فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی شورای دانش آموزی

نویسنده:admin تاریخ:27 اکتبر 2017 دسته بندی:پرورشی بازدید:1,330 بازدید

فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی شورای دانش آموزی

فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی شورای دانش آموزی

فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی شورای دانش آموزی

فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی ، پشتیبانی و نظارت بر فعالیتهای شورای دانش آموزی مدارس

استان :فارس منطقه : شماره جلسه:    مدرسه:   جنسیت :     تاریخ::

دوره تحصیلی:

)مخصوص ارسال به اداره /نگهداری در مدرسه)

 

دستور جلسه:

۱-

۲-

۳-

خلاصه مذاکرات:

 

 

مصوبات جلسه:

۱-

۲-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیفموضوع پیگیریمسئول پیگیریمهلت

موارد پیگیری

اسامی حاضرین در جلسه

ردیفنام ونام خانوادگیسمتردیفنام ونام خانوادگیسمت

زمان جلسه بعدی شورا : تاریخ                            روز                       ساعت                               مهر و امضا مدیر

 

 

فرم مشخصات مسئول پیگیر شوراهای دانش آموزی مدارس

(معاون یا مربی پرورشی)

۱-نام ونام خانوادگی:

 

۷-رشته تحصیلی:
۲-نام پدر:

 

۸-سمت در آموزشگاه:
۳-تاریخ تولد:

 

۹-وضعیت استخدامی
۴-شماره شناسنامه:

 

۱۰-آخرین مدرک تحصیلی:
۵-شماره ملی

 

۱۱-ساعات و روزهای حضور در مدرسه:
۶-کد پرسنلی:۱۲-وضعیت شرکت در دوره ضمن خدمت توانمند سازی معاونین و مربیان پرورشی در ارتباط با آیین نامه شوراهای دانش آموزی:

 

 

بنام خدا

فرم ثبت صورت جلسات کمیته هماهنگی و برنامه ریزی مدارس

استان :فارس منطقه : شماره جلسه:    مدرسه:   جنسیت :     تاریخ::

دوره تحصیلی:

)مخصوص ارسال به اداره /نگهداری در مدرسه)

 

دستور جلسه:

۱-

۲-

۳-

خلاصه مذاکرات:

 

 

مصوبات جلسه:

۱-

۲-

 

ردیفموضوع پیگیریمسئول پیگیریمهلت

موارد پیگیری

اسامی حاضرین در جلسه

ردیفنام ونام خانوادگیسمتردیفنام ونام خانوادگیسمت

زمان جلسه بعدی شورا : تاریخ                            روز                       ساعت                               مهر و امضا مدیر

فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی شورای دانش آموزی

فرم مشخصات شوراهای دانش آموزی و انجمن های آن (ویژه واحد آموزشی)

 

نام آموزشگاه:دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول          ابتدایی دوره دوم                متوسطه اول                   متوسطه دوم

جنسیت:                تعداد دانش آموزان:   تعداد جلسات تشکیل شده شورا تاکنون:        جلسه

تعداد صورت جلسات ارسالی به منطقه:تعداد اعضاء شورا :

نام انجمننام ونام خانوادگی مسئول انجمننام ونام خانوادگی سرگروه انجمنتعداد اعضاتعداد مصوباتاهم فعالیتهای

 نو وابتکاری

انتظامات و پشتیبانی     
امور مناسبتها ، تبلیغات     
اقامه نماز     
مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی     
مهارتهای زندگی و مشاوره     
قران و عترت     
فرهنگی وهنری     
سیاسی و اجتماعی     
علمی و اموزشی     
تعاونی آموزشگاه     
انتظار ومهدویت     
بهداشت     
تربیت بدنی     
صلح و دوستی و گردشگری     

 

نام ونام خانوادگی مسئول پیگیر شورای دانش آموزی آموزشگاه:

نام ونام خانوادگی معاون یا مربی پرورشی آموزشگاه:

نام ونام خانوادگی مدیر:

مهر و امضاء

 

برای تمامی مسئولین انجمن ها می بایست حکم زده شود

 

سوگند نامه شوراهای دانش اموزی مدارس

بسم الله الرحمن الرحیم

و أ مرُهُم شورا بَینَهُم

من در پیشگاه خداوند بزرگ سوگند یاد می کنم که بر اساس اهداف شورای دانش آموزی متعهد می شوم برای تحکیم و تعمیق ارزش های اسلامی ، انقلابی و ملی، زمینه پیشرفت علمی و معنوی دانش آموزان را از طریق ارج نهادن به کرامت انسانی ، تقویت ایمان و خودباوری و امید به آینده ، حضور در مراسم عبادی و ایام الله ،نقش آفرینی در مسابقات  علمی ،فرهنگی و هنری،فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ،برنامه های تربیت بدنی و تندرستی فراهم نمایم و با هم اندیشی و مشارکت همه دانش آموزان و ارتباط سازنده و منطقی با مسئولین محترم مدرسه فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری آنان را برای توسعه همه جانبه تسهیل نمایم و با حفظ امانت داری از اعتماد و رای دوستان دانش آموز حفاظت نموده و در انجام وظایف کوشا باشم

 

 

 

جدول زمان بندی جلسات (عادی)شوراهای دانش آموزی مدارس

«بر اساس هر ماه دوبار»

ردیفزمانشماره جلساتروزتاریخ تشکیل جلسه

روز/ماه/سال

ساعت جلسهموضوع و دستور کار جلسه
۱آبانجلسه اول
۲جلسه دوم
۳آذرجلسه سوم
۴جلسه چهارم
۵دیجلسه پنجم
۶جلسه ششم
۷بهمنجلسه هفتم
۸جلسه هشتم
۹اسفندجلسه نهم
۱۰جلسه دهم
۱۱فروردینجلسه یازدهم
۱۲جلسه دوازدهم
۱۳اردیبهشتجلسه سیزدهم
۱۴جلسه چهاردهم
۱۵خردادجلسه پانزدهم
۱۶جلسه شانزدهم

 

۱-نام ونام خانوادگی مسئول پیگیری شورای دانش آموزی  امضا

۲-نام ونام خانوادگی رییس شورای دانش آموزی  امضاء

۳-نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه         مهر و امضا    تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول زمان بندی جلسات (فوق العاده) شوراهای دانش آموزی مدارس

ماه های تحصیلیتاریخ تشکیل جلسه

روز/ماه/سال

ساعت جلسهموضوع و دستور کار جلسهملاحظات

 

۱-نام ونام خانوادگی مسئول پیگیری شورای دانش آموزی  امضا

۲-نام ونام خانوادگی رییس شورای دانش آموزی  امضاء

۳-نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه         مهر و امضا    تاریخ

 

 

 

 

تقویم برنامه های اجرایی یکساله انجمن های شوراهای دانش اموزی مدارس

نام انجمنریز برنامه های پیشنهادی انجمنزمان اجرااعتبار پیش بینی شدهمنابع تامین مالیهزینه واقعیتوضیحات
سرانهکمک های مردمیسایر موارد
انتظامات و پشتیبانی
امور مناسبتها ، تبلیغات
اقامه نماز
مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی
مهارتهای زندگی و مشاوره
قران و عترت
فرهنگی وهنری
سیاسی و اجتماعی
علمی و اموزشی
تعاونی آموزشگاه
انتظار ومهدویت
بهداشت
تربیت بدنی
صلح و دوستی و گردشگری
جمع
جمع کل:

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت روئوس برنامه و فعالیتهای انجام شده توسط شوراهای دانش آموزی مدارس به تفکیک ماه های تحصیلی

 

جنسیت:                   نام مدرسه:           استان : فارس            منطقه :

دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول                     ابتدایی دوره دوم                 متوسطه اول                      متوسطه دوم

ماه های تحصیلیموضوع برنامهزمان اجرامحل اجراشرح مختصر برنامه

 

نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه

مهر و امضا تاریخ:

 

 

 

فرم ثبت گزارش برنامه های مصوب و اجرا شده شوراهای دانش اموزی مدارس جهت ارائه به آموزش و پرورش توسط مدیران مدارس (هر سه ماه یکبار)

جنسیت:                              استان : فارس                        منطقه :              آموزشگاه:

دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول                     ابتدایی دوره دوم                 متوسطه اول                      متوسطه دوم

ویژه ماه های …………………………-…………………………………-…………………………………..

ردیفشماره جلسهتاریخ تشکیل جلسه

روز/ماه/سال

اهم دستورات جلسهتوضیح و شرح مصوبات
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵

 

 

نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه

مهر وامضا  تاریخ:

 

فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی شورای دانش آموزی

جدول ارزشیابی از کیفیت تحقق برنامه ها و مصوبات شوراهای دانش آموزی مدارس

جنسیت:                              استان : فارس                        منطقه :                      آموزشگاه:

دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول                     ابتدایی دوره دوم                 متوسطه اول                      متوسطه دوم

ردیفعناوین مصوباتتاریخ تشکیل جلسه

روز/ماه/سال

وضعیت اجرادلایل عدم اجرا
اجرای کاملدر حال اجرااجرای ناقصعدم اجرا
۱       
۲       
۳       
۴       
۵       
۶       
۷       
۸       
۹       
۱۰       
۱۱       
۱۲       
۱۳       
۱۴       
۱۵       

 

 

نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه

مهر و امضاء تاریخ

 

 

 

 

 

فرم ارزشیابی از فرایند کیفیت بخشی به جلسات شوراهای دانش آموزی مدارس

جنسیت:                              استان : فارس                        منطقه :                      آموزشگاه:

دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول                     ابتدایی دوره دوم                 متوسطه اول                      متوسطه دوم

ردیفمعیار های ارزیابیعالی ۵ امتیازخیلی خوب ۴ امتیازخوب ۳ امتیازمتوسطه۲ امتیازضعیف ۱ امتیاز
۱تناسب زمان برگزاری جلسه     
۲تناسب مکان برگزاری جلسه     
۳تناسب موضوع و دستور جلسه     
۴امو رفاهی و تسهیلات مورد نیاز     
۵تناسب موضوع جلسه با نیازهای آموزشی و پرورشی     
۶شیوه های ارائه مطالب     
۷شیوه های تصمیم گیری     
۸کیفیت محتوای مطالب ارائه شده با توجه به اهداف از پیش تعیین شده     
۹توانایی اعضا شورای دانش آموزی در بیان و طرح موضوع     
۱۰توانایی لازم سخنرانان در بیان و طرح موضوع     
۱۱میزان مشارکت اعضا شورای دانش آموزی در بحث ها و موضوعات ارائه شده     
۱۲انجام فعالیت های گروهی     
۱۳جمعبندی موضوعات     
۱۴ثبت موضوعات جلسه و تعیین مسئولان ذیربط برای پیگیری و عملیاتی کردن مصوبات     
۱۵تشویق روش ها و طرح های نو     
۱۶بازخورد مناسب از جلسه     
۱۷امتیاز     
۱۸جمع کل امتیاز

 

     

 

نام ونام خانوادگی ارزیابی کننده:

مهر و امضا و تاریخ :

 

 

 

 

 

فرم ثبت نظرات مسئولین بازدید کننده از فعالیتهای شورای دانش آموزی مدارس

 

ردیفمشخصات بازدید کننده

 

نظرات و پیشنهاداتامضاء
۱نام و نام خانوادگی :

 

  
سمت:

 

تاریخ بازدید:

 

۲نام و نام خانوادگی :

 

  
سمت:

 

تاریخ بازدید:

 

۳نام و نام خانوادگی :

 

  
سمت:

 

تاریخ بازدید:

 

۴نام و نام خانوادگی :

 

  
سمت:

 

تاریخ بازدید:

 

۵نام و نام خانوادگی :

 

  
سمت:

 

تاریخ بازدید:

 

۶نام و نام خانوادگی :

 

  
سمت:

 

تاریخ بازدید:

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دستور العمل و بخشنامه های دریافت شده شوراهای دانش آموزی و اقدامات انجام گرفته

 

ردیفشماره-تاریخ بخشنامه و دستور العملموضوعاقدامات انجام گرفته
۱   
۲   
۳   
۴   
۵   
۶   
۷   
۸   
۹   
۱۰   
۱۱   
۱۲   
۱۳   
۱۴   
۱۵   
۱۶   
۱۷   
۱۸   

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ثبت اهم اقدامات انجام شده در رابطه با شوراهای دانش اموزی توسط اولیاء مدارس

ردیفتاریخشرح مهمترین فعالیتهای انجام شده
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  

نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه

مهر و امضاء

 

فرم طرحها و برنامه های اجرا شده در مدارس توسط شوراهای دانش آموزی

جنسیت:                              استان : فارس                        منطقه :                      آموزشگاه:

دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول                     ابتدایی دوره دوم                 متوسطه اول                      متوسطه دوم

ردیفموضوع برنامهزمان اجرامحل اجراشرح مختصر برنامه
۱    
۲    
۳    
۴    
۵    
۶    
۷    
۸    
۹    
۱۰    

 

نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه

مهر و امضاء

 

 

 

نمون فرم های ارزشیابی فعالیتهای شوراهای دانش اموزی مدارس

فرم ارزیابی فعالیتهای شورای دانش اموزی مدارس(فرم شماره ۱)

استان: فارس                  منطقه :                        آموزشکاه:……………………      جنسیت:………………….   آمار:…………………

دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول          ابتدایی دوره دوم            متوسطه اول                متوسطه دوم        تاریخ بازدید:    /     /۹۶

ردیفموضوع برنامهسقف امتیازامتیاز کسب شده
۱ تعداد جلسات تشکیل شده توسط شورا همراه صورت جلسه مربوط (هر جلسه ۲ امتیاز)۲۰ 
۲تشکیل بموقع انجمن های شورای دانش آموزی (آبان ماه)-(تشکیل هر انجمن ۳ امتیاز)۴۲ 
۳به ازای جذب هر ۱۰% دانش اموز فعال در انجمن ها دو امتیاز (نسبت به آمار  مدرسه)۲۰ 
۴انجام برنامه مشترک دانش آموزی با سایر تشکل های دانش اموزی مدرسه (هر مورد ۴ امتیاز)۲۰ 
۵ارائه مصوبات پیشنهادی در خصوص مسائل آموزشی مدرسه (هر مورد ۴ امتیاز)۲۰ 
۶اداره مدرسه توسطه اعضاء شورای دانش اموزی (اجرای طرح یک روز برای فردا)۸ 
۷انتشار نشریه در داخل مدرسه(هر عنوان ۶ امتیاز)۱۸ 
۸انجام همکاری لازم در اداره کتابخانه ۵ 
۹همکاری در برگزاری فعالیتهای فرهنگی ، هنری ، علمی ، ورزشی، اردویی و نشست های ذسیاسی دانش آموزی مدرسه برابر مصوبات مربوطه(هر مورد ۳ امتیاز)۱۵ 
۱۰همکار ی لازم در برگزاری نماز جماعت۵ 
۱۱همکاری در خصوص برگزاری مناسبت ها (هر مورد ۳ امتیاز)۱۵ 
۱۲همکاری در اجرای امور بهداشتی و تعاونی های اموزشگاهی مدرسه (هر مورد ۳ امتیاز)۲۰ 
۱۳تشکیل جلسه با دعوت از مسئولین سازمان ها و ادارات مرتبط با هماهنگی مدیر مدرسه (هر مورد ۳ امتیاز)۱۵ 
۱۴ابتکارات و خلاقیت ها (هر مورد ۴ امتیاز)۱۲ 
۱۵میزان همراهی ، همکاری اعضا شورا با یکدیگر۵ 
۱۶میزان رضایت مندی دانش آموزان مدرسه از عملکرد اعضا شورا (از طریق نظر خواهی از ۱۰ نفر دانش آموز به صورت تصادفی)۱۰ 
۱۷جمع امتیاز

 

۲۵۰ 

 

۱-نام ونام خانوادگی مدیر مدرسه                                           مهر و امضا    تاریخ

۲-نام ونام خانوادگی رییس شورای دانش آموزی                          امضاء

۳- نام ونام خانوادگی ارزیاب                                                   امضاء

 

 فرم صورت جلسات ستاد برنامه ریزی شورای دانش آموزی

 

 

فرم بازدید و نظارت مستمر بر فعالیتهای شوراها وانجمن های زیر مجموعه شوراهای دانش آموزی مدارس

 

نام اموزشگاه:………………..  دوره تحصیلی:  ابتدایی دوره اول             ابتدایی دوره دوم            متوسطه اول                متوسطه دوم

جنسیت: پسران     دختران     تعداد کل دانش آموزان: ……………………….. نام مدیر مدرسه:………………………….. سابقه:……………………

نام معاون /مربی پرورشی:………………………………سابقه:……………………….. شماره تلفن :…………………………..

نوع مدرسه: دولتی      غیر دولتی         سال تاسیس:…………………  تاریخ بازدید:………………………………..

ردیفملاک ها و معیارهای ارزیابیوضعیت اجرا
عالی ۵خیلی خوب ۴خوب۳متوسط ۲ضعیف۱توضیحات(مستندات)
۱تشکیل و فعالیت انجمن های شورای دانش اموزی در مدرسه
۲تعیین ریس انجمن ها و میزان اشنایی سرگروه ها و دانش اموزان عضو انجمن ها از شرح وظایف خود
۳کیفیت جلسات توجیهی برگزار شده برای هماهنگی و هدایت گروه ها
۴صدور ابلاغ و معرفی سرگروه ها به شورای دانش اموزی
۵میزان همراهی و همکاری ریس انجمن ها و گروه ها در فعالیت های مختلف مدرسه با اعضا شوریا دانش اموزی
۶بررسی و شناسایی نیازها و محدودیت های مدرسه نوسط انجمن های شورای دانش آموزی در مدرسه
۷پیگیری تصمیمات اخذ شده در انجمن های شورای دانش اموزی در مدرسه
۸گزارش گیری مستمرو مستند از فعالیتهای انجمن های شورای دانش اموزی در مدرسه توسط رئیس انجمن و ریس شورای دانش آموزی و ارائه به مدیر معاون یا مربی پرورشی
۹بررسی میزان اثر گزاری فعالیت های انجمن شورای دانش آموزی مدرسه با توجه به اهداف این شورا
۱۰اجرای نظارتهای مستمر مدیر معاون یا مربی پرورشی برفعالیت های شورای دانش آموزی و انجمن ها
۱۱رضایت دانش آموزان از نحوه فعالیت های شورای دانش آموزی و انجمن های آن در فعالیت مدرسه
۱۲میزان مشارکت دهی دانش آموزان توسط شورای دانش آموزی و انجمن های ان در امورات مختلف مدرسه
۱۳رعایت مقررات ، ضوابط و دستور العمل  های مربوط به شورای دانش آموزی
۱۴نحوه تعیین دستور کار جلسات
۱۵میزان مشارکت رییس انجمن ها و گروه های مختلف در تشکیل و مباحث شورا
۱۶کیفیت مباحث انجام شده

 

۱۷میزان اهمیت موضوعات انتخاب شده جهت پیگیری در شورا
۱۸مستند سازی کلیه اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده و رویدادهای مربوط به انجمن های شورای دانش اموزی
۱۹اقدامات انجام شده جهت حل مشکلات شورا
۲۰اداره مدرسه توسط اعضاء شورای دانش آموزی (اجرای طرح یکروز برای ا فردا)
امتیاز
جمع امتیاز
نام ونام خانوادگی ارزیابی کننده/کنندگان                                    سمت        امضاء

۱-

۲-

۳-

۴-

اهم پیگیری ها و اقدامات لازم بعدی برای رفع مشکلات و محدودیت ها:

۱-

۲-

۳-

۴-

۵-

 شهرتست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی