مهندسی فضای سبز ، از رشته های علوم تجربی

مهندسی فضای سبز

مهندسی فضای سبز ، از رشته های علوم تجربی

مهندسی فضای سبز

کنکوری های عزیز دقت داشته باشند رتبه هایی که برای ورود به رشته ی مهندسی فضای سبز مشاهده می فرمایید مناسب منطقه دو می باشد و دوستان منطقه یک حدود پنج درصد از رتبه ها را برای ورود به دانشگاه موردنظر کم کنند و همچنین کنکوری های منطقه سه پنج تا ده درصد به رتبه های مورد نظر اضافه کنند

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۶۰۶ مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲ ۱۰۱۱۶ مهندسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳ ۱۰۵۸۸ مهندسی فضای سبز دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴ ۱۰۱۹۵ مهندسی فضای سبز دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۵ ۱۰۱۲۹ مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۶ ۱۰۱۴۳ مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۷ ۱۰۶۲۶ مهندسی فضای سبز دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۸ ۱۰۷۲۰ مهندسی فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۹ ۱۳۵۶۴ مهندسی فضای سبز موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰

 

 });