آخرین رتبه های مجاز ریاضیات و کاربردها ، از رشته های تجربی

ریاضیات و کاربردها

آخرین رتبه های مجاز ریاضیات و کاربردها ، از رشته های تجربی

ریاضیات و کاربردها

 

ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۰۷ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲ ۱۰۳۱۳ ریاضیات و کاربردها دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳ ۱۰۷۲۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۰۹۶۵ ریاضیات و کاربردها دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۵ ۱۰۶۳۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۶ ۱۰۸۲۰ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۷ ۱۰۴۰۱ ریاضیات و کاربردها دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۸ ۱۰۷۱۶ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹ ۱۰۵۷۳ ریاضیات و کاربردها دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰ ۱۰۰۸۰ ریاضیات و کاربردها دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱ ۱۰۲۸۶ ریاضیات و کاربردها دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۲ ۱۰۲۹۲ ریاضیات و کاربردها دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۱۰۱۶ ریاضیات و کاربردها دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۴ ۱۱۰۳۱ ریاضیات و کاربردها دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۵ ۱۰۲۱۱ ریاضیات و کاربردها دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۶ ۱۰۶۷۸ ریاضیات و کاربردها دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۷ ۱۰۱۹۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۸ ۱۰۲۴۲ ریاضیات و کاربردها دانشگاه تبریز(محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) (روزانه) امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۹ ۱۰۷۹۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی جندی شاپور – دزفول (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۰ ۱۰۲۲۷ ریاضیات و کاربردها دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۱ ۱۱۰۷۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۲ ۱۱۰۶۸ ریاضیات و کاربردها دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۷۷۱ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۴ ۱۰۷۶۱ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۶۵۱ ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۶۶۸ ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۵۷ ریاضیات و کاربردها دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۸ ۱۱۱۸۰ ریاضیات و کاربردها دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۹ ۱۱۱۶۶ ریاضیات و کاربردها دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۰۱۸ ریاضیات و کاربردها دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۱ ۱۱۲۷۰ ریاضیات و کاربردها دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۸۰۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۳ ۱۱۰۹۳ ریاضیات و کاربردها دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۴ ۱۱۴۰۲ ریاضیات و کاربردها دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۵ ۱۱۳۵۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۶ ۱۱۲۴۳ ریاضیات و کاربردها دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۷ ۱۱۲۲۱ ریاضیات و کاربردها دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۴۹۷ ریاضیات و کاربردها دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۰۴۸۵ ریاضیات و کاربردها دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۵۸ ریاضیات و کاربردها دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۱ ۱۱۳۶۷ ریاضیات و کاربردها دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۲ ۱۰۲۴۷ ریاضیات و کاربردها دانشگاه تبریز(محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) (نوبت دوم (شبانه)) امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۳ ۱۱۴۴۰ ریاضیات و کاربردها دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۴ ۱۱۴۱۸ ریاضیات و کاربردها دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۵ ۱۱۵۴۸ ریاضیات و کاربردها مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۶ ۱۰۰۳۰ ریاضیات و کاربردها دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۷ ۱۰۶۰۵ ریاضیات و کاربردها دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۸ ۱۰۳۸۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۹ ۱۰۴۳۹ ریاضیات و کاربردها دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۵۰ ۱۰۴۵۳ ریاضیات و کاربردها دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)