آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی ، از رشته های علوم تجربی

علم اطلاعات و دانش شناسی

آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۷۶۸۹علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۱۷۷۱۷علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۱۷۶۲۷علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۱۷۸۷۱علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵۱۷۷۹۳علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شاهد – تهران (روزانه)پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶۱۷۸۳۵علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷۱۷۸۸۰علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸۱۷۶۷۴علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۹۱۷۶۸۰علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۰۱۷۹۵۱علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱۱۷۸۴۸علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۲۱۸۱۰۶علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه یزد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۳۱۷۸۲۹علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴۱۷۷۷۱علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۵۱۷۹۶۰علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۶۱۷۸۱۱علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۷۱۷۸۴۰علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸۱۷۷۱۱علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۹۱۷۷۳۰علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰۱۷۸۰۴علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۱۱۷۷۷۳علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲۱۷۷۳۵علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳۱۷۹۶۷علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه قم (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۲۴۱۷۶۶۶علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۵۱۷۶۶۳علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه بیرجند (روزانه)مرد و زن۱بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۶۱۷۷۴۳علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۷۱۷۷۴۱علـم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه زابل (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

کانال پرورشی