آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی ، از رشته های علوم تجربی

علم اطلاعات و دانش شناسی

آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۸۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲ ۱۷۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳ ۱۷۶۲۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۷۸۷۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵ ۱۷۷۹۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶ ۱۷۸۳۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷ ۱۷۸۸۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۷۶۷۴ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۹ ۱۷۶۸۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۰ ۱۷۹۵۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱ ۱۷۸۴۸ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۲ ۱۸۱۰۶ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۳ ۱۷۸۲۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴ ۱۷۷۷۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۵ ۱۷۹۶۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۶ ۱۷۸۱۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۷ ۱۷۸۴۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸ ۱۷۷۱۱ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۹ ۱۷۷۳۰ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰ ۱۷۸۰۴ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۱ ۱۷۷۷۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۷۳۵ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳ ۱۷۹۶۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۲۴ ۱۷۶۶۶ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۵ ۱۷۶۶۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۲۶ ۱۷۷۴۳ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۷ ۱۷۷۴۱ علـم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

 

 });