کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

مديريت مالي/ دانشگاه  تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱/ رتبه کشوری :۲

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۹۸۶٫۷%
عربي۹۹۴٫۷%
معارف۷۷۲%
زبان۹۹۴٫۷%
رياضي۸۸۰%
اقتصاد۹۹۳٫۴%
ادبيات تخصصي۱۰۱۰۰%
عربي تخصصي۹۹۳٫۴%
تاريخ وجغرافيا۶۶۰%
علوم اجتماعي۷۷۳٫۴%
فلسفه ومنطق۸۷۶%
روانشناسي۱۰۹۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۲۴/ رتبه کشوری :۲۱۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۸۸۴%
عربي۷۷۴٫۷%
معارف۸۷۶%
زبان۹۸۹٫۴%
رياضي۷۷۱٫۷%
اقتصاد۷۷۱٫۲%
ادبيات تخصصي۸۸۱٫۲%
عربي تخصصي۷۷۰%
تاريخ وجغرافيا۶۶۴٫۵%
علوم اجتماعي۷۷۳٫۴%
فلسفه ومنطق۴۴۱٫۴%
روانشناسي۶۶۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۲۲۳/ رتبه کشوری :۴۳۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۶٫۷%
عربي۷۷۲%
معارف۵۵۴٫۷%
زبان۸۷۶%
رياضي۶۶۱٫۷%
اقتصاد۷۷۳٫۴%
ادبيات تخصصي۸۸۲٫۳%
عربي تخصصي۷۶۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا۵۵۱٫۲%
علوم اجتماعي۵۵۰%
فلسفه ومنطق۳۳۴٫۷%
روانشناسي۸۸۰%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۹۵/ رتبه کشوری :۸۱۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۵٫۴%
عربي۶۵۶%
معارف۵۵۲%
زبان۴۴۰%
رياضي۳۲۶٫۷%
اقتصاد۸۸۴٫۵%
ادبيات تخصصي۷۶۶٫۷%
عربي تخصصي۶۶۵%
تاريخ وجغرافيا۵۵۴٫۵%
علوم اجتماعي۵۴۶٫۷%
فلسفه ومنطق۳۳۳٫۴%
روانشناسي۷۷۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۴۴۹/ رتبه کشوری :۹۴۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۳۰٫۷%
عربي۳۳۰٫۷%
معارف۷۶۶٫۷%
زبان۵۵۴٫۷%
رياضي۱۵%
اقتصاد۷۶۸٫۹%
ادبيات تخصصي۶۶۴٫۵%
عربي تخصصي۷۶۸٫۴%
تاريخ وجغرافيا۳۳۱٫۲%
علوم اجتماعي۸۸۰%
فلسفه ومنطق۵۵۰٫۷%
روانشناسي۹۸۸٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۸۲۴/ رتبه کشوری :۱۸۶۶

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۴۹٫۴%
عربي۷۷۳٫۴%
معارف۵۴۸%
زبان۵۴۵٫۴%
رياضي۴۴۳٫۴%
اقتصاد۵۵۳٫۴%
ادبيات تخصصي۶۶۰%
عربي تخصصي۷۷۰%
تاريخ وجغرافيا۱۷٫۸%
علوم اجتماعي۵۵۳٫۴%
فلسفه ومنطق۱۱۳٫۴%
روانشناسي۸۷۶٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۹۰۴/ رتبه کشوری :۲۱۱۳

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۳۰٫۷%
عربي۵۴۸%
معارف۲۱۷٫۴%
زبان۵۵۳٫۴%
رياضي۷۶۸٫۴%
اقتصاد۸۸۴٫۵%
ادبيات تخصصي۵۵۳٫۴%
عربي تخصصي۴۳۵%
تاريخ وجغرافيا۱۵٫۶%
علوم اجتماعي۳۳۰%
فلسفه ومنطق۳۲۸%
روانشناسي۶۶۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۱۲۰۴/ رتبه کشوری :۲۹۷۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۰٫۷%
عربي۳۳۳٫۴%
معارف۵۵۰٫۷%
زبان۱۱۳٫۴%
رياضي۱۱۰%
اقتصاد۸۸۲٫۳%
ادبيات تخصصي۵۵۰%
عربي تخصصي۴۳۸٫۴%
تاريخ وجغرافيا۴۴۴٫۵%
علوم اجتماعي۵۴۸٫۴%
فلسفه ومنطق۱۸%
روانشناسي۸۷۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم سياسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۱۴۸۸/ رتبه کشوری :۳۸۲۲

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۳۳٫۴%
عربي۴۴۴%
معارف۶۶۰%
زبان۲۱۸٫۷%
رياضي۲۱۵%
اقتصاد۴۳۷٫۸%
ادبيات تخصصي۳۳۳٫۴%
عربي تخصصي۴۴۳٫۴%
تاريخ وجغرافيا۴۳۸٫۹%
علوم اجتماعي۲۲۰%
فلسفه ومنطق۱۱۳٫۴%
روانشناسي۶۵۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۱۹۵۲/ رتبه کشوری :۵۳۵۶

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۴٫۷%
عربي۶۵۷٫۴%
معارف۴۴۲٫۷%
زبان۱۹٫۴%
رياضي۱۵%
اقتصاد۶۶۴٫۵%
ادبيات تخصصي۵۵۰%
عربي تخصصي۶۶۰%
تاريخ وجغرافيا۱۶٫۷%
علوم اجتماعي۵۴۸٫۴%
فلسفه ومنطق۱۲٫۷%
روانشناسي۷۷۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۲۲۷۷/ رتبه کشوری :۶۵۸۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۴۶٫۷%
عربي۶۶۰%
معارف۳۳۲%
زبان۱۰%
رياضي۳۳۰%
اقتصاد۸۷۵٫۶%
ادبيات تخصصي۳۳۰%
عربي تخصصي۷۶۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا۱۶٫۷%
علوم اجتماعي۱۰%
فلسفه ومنطق۱۵٫۴%
روانشناسي۶۶۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت صنعتي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۲۵۰۷/ رتبه کشوری :۷۵۰۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۲٫۷%
عربي۴۴۲٫۷%
معارف۴۴۴%
زبان۱۱۰٫۷%
رياضي۱۳٫۴%
اقتصاد۷۶۶٫۷%
ادبيات تخصصي۳۲۸٫۹%
عربي تخصصي۴۳۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا۳۲۶٫۷%
علوم اجتماعي۵۵۳٫۴%
فلسفه ومنطق۱۱٫۴%
روانشناسي۶۶۰%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۲۸۸۳/ رتبه کشوری :۹۱۹۷

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۲۶٫۷%
عربي۱۱۳٫۴%
معارف۳۳۴٫۷%
زبان-۸%
رياضي۱۱۱٫۷%
اقتصاد۵۴۸٫۹%
ادبيات تخصصي۳۲۵٫۶%
عربي تخصصي۲۱۵%
تاريخ وجغرافيا۱۱۰%
علوم اجتماعي۳۲۸٫۴%
فلسفه ومنطق۲۱۶%
روانشناسي۸۸۱٫۷%

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کانال پرورشی