علم اطلاعات و دانش شناسی – رشته ای از علوم تجربی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی -شاخه ای از علوم تجربی

 

علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، علم اطلاعات و دانش شناسی ، 

علم اطلاعات و دانش شناسی

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۹۴۵ کتابداری در شاخه پزشکی دانشکده علوم پزشکی آبادان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۲ ۱۷۷۹۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳ ۱۷۹۵۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۴ ۱۷۶۸۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۵ ۱۷۶۲۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۶ ۱۷۹۶۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۷ ۱۷۶۷۴ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۸ ۱۷۸۸۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۹ ۱۸۱۰۶ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۰ ۱۱۳۶۶ کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۱ ۱۷۸۷۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۲ ۱۷۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۱۳ ۱۷۸۴۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۹۹۵ کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۵ ۱۷۸۳۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۶ ۱۱۸۸۹ کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۷ ۱۷۸۲۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۸ ۱۷۷۷۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۹ ۱۷۷۳۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۰ ۱۱۱۴۶ کتابداری در شاخه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۱ ۱۷۶۸۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۷۳۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۳ ۱۷۸۰۴ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۴ ۱۷۹۶۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۵ ۱۷۸۱۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۶ ۱۷۸۴۸ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۷ ۱۷۷۱۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۸ ۱۷۷۷۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۹ ۱۷۶۶۶ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۰ ۱۷۶۶۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۱ ۱۷۷۴۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰۰ تا ۸۰۰۰۰

 });