دانش آموز ضعیف گروه باشدو بین دو دانش آموز دیگر قرار گیرد. ج-معلم املا را می خواند و هریک از اعضاي گروه یک خط را می نویسند(خط اول را نفر اول،خط دوم را نفر دوم و…) د- گروه هاي کلاس به هم دیکته بگویند و بعد آن را تصحیح نمایند.

۴- املاي تخته اي

۵-املا به صورت کلمه سازي: الف- با حروفی که معلم می دهد بچه ها با آن یک یا چندکلمه می سازند. ب- معلم با هجاها (ترکیباتی) که می گوید دانش آموز یک یا چند کلمه بسازد.

۶- املا به صورت جمله سازي_با کلمات مختلف جمله بسازند.

۷- املاي کامل کردنی- که به صورت تکمیل جاهاي خالی به صورت کلمه نویسی،گذاشتن علائمی مثل تشدیدو یا گذاشتن سرکج می باشد.

۸- املاي کارتی: به هر گروه در کلاس یک کارت داده، ( کلماتی در کارتها نوشته شده است که ارزش املایی دارند و یا دانش آموزان در نوشتن آنها مشکل دارند) دانش آموزان در یک زمان معین کلمات روي کارتها را با دقت نگاه کرده و پس از گرفتن کارتها هرچه را که در ذهن دارند به صورت گروهی در دفتر خود بنویسند( می توان به صورت انفرادي و یا گروهی این کا ررا انجام داد.)

۹- املاي معلم ساخته

روش های املانویسی

۱۰- املاي ذهنی_ با خواندن بخشی از درس (از قبل)همان متن را با تمام علائم و نشانه ها در دفتر خود بنویسند.

۱۱- روش بگردو پیدا کن_اگر دانش آموزان در نوشتن کلمات و یا حروفی دچا رمشکل هستند(حروف چند شکل و یک صدا و یک شکل و چند صدا) را از داخل متن و یا کتاب پیداکرده و بنویسند.

۱۲- کلمات هم خانواده_ با دادن یک کلمه ،هم خانواده هاي آن را بنویسند.

۱۳- املاي کلمات مخالف- مخالف کلمه هایی را که به آنها داده می شود بنویسند.

۱۴- املا به خانواده_ دانش آموز متنی را به خانواده املا بگوید که این امرعلاوه بر تسلط در

۱۵- املاي بی نقطه- روخوانی موجب دقت در شناسایی کلمات می گردد. متنی را که تمام نقطه هاي آن پاك شده در اختیار دانش آموزان قرار می دهیم آنها باید نقطه ها را در جاي مناسب قرار دهند.

۱۶-املاي بریده از روزنامه و یا مجله و.. دانش آموز حروف یا ترکیب و یا کلمه هاي خوانده شده را از روزنامه پیدا کرده و با قیچی بریده وبا آن کلمه یا جمله می سازد و در دفتر می چسباند در پایان می تواند با خط زیبا آن را یکبار بنویسد.

۱۷- نوشتن کلماتی که صداي اول و آخر آنها مثل هم است.

۱۸- املاي شنی – دانش آموز املا را در سینی و یا صفحه اي که از شن پوشانده شده است می نویسد.

۱۹- املا در فضا(هوا) – به کمک انگشتان و یا وسیله اي دیگر املاي کلمات خواسته شده را در هوا می نویسد.

۲۰-املاي آبکی- در یک ظرف کوچک یا بطري که سر آن سوراخ می باشدمقداري آب می ریزند وسپس کلماتی را که معلم می گوید بچه ها روي زمین می نویسند.

روش های املانویسی

۲۱- املاي سفره اي روي یک سفره سفید با ماژیک وایت برد می توانند املا بنویسند و به کمک دستمال کاغذي پاك کنند.

۲۲- مرتب کردن کلمه ها به ترتیب حروف الفبا

۲۳- پیدا کردن غلط هاي املایی با توجه به متن کتاب

۲۴-نوشتن املا به کمک خمیر

۲۵- تکمیل بخش هاي یک کلمه و ساختن کلمه کامل ما +………. = …….

۲۶- مرتب کردن کلمات پراکنده

۲۷- نوشتن پاسخ پرسشها

۲۸- مقایسه کلمات نوشته شده و نوشتن شباهتها و تفاوتهاي آنها مانند: خواست خاست می گذارد می گذارند

۲۹- املاي دانش آموز به معلم

۳۰- املا به صورت تداعی معانی: در این املا معلم با گفتن یک کلمه از دانش آموزان می پرسد با شنیدن این کلمه به یاد چه چیزهایی می افتند آنها را بنویسند.

۳۱- خلاصه کردن یک متن و یا نوشتن نتیجه اي که از یک داستان می گیرند.

۳۲- تکمیل یک متن و یا داستان نیمه تمام

۳۳- املاي ترکیبی- دانش آموز و یا معلم چند کلمه از درس انتخاب کنند و دانش آموزان با آن کلمه ها داستان بسازند.

۳۴- املا به صورت جمله توسط معلم خوانده شده و کلمه هایی که در این متن توسط معلم دو بار تکرار می شود را دانش آموزان بنویسند.

شهرتست – اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

 });