کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : قم

رتبه منطقه : ۱۲۰۷/ رتبه کشوری :۳۸۰۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۵۶%
عربي ۶ ۵۸٫۷%
معارف ۷ ۷۴٫۷%
زبان ۹ ۸۶٫۲%
رياضيات ۳ ۲۹٫۱%
فيزيك ۵ ۵۰٫۴%
شيمي ۳ ۳۱٫۵%

 

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : ساوه

رتبه منطقه : ۱۴۵۱/ رتبه کشوری :۴۵۵۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۴%
عربي ۴ ۴۴%
معارف ۹ ۸۶٫۷%
زبان ۶ ۵۹٫۸%
رياضيات ۴ ۳۹٫۴%
فيزيك ۴ ۴۲٫۳%
شيمي ۳ ۳۱٫۵%

 

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : مشهد

رتبه منطقه : ۱۵۰۱/ رتبه کشوری :۴۷۰۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۵۶%
عربي ۵ ۴۸%
معارف ۷ ۷۲%
زبان ۷ ۷۲%
رياضيات ۲ ۲۰٫۷%
فيزيك ۵ ۴۷٫۵%
شيمي ۴ ۴۳٫۹%

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اردستان

رتبه منطقه : ۱۷۸۹/ رتبه کشوری :۵۴۸۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۴۸%
عربي ۲ ۲۲٫۷%
معارف ۹ ۸۶٫۷%
زبان ۶ ۵۸٫۴%
رياضيات ۳ ۳۲٫۲%
فيزيك ۴ ۴۲٫۳%
شيمي ۳ ۳۲٫۴%

 

آموزش رياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

جنسیت: دختر/ شهر : گلپایگان

رتبه منطقه : ۱۹۵۹/ رتبه کشوری :۵۹۱۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۴%
عربي ۴ ۳۶%
معارف ۸ ۷۶%
زبان ۳ ۳۰٫۶%
رياضيات ۳ ۲۷٫۳%
فيزيك ۵ ۵۲٫۶%
شيمي ۲ ۲۱%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اردبیل

رتبه منطقه : ۲۱۱۹/ رتبه کشوری :۶۴۴۴

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۰%
عربي ۶ ۶۰%
معارف ۹ ۸۶٫۷%
زبان ۳ ۳۲%
رياضيات ۳ ۲۷٫۹%
فيزيك ۳ ۳۴٫۱%
شيمي ۲ ۲۴٫۸%

 

مهندسي برق / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اردبیل

رتبه منطقه : ۲۴۰۹/ رتبه کشوری :۷۲۰۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۰٫۷%
عربي ۸ ۷۷٫۴%
معارف ۶ ۵۸٫۷%
زبان ۵ ۵۱٫۴%
رياضيات ۳ ۲۸٫۵%
فيزيك ۳ ۳۲٫۶%
شيمي ۲ ۱۷٫۲%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : رشت

رتبه منطقه : ۲۵۶۴/ رتبه کشوری :۷۶۷۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۰٫۷%
عربي ۵ ۵۰٫۷%
معارف ۶ ۶۱٫۴%
زبان ۸ ۸۴%
رياضيات ۱ ۱۲٫۲%
فيزيك ۴ ۳۷٫۱%
شيمي ۴ ۴۰%

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

جنسیت:دختر/ شهر : یزد

رتبه منطقه : ۲۹۸۰/ رتبه کشوری :۸۶۲۴

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۱٫۴%
عربي ۴ ۴۴%
معارف ۷ ۶۶٫۷%
زبان ۴ ۴۴٫۵%
رياضيات ۲ ۱۵٫۲%
فيزيك ۳ ۳۴٫۱%
شيمي ۴ ۳۵٫۳%

 

مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : رشت

رتبه منطقه : ۳۱۹۸/ رتبه کشوری :۹۳۶۳

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۶٫۷%
عربي ۴ ۴۱٫۴%
معارف ۸ ۷۶%
زبان ۴ ۴۴٫۵%
رياضيات ۱ ۱۱%
فيزيك ۲ ۱۵٫۶%
شيمي ۲ ۲۲%

 

مهندسی شیمی /مراغه/روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : مراغه

رتبه منطقه : ۳۳۶۹/ رتبه کشوری :۹۸۴۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۳۸٫۷%
عربي ۳ ۳۳٫۴%
معارف ۷ ۷۰٫۷%
زبان ۶ ۶۳٫۹%
رياضيات ۳ ۳۰٫۴%
فيزيك ۴ ۳۷٫۸%
شيمي ۱ ۱۳٫۴%

 

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اراک

رتبه منطقه : ۳۹۳۹/ رتبه کشوری :۱۱۳۶۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۵۶%
عربي ۵ ۴۹٫۴%
معارف ۶ ۵۸٫۷%
زبان ۳ ۳۳٫۴%
رياضيات ۱ ۱۲٫۲%
فيزيك ۲ ۲۰%
شيمي ۳ ۳۱٫۵%

 

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : بندرعباس

رتبه منطقه : ۴۱۹۶/ رتبه کشوری :۱۲۰۳۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۳۰٫۷%
عربي ۱ ۱۲%
معارف ۶ ۶۱٫۴%
زبان ۲ ۱۶٫۷%
رياضيات ۱ ۱۴٫۶%
فيزيك ۴ ۴۳٫۸%
شيمي ۴ ۳۹٫۱%

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : بندرعباس

رتبه منطقه : ۴۵۶۰/ رتبه کشوری :۱۳۰۳۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۳۶%
عربي ۴ ۴۴%
معارف ۷ ۶۸%
زبان ۸ ۷۹٫۲%
رياضيات ۱ ۱۲٫۲%
فيزيك ۴ ۳۶٫۳%
شيمي ۱ ۱۳٫۴%

 

حسابداري / دانشگاه قم / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : قم

رتبه منطقه : ۴۹۸۸/ رتبه کشوری :۱۴۱۶۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۴٫۷%
عربي ۳ ۳۳٫۴%
معارف ۷ ۷۲%
زبان ۴ ۴۴٫۵%
رياضيات ۲ ۱۹٫۴%
فيزيك ۳ ۲۶%
شيمي ۱ ۴٫۸%

 

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

 });