فیزیوتراپی ، از رشته های علوم تجربی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ، از رشته های علوم تجربی

فیزیوتراپی

کنکوری های عزیز :با سلام خدمت شما دوستان ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

فیزیوتراپی ، فیزیوتراپی ،فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۷۴۸ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده پزشکی (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲ ۱۱۲۳۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳ ۱۱۶۵۵ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴ ۱۱۴۸۰ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۵ ۱۱۰۴۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۶ ۱۰۸۹۹ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۷ ۱۰۹۰۰ فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۱۵۳۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۹ ۱۱۵۳۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۰ ۱۱۲۰۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۲۰۰ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۲ ۱۱۸۵۵ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۳ ۱۱۸۵۴ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۴ ۱۱۰۷۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۵ ۱۱۴۱۸ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۶ ۱۱۵۰۵ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۷ ۱۱۶۵۶ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۸ ۱۰۹۹۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۹ ۱۰۹۹۲ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۰ ۱۱۲۶۳ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۱ ۱۱۲۶۴ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۲ ۱۱۳۶۵ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۱۳۶۴ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۴ ۱۱۰۸۱ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی بابل (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۵ ۱۱۲۷۹ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۶ ۱۱۳۷۹ فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰

 

 });