آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک

علوم و مهندسی آب

آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک

علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، 

علوم و مهندسی آب

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۰۳۳۱علوم و مهندسی آبدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۱بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۱۰۳۳۳مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۱بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۱۰۳۳۶مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴۱۰۳۳۴علوم و مهندسی آبدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵۱۰۷۲۶مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶۱۱۰۲۷مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷۱۰۳۳۲مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۱بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۸۱۷۹۴۷اقتصاد کشاورزيدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۹۱۱۰۴۰مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۰۱۷۹۵۶اقتصاد کشاورزيدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱۱۱۰۳۲علوم و مهندسی آبدانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۲۱۱۰۱۷علوم و مهندسی آبدانشگاه فردوسی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۳۱۰۶۸۸مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴۱۷۸۴۵اقتصاد کشاورزيدانشگاه شیراز (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۱۵۱۰۷۱۷علوم و مهندسی آبدانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶۱۰۶۷۹علوم و مهندسی آبدانشگاه شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۷۱۰۲۰۰علوم و مهندسی آبدانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸۱۰۳۳۵مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹۱۰۲۱۳علوم و مهندسی آبدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰۱۷۶۹۵اقتصاد کشاورزيدانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱۱۰۲۲۱مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۲۱۷۶۷۱اقتصاد کشاورزيدانشگاه تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۳۱۰۲۶۰مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه تبریز (روزانه)محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریزمرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۴۱۰۲۳۷مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۵۱۰۲۲۹علوم و مهندسی آبدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۶۱۱۱۶۸علوم و مهندسی آبدانشگاه گیلان – رشت (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۷۱۰۵۸۹مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه شهرکرد (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۸۱۰۲۶۱مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریزمرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۹۱۰۵۹۲علوم و مهندسی آبدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۰۱۰۵۹۷مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۱۱۰۴۸۶علوم و مهندسی آبدانشگاه زنجان (روزانه)مرد و زن۱بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۲۱۰۶۰۰مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳۱۰۵۸۶مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه شهرکرد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۴۱۰۱۵۸علوم و مهندسی آبدانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۵۱۰۵۸۱علوم و مهندسی آبدانشگاه شهرکرد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۶۱۰۴۹۸علوم و مهندسی آبدانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷۱۷۹۷۷اقتصاد کشاورزيدانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۸۱۷۹۸۴اقتصاد کشاورزيدانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۳۹۱۰۶۶۲علوم و مهندسی آبدانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۰۱۰۶۵۳علوم و مهندسی آبدانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۱۱۷۶۷۷اقتصاد کشاورزيدانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۲۱۱۱۲۱علوم و مهندسی آبدانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه))(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۳۱۱۱۰۸علوم و مهندسی آبدانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۴۱۱۰۰۰علوم و مهندسی آبدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۵۱۰۰۲۸مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۶۱۱۱۱۶مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه کردستان – سنندج (روزانه)(رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۴۷۱۰۱۶۷مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی)دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۸۱۰۵۹۸مهندسی مکانیزاسیون کشاورزیدانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه))مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۹۱۰۰۱۹علوم و مهندسی آبدانشگاه اراک (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵۰۱۰۰۶۸مهندسی ماشین های صنایع غذاییدانشگاه ارومیه (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

کانال پرورشی