کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور رشته ی ریاضی منطقه دو

مهندسي موادومتالورژي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : قم

رتبه منطقه : ۱۲۰۷/ رتبه کشوری :۳۸۰۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۵۶%
عربي۶۵۸٫۷%
معارف۷۷۴٫۷%
زبان۹۸۶٫۲%
رياضيات۳۲۹٫۱%
فيزيك۵۵۰٫۴%
شيمي۳۳۱٫۵%

 

مهندسي عمران / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : ساوه

رتبه منطقه : ۱۴۵۱/ رتبه کشوری :۴۵۵۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۴%
عربي۴۴۴%
معارف۹۸۶٫۷%
زبان۶۵۹٫۸%
رياضيات۴۳۹٫۴%
فيزيك۴۴۲٫۳%
شيمي۳۳۱٫۵%

 

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : مشهد

رتبه منطقه : ۱۵۰۱/ رتبه کشوری :۴۷۰۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۵۶%
عربي۵۴۸%
معارف۷۷۲%
زبان۷۷۲%
رياضيات۲۲۰٫۷%
فيزيك۵۴۷٫۵%
شيمي۴۴۳٫۹%

مهندسي پزشکي / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اردستان

رتبه منطقه : ۱۷۸۹/ رتبه کشوری :۵۴۸۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۴۸%
عربي۲۲۲٫۷%
معارف۹۸۶٫۷%
زبان۶۵۸٫۴%
رياضيات۳۳۲٫۲%
فيزيك۴۴۲٫۳%
شيمي۳۳۲٫۴%

 

آموزش رياضي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز / تربيت معلم-بومي استان اصفهان

جنسیت: دختر/ شهر : گلپایگان

رتبه منطقه : ۱۹۵۹/ رتبه کشوری :۵۹۱۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۴%
عربي۴۳۶%
معارف۸۷۶%
زبان۳۳۰٫۶%
رياضيات۳۲۷٫۳%
فيزيك۵۵۲٫۶%
شيمي۲۲۱%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه تبريز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اردبیل

رتبه منطقه : ۲۱۱۹/ رتبه کشوری :۶۴۴۴

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۰%
عربي۶۶۰%
معارف۹۸۶٫۷%
زبان۳۳۲%
رياضيات۳۲۷٫۹%
فيزيك۳۳۴٫۱%
شيمي۲۲۴٫۸%

 

مهندسي برق / دانشگاه صنعت نفت / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اردبیل

رتبه منطقه : ۲۴۰۹/ رتبه کشوری :۷۲۰۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۰٫۷%
عربي۸۷۷٫۴%
معارف۶۵۸٫۷%
زبان۵۵۱٫۴%
رياضيات۳۲۸٫۵%
فيزيك۳۳۲٫۶%
شيمي۲۱۷٫۲%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه گيلان -رشت / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : رشت

رتبه منطقه : ۲۵۶۴/ رتبه کشوری :۷۶۷۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۰٫۷%
عربي۵۵۰٫۷%
معارف۶۶۱٫۴%
زبان۸۸۴%
رياضيات۱۱۲٫۲%
فيزيك۴۳۷٫۱%
شيمي۴۴۰%

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه يزد / روزانه

جنسیت:دختر/ شهر : یزد

رتبه منطقه : ۲۹۸۰/ رتبه کشوری :۸۶۲۴

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۱٫۴%
عربي۴۴۴%
معارف۷۶۶٫۷%
زبان۴۴۴٫۵%
رياضيات۲۱۵٫۲%
فيزيك۳۳۴٫۱%
شيمي۴۳۵٫۳%

 

مهندسي معماري / دانشگاه کاشان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : رشت

رتبه منطقه : ۳۱۹۸/ رتبه کشوری :۹۳۶۳

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۶٫۷%
عربي۴۴۱٫۴%
معارف۸۷۶%
زبان۴۴۴٫۵%
رياضيات۱۱۱%
فيزيك۲۱۵٫۶%
شيمي۲۲۲%

 

مهندسی شیمی /مراغه/روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : مراغه

رتبه منطقه : ۳۳۶۹/ رتبه کشوری :۹۸۴۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۳۸٫۷%
عربي۳۳۳٫۴%
معارف۷۷۰٫۷%
زبان۶۶۳٫۹%
رياضيات۳۳۰٫۴%
فيزيك۴۳۷٫۸%
شيمي۱۱۳٫۴%

 

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي همدان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اراک

رتبه منطقه : ۳۹۳۹/ رتبه کشوری :۱۱۳۶۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۵۶%
عربي۵۴۹٫۴%
معارف۶۵۸٫۷%
زبان۳۳۳٫۴%
رياضيات۱۱۲٫۲%
فيزيك۲۲۰%
شيمي۳۳۱٫۵%

 

مهندسي برق / دانشگاه شهيدباهنر-کرمان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : بندرعباس

رتبه منطقه : ۴۱۹۶/ رتبه کشوری :۱۲۰۳۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۳۰٫۷%
عربي۱۱۲%
معارف۶۶۱٫۴%
زبان۲۱۶٫۷%
رياضيات۱۱۴٫۶%
فيزيك۴۴۳٫۸%
شيمي۴۳۹٫۱%

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه سمنان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : بندرعباس

رتبه منطقه : ۴۵۶۰/ رتبه کشوری :۱۳۰۳۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۳۶%
عربي۴۴۴%
معارف۷۶۸%
زبان۸۷۹٫۲%
رياضيات۱۱۲٫۲%
فيزيك۴۳۶٫۳%
شيمي۱۱۳٫۴%

 

حسابداري / دانشگاه قم / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : قم

رتبه منطقه : ۴۹۸۸/ رتبه کشوری :۱۴۱۶۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۴٫۷%
عربي۳۳۳٫۴%
معارف۷۷۲%
زبان۴۴۴٫۵%
رياضيات۲۱۹٫۴%
فيزيك۳۲۶%
شيمي۱۴٫۸%

 

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

کانال پرورشی