مفهوم هويت تشكيلاتي در پیشتازان و فرزانگان چيست ؟

نویسنده:admin تاریخ:17 ژوئن 2017 دسته بندی:پرورشی, پیشتازان و فرزانگان بازدید:645 بازدید

مفهوم هويت تشكيلاتي در پیشتازان

مفهوم هويت تشكيلاتي در پیشتازان و فرزانگان چيست ؟

الف) منشاء : قرار گرفتن مبداء و منشاء آرم از يك نقطه ، نماد آن است كه سازمان از اصول و مباني پايدار و ثابت الهي سرچشمه گرفته است .

مفهوم هويت تشكيلاتي در پیشتازان

مفهوم هويت تشكيلاتي در پیشتازان

 

ب) گلبرگهاي دو بخش راست و چپ آرم ، نوعي حالت پشتيباني از گلبرگهاي مياني و نيروبخشي به آن را القاء مي كند كه نمادي از بستري براي حمايت از رشد و شكوفايي و رسيدن به كمال مي باشد .

ج) قلم در ميان گلبرگها معرف دانش آموزي بودن وظايف و مأموريتهاي سازمان مي باشد .
د) دوازده بخشي بودن آرم ، نشانه اي از دوازده منش اصلي سازمان و تشكيلات است و نشانه اي از كار گروهي و حمايت از فعاليت تشكلهاي دانش آموزي است .
ه) رنگ سبز گل ، نشانه اي از اسلام و پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران مي باشد و به علت ويژگيهاي بصري و مفهومي ، نمادي از رشد ، پويايي ، آرامش ، تعادل و حركت بسوي كمال را بيان مي كند .
۲- موج :
شكل موج (قوس سينوسي) به معناي حركت و تكاپو است كه باعث آرامش روح و روان مي شود . حركت موج ضمن القاي هماهنگي نشان دهندة آب است كه به عنوان نعمت خداوندي و سنبل رشد و حركت بوده و موسيقي واري آن موجب شادابي و آرامش روح و روان مي شود .
بافت موج : بافت موج كه نشان دهنده طناب است ، اشاره اي مي باشد به يكي از وسائل اصلي كارهاي عملي تشكيلات ، شكل طناب ضمن بيان اين مطلب كه تشكيلات صرفاً آموزش تئوري نيست و كارهاي عملي جزء لاينفك آن مي باشد ، بيانگر روح همكاري و همبستگي و اتحاد اعضاي تشكيلات است و مواج بودن طناب بيانگر پويايي اعضاء مي باشد .
رنگ آبي آسماني موج هم يادآور كمال و آرامش روحي است كه در تركيب با رنگ سبز آرامش و سبكبالي را القاء مي نمايد .
سوگند :
سوگند ( قول ) پيشتازان و فرزانگان شايسته (دورة ابتدايي)
بسم ا… الرحمن الرحيم
من + كه يك پيشتاز / فرزانة شايسته هستم + قول مي دهم كه + به اندازة توانايي ام +

* دستور هاي الهي را + انجام دهم ،

* صادقانه رفتار كنم ،

* و پيرو + قوانين دسته + و رسد باشم . صلوات

سوگند ( قول ) پيشتازان و فرزانگان جوينده (دورة راهنمايي)

بسم ا… الرحمن الرحيم

من در پيشگاه الهي+ عهد و پيمان مي بندم + كه به اندازه توانايي ام +

وظيفه ام را نسبت به دستورهاي الهي + انجام داده + و مقررات و اصول تشكيلات دانش آموزي را + كه برگرفته از نظام مقدس جمهوري اسلامي است + رعايت نمايم .

هميشه در حفظ و سرافرازي ميهنم + كه خونبهاي شهداي عزيز است + تلاش كنم .

تن خود را توانا + خِرد خود را بيدار + و روان خود را پاك نگه دارم . صلوات

سوگند پيشتازان و فرزانگان سيار (دورة متوسطه)

بسم ا… الرحمن الرحيم

من در پيشگاه الهي+ عهد و پيمان مي بندم + كه به اندازه توانايي ام +

وظيفه ام را نسبت به دستورهاي الهي + انجام داده + و مقررات و اصول تشكيلات دانش آموزي را + كه برگرفته از نظام مقدس جمهوري اسلامي است + رعايت نمايم .

هميشه با همدلي ، همفكري و همكاري + در جهت حفظ و آباداني ميهن سرافرازم + تلاش نمايم .

تن خود را توانا + خرد خود را بيدار + و روان خود را پاك نگه دارم . ( صلوات ) .

شعار

*شعار كلي اعضاي پيشتازان و فرزانگان شايسته ( دوره ابتدايي ) با تأكيد بر هم دلي ، هم فكري و همكاري افراد در گروه و دسته و تیم ، (كوشش كن ) مي باشد . بنا براين شايسته است تا اعضاء با تلاش و كوشش به اهداف مورد نظر برسند .

* شعار كلي اعضاي پيشتازان و فرزانگان جوينده ( دورة راهنمايي ) (( آماده باش )) براي هم دلي ، هم فكري و همكاري مي باشد . پيشتازان و فرزانگان هميشه آماده انجام كارهاي مفيد و تلاش براي پيشرفت و ترقي مي باشند .

* شعار كلي پيشتازان و فرزانگان سيار عبارتند از (همدلي ، همفكري ، همكاري)

كه در دورة متوسطه پيشوند (خدمت كن ) به آن اضافه مي شود ( خدمت كن از طريق هم دلي ، هم فكري ، همكاري ) .

روش

روش پيشتازان و فرزانگان شايسته ( دورة ابتدايي )عبارتند از :

– كوشش كن براي ياد گرفتن مطالب و چيزهاي تازه و مفيد و فهميدن و درك آنها

– كوشش كن براي بهتر انجام دادن خواسته هاي پدر ، مادر و بزرگترها

– كوشش كن براي انجام كارهاي خير و مفيد براي مردم و اجتماع

– كوشش كن براي كسب موفقيتهاي بيشتر در گروه و رسد
– و ….

روش پيشتازان و فرزانگان جوينده ( دوره راهنمايي ) (( تلاش كن براي انجام كار نيك )) است .

– پيشتازان و فرزانگان حداقل هر روز يك كار نيك انجام مي دهند و سعي مي كنند به هم نوعان و مردم نيازمند كمك و خدمت كنند .

– كارهاي نيك و خير حتما نبايد خيلي دشوار و مهم باشد بلكه مسئله اصلي اين است كه حتما حداقل روزي يك كار نيك انجام شود .
روش پيشتازان و فرزانگان سيار ( دورة متوسطه )
انجام كار مفيد براي ديگران بدون چشمداشت به دريافت مزد و بدون انتظار شنيدن پاسخي تشكر آميز ، روش پيشتازان و فرزانگان سيار است . يكي از هدفهاي اساسي تشكيلات دانش آموزي در اين مرحله ، دروني كردن و عادت دادن اعضاء به اين روش است تا آن ها افرادي با تجربه و كامل شوند ، بطوري كه مقام والاي انسان بودن را درك كرده و ارزش خويشتن خدايي خويش را مقام خليفه الهي روي زمين است ، بدانند .
هم چنين نيروهاي ارزشمند وجود خويش را كه شعاعي از قدرت لايزال خالق هستي است ، بالاتر از مسائل مادي و كالاهاي تجاري بدانند و همه كارها و تلاش هاي خود را صرفاً براي پول انجام ندهند ، بلكه خدماتي را به نفع ديگران و براي رضاي خداوند و رضايت خاطر خويش انجام دهند و مفيد بودن براي ديگران برايشان لذت بخش باشد .
مفاد سوگند ، قول و تعهد ، منش ها ، شعار و روش ، همه شوق خدمت به ديگران را ايجاد و تقويت مي كند و تشكيلات پيشتازان و فرزانگان سازمان دانش آموزي نيز نيازمند كمك وهمكاري و خدمت كليه اعضاي آن مي باشد
بنابراين شايسته است تا اعضاي تشكيلات دانش آموزي پيشتازان و فرزانگان كه از خدمات اين سازمان برخوردار شده اند و دوره هاي آموزشي و خودسازي را طي كرده اند .به هر شكل ممكن به سازمان و تشكيلات خود كمك نمايند .
بديهي است يكي از بهترين نوع خدمت آنان ، كمك به مربيان گرو ها ، در ادارة گروه به عنوان ياور مربي مي باشد .همچنين در ساير بخش هاي تشكيلات پيشتازان و فرزانگان نيز شرايط مناسبي براي خدمت اعضاء فراهم است تا تجارب خود را بكار بندند و اداره امور سازمان را برعهده گيرند .
منش ها :

منش هاي پيشتازان و فرزانگان شايسته ، ابتدایی عبارتند از :

۱- ادب و خوش خلقي ۲ – راستي و درستي ۳- ياري و مهرباني ۴ – دوستي با طبيعت

منش هاي پيشتازان و فرزانگان جوينده  راهنمایی عبارتند از :

۱- ادب و خوش خلقي ۲ – راستي و درستي ۳- ياري و مهرباني ۴ – دوستي با طبيعت ۵- ديانت و معنويت ۶- نظم پذيري و قانون مداري ۷- ميهن دوستي ۸- تلاش و صرفه جويي

منش هاي پيشتازان و فرزانگان سيار متوسطه :

پيشتازان و فرزانگان در دورة متوسطه داراي ۱۲ منش مي باشند كه با ۸ منش آن در مقاطع ابتدايي و راهنمايي آشنا شده اند . تأكيد مي گردد كه در اين دوره يك پيشتاز و فرزانه بايد كليه منش ها را بداند و خود را متصف به آنها نمايد .

۱- ادب و خوش خلقي ۲ – راستي و درستي ۳- ياري و مهرباني ۴ – دوستي با طبيعت ۵- ديانت و معنويت ۶- نظم پذيري و قانون مداري ۷- ميهن دوستي ۸- تلاش و صرفه جويي ۹- شجاعت و دليري ۱۰ – عدل و انصاف ۱۱- مسئوليت پذيري و مشاركت جويي ۱۲- تدبير و تفكر .

۱- ادب و خوش خلقي :

يك پيشتاز و فرزانه به بزرگترها احترام مي گذارد و در همه حال ادب را رعايت مي كند و با روش هاي پسنديده با ديگران نشست و برخاست مي كند . او در گفتار و كردار بسيار مودب است و رعايت ادب و حيا را مي نمايد و از انجام كار و يا گفتن سخني كه موجب ملامت شود ، شديدا پرهيز مي كند .
ادب:امام علی (ع) : نیکوترین ادب آن است که تو را از گناهان باز دارد.امام صادق (ع) : بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث میگذارند ، ادب است نه مال ، زیرا مال از بین میرود و ادب باقی می ماند.

۲- راستي و درستي :

پيشتازان و فرزانگان در راست گويي و درست كرداري نيز پيشتاز هستند . گفتارشان هميشه راست و صحيح و كردار و اعمالشان درست و دقيق است .

. پاكي وراستي: پيش آهنگ راستگو است و از بدي و ناپاكي دوري مي كند.

راستگویی از اعمال نیكوی انسانی و نزد دین و خرد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فطرت پاك انسان ایجاب می كند كه آدم سالم و متعادل، دل و زبانش یكسو و هماهنگ باشد، ظاهر و باطنش یكی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری كند. اگر انسان به آثار معجزه‌آسای راستگویی پی برده باشد بیشتر شیفته‌ی راستگویی می‌شود و راستگویی را جزئی از برنامه‌های زندگی خود قرار می‌دهد. نخستین تأُثیری که صدق و راستی از خود به یادگار می‌گذارد مسأله جلب اطمینان و اعتماد در همکاریهای دسته‌جمعی است.
می‌دانیم که اساس زندگی انسان کار گروهی است و هنگامی کار گروهی امکان پذیر است که افراد گروه نسبت به یکدیگر اطمینان داشته باشند و اطمینان در صورتی حاصل می‌شود که
صداقت و امانت در میان افراد گروه حاکم باشد.

۳- ياري و مهرباني:

پيشتاز و فرزانه هميشه و همه روز سعي در انجام كارهاي خوب دارد و خود را ياور و مددكار ديگران مي داند و به اطرافيان و دوستان و حتي افرادي را هم كه نمي شناسد اگر نياز به كمك داشته باشند ، ياري مي كند .

۴- دوستي با طبيعت :

پيشتاز و فرزانه هميشه دوستدار طبيعت مي باشد و در حفظ و پاكيزگي محيط اطراف ، پارك ها ، جنگلها و كوهستان و … كوشش مي نمايد .

۵- ديانت و معنويت :

يك پيشتاز و فرزانه در عين حالي كه با نشاط ، پرشور و شاداب است ، اهل پاكي و پارسايي و دينداري است و برنامه زندگي خود را بر اساس خدا محوري و دين باوري بنا كرده و بر مبناي اصول الهي عمل مي كند .

۶- نظم پذيري و قانون مداري :

يك پيشتاز و فرزانه بايد در همه امور منظم بوده و انظباط را سرلوحه تمام كارهاي خود قرار دهد . هم چنين در همه حال نسبت به رعايت قانون و قانون مداري اهتمام ورزد .

۷- ميهن دوستي :

پيشتازان و فرزانگان چون از فرزندان با ايمان اين آب و خاك هستند ، كشور و ميهن اسلامي خود را دوست دارند و به آن عشق مي ورزند و در جهت آباداني و سرسبزي آن مي كوشند و در حفظ و نگهداري آن جانبازي مي كنند .

۸- تلاش و صرفه جويي :

تلاش و صرفه جويي يكي از كارهايي است كه يك پيشتاز و فرزانه بايد در همه امور خود در نظر داشته و آن را رعايت نمايد . پيشتاز و فرزانه مي داند كه صرفه جويي ، كم مصرف كردن نيست ، بلكه به معني درست مصرف كردن مي باشد .

۹- شجاعت و دليري :

پيشتاز و فرزانه در برابر دشواريها ، حوادث سخت و ناملايمات شجاعانه مي ايستد و محكم و استوار مقاومت مي كند

۱۰- عدل و انصاف :

پيشتاز و فرزانه هميشه و در همه حال و براي همه كس عدالت را رعايت نموده و در رفتار و گفتارش منصفانه عمل مي نمايد ، چرا كه هميشه خدا را در نظر داشته و خود را در محضر خدا مي بيند . بنا براين رعايت عدل و انصاف را بر خود ضروري مي داند .

۱۱- مسئوليت پذيري و مشاركت جويي :

پيشتاز و فرزانه هميشه در انجام وظايفي كه به عهده اش مي باشد ، احساس مسئوليت نموده و آن را به نحو احسن انجام مي دهد ، چرا كه او بايد در تعهد و وظيفه شناسي ، الگوي مناسبي براي ديگران باشد و انجام اين فعاليت ها را وظيفه انساني خود مي داند و در اموري كه مربوط به ايشان مي باشد ، مشاركت مي نمايد .

۱۲- تدبير و تفكر :

پيشتاز و فرزانه در انجام همه امور انديشه نموده و با برنامه ريزي عمل خواهد كرد .

علامت پيشتازان و فرزانگان

پيشتازان وفرزانگان به این صورت علامت می دهند:

در حالي كه كف دست راست رو به جلو قراردارد ، سه انگشت وسط كنار هم و بطور ايستاده و انگشت شست روي ناخن انگشت كوچك قرار گرفته است .

نكته ۱ : در پيشتازان بازو در امتداد شانه و ساعد و آرنج نيز عمود بر آن مي باشد ( يعني بين بازو و ساعد زاوية ۹۰ درجه درست مي شود ) ، اما در فرزانگان ساعد و بازو در كنار بدن قرار مي گيرد .

شرح و تفسير علامت :

در علامت پيشتازان و فرزانگان قرار گرفتن انگشتان به شكل مورد نظر علل خاصي دارد كه عبارتند از :

سه انگشت وسط نشانه سه جزء قول و سوگند و ميثاق مي باشد و يادآور تعهد اعضاي سازمان به مفاد آن است .

خاطر نشان مي گردد كه اين سه جزء در نشان و آرم سازمان نيز به صورن نمادين وجود دارد .

انگشت شست كه روي ناخن انگشت كوچك قرار گرفته ، كنايه از روحيه حمايت بزرگترها از كوچكترها و قوي از ضعيف است و همچنين به معني اطاعت پذيري كوچكترها از بزرگترها مي باشد .

موارد استفاده از علامت :

پيشتازان و فرزانگان عضو تشكيلات دانش آموزي سازمان در مواقع ذيل علامت مي دهند :

۱- هنگام اداي قول ، سوگند و سوگند پرچم .

۲- هنگام كسب اجازه از مقامات بالاتر سازمان و مربي و سردسته و سرتیم براي صحبت كردن .

۳- هنگام معرفي خود به ديگر اعضاي تشكيلات .

۴- هنگام معرفي خود به ساير اعضاي تشكيلات نوجوانان و جوانان كشورهاي ديگر (اين علامت بين المللي است )
۵- براي دعوت به سكوت و جلب توجه حضار در جلسات (چنانچه متوجه شديم كه مربی سردسته ، سرتیم يا يكي از مسئولين علامت مي دهد ، ما نيز بايد بلافاصله علامت داده و سكوت كنيم و منتظر دستورهايي كه داده مي شود باشيم .

سلام پيشتازان و فرزانگان

پيشتازان و فرزانگان به روش ذيل سلام مي دهند :

انگشتان دست راست را به حالت علامت گرفته و دست را با سرعت و نرمي از مقابل بدن بالا آورده و طرف راست پيشاني قرار مي دهند ، بطوريكه نوك انگشتان در كنار ابروي چشم راست و كف دست با زاويه ۴۵ درجه به طرف جلو قرار گيرد و سپس با سرعت و نرمي دست را پايين آورده و كنار بدن مي چسبانند .

در تمام اين مرحل ، دست چپ بصورت مشت شده بطوريكه انگشت شست روي خط دوخت شلوار قرار دارد به سمت چپ بدن چسبيده است .

هنگام سلام دادن بايد بازو و بدن زاويه قائمه و ساعد و آرنج با بازو زاويه ۴۵ درجه بسازند .
سلام پيشتازان و فرزانگان اگر خوب و صحيح و سريع انجام گردد ، بسيار خوشايند و زيبا خواهد بود و موجب جلب محبت و صميميت در مخاطبِ سلام مي شود .

اعضاي تشكيلات پيشتازان و فرزانگان چه وقت سلام مي دهند ؟

در موارد ذيل سلام سازماني (تشكيلاتي ) داده مي شود :

۱- براي اداي احترام به پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران

۲- براي اداي احترام به رهبر معظم انقلاب اسلامي

۳- براي اداي احترام به رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

۴- براي اداي احترام به مسئولين رده هاي مختلف تشكيلاتي

۵- هنگام مواجهه با مربي گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

۶- هنگام جدا شدن از مربي گروه ، معاون گروه ، سردسته و سرتیم

۷- براي اظهار ادب و احترام به ساير اعضاء كه به منزله احوالپرسي نيز مي باشد .

۸-

يادآوري

۱- سلام دادن پيشتازان و فرزانگان در همه مقاطع تحصيلي يكسان است .

۲- سلام تشكيلاتي در هنگامي داده مي شود كه فرد ، ملبس به لباس فرم تشكيلات باشد .

دست دادن پيشتازان و فرزانگان

هرگاه دو نفر پيشتاز يا فرزانه با هم روبرو مي شوند پس از سلام ، انگشتان دست راست را به حالت علامت درآورده ، دست يكديگر را مي گيرند و با محبت مي فشارند .

در هنگام دست دادن ، ۳ انگشت وسط ، كنار هم و انگشت كوچك و انگشت شست در كنار انگشت كوچك و انگشت شست نفر مقابل قرار مي گيرد .

مربيان و ساير مسئولين سازمان و تشكيلات پيشتازان و فرزانگان نيز وقتي به هم مي رسند و همديگر را ملاقات مي كنند ، به همين طريق با هم دست مي دهند .

سلام دادن نيز در همه مقاطع تحصيلي به همين شيوه است .

علت دست دادن به روش پيشتازان و فرزانگان

علت استفاده از اين طريقه دست دادن كه با دست دادن افراد معمولي تفاوت دارد اين است كه اعضاي سازمان و تشكيلات ، هنگام دست دادن به خاطر آورند كه عضو سازمان بزرگ و گسترده اي هستند كه بر سه محور قول و سوگند و ميثاق متعهد شده اند .
لباس و علائم آن
لباس پيشتازان از پيراهن ، شلوار، كلاه ، كفش ،دستمال گردن و لباس فرزانگان از مانتو ، شلوار ، مقنعه و كفش و دستمال گردن تشكيل شده است .
روي لباس هر پيشتاز يا فرزانه علائم و نشان هايي دوخته و نصب مي شود كه نشان دهندة مرحله آموزش و گذشت سنوات عضويتي است

کانال پرورشی