پیام های کوتاه تربیتی

نویسنده:admin تاریخ:۱۴ شهریور ۱۳۹۶ دسته بندی:پرورشی بازدید:101 بازدید

پیام های کوتاه تربیتی

پیام های کوتاه تربیتی

نمازشب :شب هنگام،نفوس بد در خوابند،می توانی برخیزی وعظمت خلوت خود را با خالق تماشاکنی.

زخم زبان: فقیرترین شخصی است که زیباترین احساسات دیگران را به راحتی جریحه دار می کند.

دنیا دوستی: پرداختن به آرزوهای محال ،همیشه تو را درنگاه خلوت ،کوچک نشان می دهد.

هوای نفس: هوس ،دشمن آزادی است،آن را مهار کن تا رها شوی.

دوستی: مرگ واقعی آدمی،روزی است که دیگر نمی تواندکسی را دوست بدارد.

مهربانی: با خودت مهربان باش تا بتوانی قدری از آن خزانه را به دیگران هدیه کنی.

ناامیدی: انسان ها ی نااامید،وقتی دری را می کوبند می گریزند.

خاموشی: سکوت تو به گفتارت معنا می بخشد.

دروغ: دروغ گفتن،جراتی می خواهد که چه بهتر ،همان جرات را صرف صداقت کنی.

غرور: به تو دروغ میگوید که رسیده ای،تابایستی،حال آنکه تواضع ،حتی وقتی که به مقصد رسیده ای ،میل رفتن تو را به درجات بالاتر شیدمی کندتاگسترده باشی.

خلوص: ارزش پنجه بخشنده این است که صاحب آستین شناخته نشود.

 

سایت تخصصی مربی پرورشی

کانال پرورشی