کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی یک تا سه هزار هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

مديريت مالي/ دانشگاه  تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱/ رتبه کشوری :۲

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۹ ۸۶٫۷%
عربي ۹ ۹۴٫۷%
معارف ۷ ۷۲%
زبان ۹ ۹۴٫۷%
رياضي ۸ ۸۰%
اقتصاد ۹ ۹۳٫۴%
ادبيات تخصصي ۱۰ ۱۰۰%
عربي تخصصي ۹ ۹۳٫۴%
تاريخ وجغرافيا ۶ ۶۰%
علوم اجتماعي ۷ ۷۳٫۴%
فلسفه ومنطق ۸ ۷۶%
روانشناسي ۱۰ ۹۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۲۴/ رتبه کشوری :۲۱۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۸ ۸۴%
عربي ۷ ۷۴٫۷%
معارف ۸ ۷۶%
زبان ۹ ۸۹٫۴%
رياضي ۷ ۷۱٫۷%
اقتصاد ۷ ۷۱٫۲%
ادبيات تخصصي ۸ ۸۱٫۲%
عربي تخصصي ۷ ۷۰%
تاريخ وجغرافيا ۶ ۶۴٫۵%
علوم اجتماعي ۷ ۷۳٫۴%
فلسفه ومنطق ۴ ۴۱٫۴%
روانشناسي ۶ ۶۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم قضايي / دانشگاه علوم قضايي وخدمات اداري دادگستري / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۲۲۳/ رتبه کشوری :۴۳۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۶٫۷%
عربي ۷ ۷۲%
معارف ۵ ۵۴٫۷%
زبان ۸ ۷۶%
رياضي ۶ ۶۱٫۷%
اقتصاد ۷ ۷۳٫۴%
ادبيات تخصصي ۸ ۸۲٫۳%
عربي تخصصي ۷ ۶۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا ۵ ۵۱٫۲%
علوم اجتماعي ۵ ۵۰%
فلسفه ومنطق ۳ ۳۴٫۷%
روانشناسي ۸ ۸۰%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم سياسي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۹۵/ رتبه کشوری :۸۱۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۵٫۴%
عربي ۶ ۵۶%
معارف ۵ ۵۲%
زبان ۴ ۴۰%
رياضي ۳ ۲۶٫۷%
اقتصاد ۸ ۸۴٫۵%
ادبيات تخصصي ۷ ۶۶٫۷%
عربي تخصصي ۶ ۶۵%
تاريخ وجغرافيا ۵ ۵۴٫۵%
علوم اجتماعي ۵ ۴۶٫۷%
فلسفه ومنطق ۳ ۳۳٫۴%
روانشناسي ۷ ۷۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شيراز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۴۴۹/ رتبه کشوری :۹۴۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۳۰٫۷%
عربي ۳ ۳۰٫۷%
معارف ۷ ۶۶٫۷%
زبان ۵ ۵۴٫۷%
رياضي ۱ ۵%
اقتصاد ۷ ۶۸٫۹%
ادبيات تخصصي ۶ ۶۴٫۵%
عربي تخصصي ۷ ۶۸٫۴%
تاريخ وجغرافيا ۳ ۳۱٫۲%
علوم اجتماعي ۸ ۸۰%
فلسفه ومنطق ۵ ۵۰٫۷%
روانشناسي ۹ ۸۸٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حسابداري / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۸۲۴/ رتبه کشوری :۱۸۶۶

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۴۹٫۴%
عربي ۷ ۷۳٫۴%
معارف ۵ ۴۸%
زبان ۵ ۴۵٫۴%
رياضي ۴ ۴۳٫۴%
اقتصاد ۵ ۵۳٫۴%
ادبيات تخصصي ۶ ۶۰%
عربي تخصصي ۷ ۷۰%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۷٫۸%
علوم اجتماعي ۵ ۵۳٫۴%
فلسفه ومنطق ۱ ۱۳٫۴%
روانشناسي ۸ ۷۶٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شهيدچمران -اهواز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۹۰۴/ رتبه کشوری :۲۱۱۳

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۳۰٫۷%
عربي ۵ ۴۸%
معارف ۲ ۱۷٫۴%
زبان ۵ ۵۳٫۴%
رياضي ۷ ۶۸٫۴%
اقتصاد ۸ ۸۴٫۵%
ادبيات تخصصي ۵ ۵۳٫۴%
عربي تخصصي ۴ ۳۵%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۵٫۶%
علوم اجتماعي ۳ ۳۰%
فلسفه ومنطق ۳ ۲۸%
روانشناسي ۶ ۶۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم اقتصادي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / شبانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۱۲۰۴/ رتبه کشوری :۲۹۷۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۰٫۷%
عربي ۳ ۳۳٫۴%
معارف ۵ ۵۰٫۷%
زبان ۱ ۱۳٫۴%
رياضي ۱ ۱۰%
اقتصاد ۸ ۸۲٫۳%
ادبيات تخصصي ۵ ۵۰%
عربي تخصصي ۴ ۳۸٫۴%
تاريخ وجغرافيا ۴ ۴۴٫۵%
علوم اجتماعي ۵ ۴۸٫۴%
فلسفه ومنطق ۱ ۸%
روانشناسي ۸ ۷۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم سياسي / دانشگاه علامه طباطبايي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۱۴۸۸/ رتبه کشوری :۳۸۲۲

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۳۳٫۴%
عربي ۴ ۴۴%
معارف ۶ ۶۰%
زبان ۲ ۱۸٫۷%
رياضي ۲ ۱۵%
اقتصاد ۴ ۳۷٫۸%
ادبيات تخصصي ۳ ۳۳٫۴%
عربي تخصصي ۴ ۴۳٫۴%
تاريخ وجغرافيا ۴ ۳۸٫۹%
علوم اجتماعي ۲ ۲۰%
فلسفه ومنطق ۱ ۱۳٫۴%
روانشناسي ۶ ۵۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۱۹۵۲/ رتبه کشوری :۵۳۵۶

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۴٫۷%
عربي ۶ ۵۷٫۴%
معارف ۴ ۴۲٫۷%
زبان ۱ ۹٫۴%
رياضي ۱ ۵%
اقتصاد ۶ ۶۴٫۵%
ادبيات تخصصي ۵ ۵۰%
عربي تخصصي ۶ ۶۰%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۶٫۷%
علوم اجتماعي ۵ ۴۸٫۴%
فلسفه ومنطق ۱ ۲٫۷%
روانشناسي ۷ ۷۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت صنعتي / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۲۲۷۷/ رتبه کشوری :۶۵۸۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۴۶٫۷%
عربي ۶ ۶۰%
معارف ۳ ۳۲%
زبان ۱ ۰%
رياضي ۳ ۳۰%
اقتصاد ۸ ۷۵٫۶%
ادبيات تخصصي ۳ ۳۰%
عربي تخصصي ۷ ۶۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۶٫۷%
علوم اجتماعي ۱ ۰%
فلسفه ومنطق ۱ ۵٫۴%
روانشناسي ۶ ۶۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت صنعتي / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۲۵۰۷/ رتبه کشوری :۷۵۰۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۲٫۷%
عربي ۴ ۴۲٫۷%
معارف ۴ ۴۴%
زبان ۱ ۱۰٫۷%
رياضي ۱ ۳٫۴%
اقتصاد ۷ ۶۶٫۷%
ادبيات تخصصي ۳ ۲۸٫۹%
عربي تخصصي ۴ ۳۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا ۳ ۲۶٫۷%
علوم اجتماعي ۵ ۵۳٫۴%
فلسفه ومنطق ۱ ۱٫۴%
روانشناسي ۶ ۶۰%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم تربيتي / دانشگاه شاهد-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه :۲۸۸۳/ رتبه کشوری :۹۱۹۷

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۲۶٫۷%
عربي ۱ ۱۳٫۴%
معارف ۳ ۳۴٫۷%
زبان -۸%
رياضي ۱ ۱۱٫۷%
اقتصاد ۵ ۴۸٫۹%
ادبيات تخصصي ۳ ۲۵٫۶%
عربي تخصصي ۲ ۱۵%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۱۰%
علوم اجتماعي ۳ ۲۸٫۴%
فلسفه ومنطق ۲ ۱۶%
روانشناسي ۸ ۸۱٫۷%

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک

 });