آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک

علوم و مهندسی آب

آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک

علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، 

علوم و مهندسی آب

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۳۱ علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲ ۱۰۳۳۳ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳ ۱۰۳۳۶ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۰۳۳۴ علوم و مهندسی آب دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۰۷۲۶ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۶ ۱۱۰۲۷ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷ ۱۰۳۳۲ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۸ ۱۷۹۴۷ اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۹ ۱۱۰۴۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۰ ۱۷۹۵۶ اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۱ ۱۱۰۳۲ علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۲ ۱۱۰۱۷ علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۳ ۱۰۶۸۸ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۴۵ اقتصاد کشاورزي دانشگاه شیراز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۵ ۱۰۷۱۷ علوم و مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۶ ۱۰۶۷۹ علوم و مهندسی آب دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۷ ۱۰۲۰۰ علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸ ۱۰۳۳۵ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۰۲۱۳ علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۷۶۹۵ اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱ ۱۰۲۲۱ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۲ ۱۷۶۷۱ اقتصاد کشاورزي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۳ ۱۰۲۶۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه تبریز (روزانه) محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۴ ۱۰۲۳۷ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۲۹ علوم و مهندسی آب دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۶ ۱۱۱۶۸ علوم و مهندسی آب دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۵۸۹ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۲۶۱ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۵۹۲ علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۹۷ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۴۸۶ علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳۲ ۱۰۶۰۰ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۳ ۱۰۵۸۶ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۴ ۱۰۱۵۸ علوم و مهندسی آب دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۵ ۱۰۵۸۱ علوم و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۶ ۱۰۴۹۸ علوم و مهندسی آب دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۳۷ ۱۷۹۷۷ اقتصاد کشاورزي دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۸ ۱۷۹۸۴ اقتصاد کشاورزي دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۰۶۶۲ علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۰ ۱۰۶۵۳ علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۱ ۱۷۶۷۷ اقتصاد کشاورزي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۱۱۲۱ علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۳ ۱۱۱۰۸ علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۴ ۱۱۰۰۰ علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۰۲۸ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۶ ۱۱۱۱۶ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۷ ۱۰۱۶۷ مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۸ ۱۰۵۹۸ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴۹ ۱۰۰۱۹ علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵۰ ۱۰۰۶۸ مهندسی ماشین های صنایع غذایی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 });