علوم تغذیه ، از رشته های علوم تجربی

علوم تغذیه

علوم تغذیه ، از رشته های علوم تجربی

علوم تغذیه

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه 


علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه ،علوم تغذیه  ،،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۴۷۶ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲ ۱۱۴۷۷ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳ ۱۰۹۸۹ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۴ ۱۱۵۲۹ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۵ ۱۱۵۰۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۱۱۹۶ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۱۵۰۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۸ ۱۱۵۵۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی شیراز – سپیدان (روزانه) محل تحصیل شهرستان سپیدان مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹ ۱۱۶۰۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۰ ۱۱۶۵۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۱ ۱۱۲۶۰ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۲ ۱۱۹۱۰ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۳ ۱۱۱۴۵ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۴ ۱۱۳۶۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۵ ۱۱۹۸۹ علوم تغذیه دانشکده علوم پزشکی شوشتر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۳۵۲۳ علوم تغذیه موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۷ ۱۱۳۳۶ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۸ ۱۱۴۳۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محلد تحصيل شهرستان آرادان) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۹ ۱۱۰۰۹ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۰ ۱۳۵۲۴ علوم تغذیه موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۹۲ بهداشت مواد غذایی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۲ ۱۱۷۱۴ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۱۷۷۸ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۴ ۱۱۶۱۲ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۵ ۱۱۷۲۱ علوم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۰۵۵ بهداشت مواد غذایی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۵۳ بهداشت مواد غذایی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰

 });