فیزیوتراپی ، از رشته های علوم تجربی

فیزیوتراپی

فیزیوتراپی ، از رشته های علوم تجربی

فیزیوتراپی

کنکوری های عزیز :با سلام خدمت شما دوستان ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

فیزیوتراپی ، فیزیوتراپی ،فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، فیزیوتراپی، 

#کدرشتهرشتهدانشگاهتوضیحاتجنس پذیرشزیرگروهآخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱۱۱۷۴۸فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه)محل تحصیل دانشکده پزشکی (رشته جدید)مرد و زن۱(رشته جدید)
۲۱۱۲۳۲فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۱۱۶۵۵فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۴۱۱۴۸۰فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۵۱۱۰۴۱فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۶۱۰۸۹۹فیزیوتراپیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۷۱۰۹۰۰فیزیوتراپیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۸۱۱۵۳۳فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۹۱۱۵۳۲فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۰۱۱۲۰۱فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۱۱۱۲۰۰فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۲۱۱۸۵۵فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۳۱۱۸۵۴فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه)مرد و زن۱بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۴۱۱۰۷۲فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۵۱۱۴۱۸فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۶۱۱۵۰۵فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهرانمرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۷۱۱۶۵۶فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۸۱۰۹۹۳فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۱۹۱۰۹۹۲فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲۰۱۱۲۶۳فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۱۱۱۲۶۴فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۲۱۱۳۶۵فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه)بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید)مرد۱(رشته جدید)
۲۳۱۱۳۶۴فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه)مرد و زن۱بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۴۱۱۰۸۱فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی بابل (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهمرد و زن۱بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۵۱۱۲۷۹فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهوازمرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۶۱۱۳۷۹فیزیوتراپیدانشگاه علوم پزشکی زاهدان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد)محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاهمرد و زن۱بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰

 

کانال پرورشی