انواع دست زدن و تشویق ها در پیشتازان و فرزانگان

نویسنده:admin تاریخ:۱۶ آذر ۱۳۹۵ دسته بندی:پرورشی بازدید:364 بازدید

پیشتازان

انواع دست زدن و تشویق ها در پیشتازان و فرزانگان

پیشتازان

.

.

۱- دست ولایت ( الله – محمد – علی)

۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » الله
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » محمد
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » علی علی علی

۲-دست ولایت در پیشتازان

– ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » سیدنا
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   » قائدنا
۱۲۳ – ۱۲۳ – ۱- ۲ – ۳   »  خامنه ای  ، رهبر ما

۳- نوجوان کوش

۱۲۳ – ۱      ۱۲۳ – ۱      ۱۲۳ – ۱۲۳ -۱۲۳     ۱

۴-دست تشویق بین المللی

۱۲۳۴     ۱۲ – ۱۲        ۱۲۳۴     ۱۲ – ۱۲        ۱۲۳۴ – ۱۲۳۴      ۱

۵-دست اردویی (وحدت)

۱       ۱۲      ۱۲۳      ۱۲۳۴      ۱

۶-دست روستایی

۱-۱۲-۱     ۱۲-۱۲-۱۲- ۱       ۱۲-۱۲-۱۲- ۱

۷-دست بارانی←

۱ انگشتی   ۲ انگشتی     ۳ انگشتی      ۴ انگشتی     ۵ انگشتی  و  بلعکس …

ایجاد طنین باران با دست زدن های متوالی از یک انگشت تا ۵ انگشت شروع میشود و بلعکس ادامه پیدا می کند تا به یک انگشت برسد و کم کم در دست زدن یک انگشتی فاصله ایجاد شده و دست زدن پایان می پذیرد

🔴تشویق به زبان هاوگویش های مختلف🔴

۱ 🔵– تشویق قرآنی : طیب طیب الله ، احسن بارک الله

۲ 🔵 –تشویق فارسی : خوبه خوبه خیلی خوبه

۳ 🔵– تشویق ترکی : یاخچی یاخچی چوخ یاخچی ، یاشا یاشا مین یاشا ، ساغل ساغل چخ ساغل

۴🔵 – تشویق اصفهانی : خبس خبس خیلی خبس

۵ 🔵– تشویق لری : خوه خوه خیلی خوه

۶ 🔵– تشویق کردی : خاصه خاصه فرا خاصه ، رنده رنده پر رنده

۷🔵 – تشویق خراسانی : خوبه خوبه خیلی خوبه

۸ 🔵– تشویق خوزستانی (بخش عرب زبان): حلوه حلوه واید حلوه ، زین زین کلّش زین

۹ 🔵– تشویق یزدی : خش خش خیلی خش

۱۰ 🔵– تشویق مازندرانی : خار خار خله خار

۱۱ 🔵– تشویق کرمانی : ماشی ماشی ماش ما شاالله ، چش نخوری انشاالله

۱۲ 🔵- تشویق نیشابوری : باری باری باری کولا ، باری کولا

۱۳🔵 – تشویق گیلانی : پیر شی برار تی قربان

۱۴ 🔵– تشویق سیستانی و بلوچستانی : واشین واشین سخ واشین

۱۵ 🔵– تشویق ایلامی : وتی وتی گل وتی

۱۶ 🔵– تشویق زنجانی : یشا یشا چخ یشا

۱۷🔵 – تشویق تهرانی : باری باری بارک الله ، چشم نخوری انشاالله

۱۸🔵 – تشویق بوشهری : خون خون خیلی خون

۱۹ 🔵– تشویق شیرازی : کاکا کاکا ماشا کاکا

۲۰ 🔵- تشویق ترکمنی : قووی قووی بتر قووی

۲۱🔵– تشویق لبنانی : جید جید جداً جید

۲۲ 🔵– تشویق مصری : کمیل کمیل فوق کمیل ، جمیل جمیل فوق جمیل

۲۴ 🔵– تشویق انگلیسی : گود گود وری گود

۲۴ 🔵– تشویق هندی : آچاهه آچاهه بارا بارا آچاهه

۲۵🔵 – تشویق پاکستانی : چاهی چاهی بر چاهی

تشویق افغانی : طیار طیار جور جور طیار

۲۷🔵– – تشویق آفریقایی : چیکا لا کا ، چیکا لا کا ، چو چو چو – بوما لا کا ، بو ما لا کا ، بوبوبو