نمونه انواع آزمون های عملکردی پایه اول

نمونه انواع آزمون های عملکردی پایه اول

نمونه انواع آزمون های عملکردی پایه اول

نمونه انواع آزمون های عملکردی پایه اول

آزمون عملکردی فارسی اول صداهای آ ا بـ ب

پیک نشانه ها تمرین فارسی صدای آ  ا

کار در منزل تم ۶ ریاضی اول

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه اول ۲۰ صفحه از تم ۱ تا تم ۵

تمرین منزل فارسی صدای بـ ب

تمرین فارسی اول صدای د

تمرین فارسی صدای سـ س

فارسی اول

آزمون عملکردی تلفیق ریاضی و هنر اول ابتدایی

آزمون عملکردی تلفیق علوم و هنر نقاشی اول

نمونه آزمون عملکردی ریاضی پایه اول ابتدایی

نمونه آزمون عملکردی ریاضی اول ( تقارن).

نمونه آزمون عملکردی علوم اول غذاهای مفید و غیر مفید

تکلیف امتدادی علوم )گیاهان) اول ابتدایی

تکلیف امتدادی فارسی اول ابتدایی.

املای تصویری فارسی اول شماره ۱

املای تصویری فارسی اول شماره ۲

املای تصویری فارسی اول شماره ۳

املای تصویری فارسی اول شماره ۴

املای تصویری فارسی اول شماره ۵

تکلیف تمرینی ریاضی سودوکو و الگویابی اول

تکلیف بسطی امتدادی مفهوم عدد و محور ریاضی اول

تکلیف تمرینی زبان آموزی هم آغاز فارسی اول

آزمون مداد کاغذی ریاضی پایه اول ۱

آزمون مداد کاغذی ریاضی اول تا ص ۱۱۸   … ۱۴ سوال   فایل ورد

آزمون مداد کاغذی ریاضی اول تا ص ۱۱۸   … ۲۱ سوال   فایل ورد

ازمون مدادکاغذی ریاضی اول تا ص ۴۲    فایل پی دی اف

آزمون مداد کاغذی ریاضی اول تا صفحه ۱۱۸ — ۲۱ سوال فایل پی دی اف

آزمون مدادکاغذی ریاضی اول تا ۱۱۸ — ۱۴ سوال  فایل پی دی اف

با تشکر از سایت همکارمون که تلاش کردن برای این مطالب ، شهر تست این مطلب را به سایت مورد نظر ارجاع  می دهد.

منبع

کانال پرورشی