مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی هوا و فضا

مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی هوا و فضا

مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۹ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۰۹۱۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۳ ۱۰۷۴۶ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۴ ۱۰۸۲۹ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۰۶۴۵ مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۰۳۲۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۷ ۱۰۸۲۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۰۷۴۳ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۹ ۱۰۹۷۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۰ ۱۰۷۲۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۱ ۱۰۹۵۳ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۱۰۲۸ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۳ ۱۱۰۲۹ مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۴ ۱۰۶۸۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۵ ۱۱۰۴۲ مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۲۰۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۷ ۱۱۰۴۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۸ ۱۱۰۹۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۰۲۲۴ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۰ ۱۱۱۰۵ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۱ ۱۰۱۶۸ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۲ ۱۱۴۳۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۳ ۱۰۹۵۶ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (نوبت دوم (شبانه)) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۴ ۱۰۷۱۴ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۴۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۰۶۰۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۰۶۶۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸ ۱۰۷۶۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۱۴۵۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰ ۱۰۰۲۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۰۷۷۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۰۸۳۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳ ۱۱۵۶۰ مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴ ۱۰۰۴۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۵ ۱۰۵۰۳ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۰۴۹۵ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۹۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸ ۱۰۶۲۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۹ ۱۰۹۶۲ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۰۶۳۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۰۴۵۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۲ ۱۰۶۷۶ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۳ ۱۰۸۸۶ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۴ ۱۱۴۰۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۵ ۱۰۵۳۲ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۶ ۱۰۸۴۶ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۱۵۵۹ مهندسی مواد و متالورژی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۱۵۷۱ مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۹ ۱۱۴۰۸ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۵۰ ۱۰۰۷۳ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰