کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۲۴۱/ رتبه کشوری :۱۰۶۴۳

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۴۸%
عربي ۳ ۲۵٫۴%
معارف ۲ ۲۰%
زبان ۱ ۸%
رياضي ۱ ۰%
اقتصاد ۷ ۷۳٫۴%
ادبيات تخصصي ۴ ۳۶٫۷%
عربي تخصصي ۳ ۲۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا ۳ ۳۳٫۴%
علوم اجتماعي ۵ ۵۱٫۷%
فلسفه ومنطق ۱ ۶٫۷%
روانشناسي ۴ ۳۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : مشهد

رتبه منطقه : ۳۷۳۱/ رتبه کشوری :۱۲۷۳۲

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۳۷٫۴%
عربي ۱ ۸%
معارف ۳ ۲۹٫۴%
زبان ۱ ۸%
رياضي ۱ ۳٫۴%
اقتصاد ۷ ۶۸٫۹%
ادبيات تخصصي ۱ ۱۴٫۵%
عربي تخصصي ۲ ۱۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا ۲ ۱۷٫۸%
علوم اجتماعي ۳ ۳۰%
فلسفه ومنطق ۱ ۰%
روانشناسي ۸ ۷۶٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

جنسیت: پسر/ شهر :تهران

رتبه منطقه : ۴۵۲۹/ رتبه کشوری :۱۲۷۳۲

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۱ ۱۰٫۷%
عربي ۱ ۱۲%
معارف ۳ ۲۶٫۷%
زبان ۱ -۱٫۳%
رياضي ۲ ۲۱٫۷%
اقتصاد ۴ ۴۲٫۳%
ادبيات تخصصي ۱ ۱۲٫۳%
عربي تخصصي ۲ ۱۵%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۱۴٫۵%
علوم اجتماعي ۲ ۱۵%
فلسفه ومنطق ۱ ۱٫۴%
روانشناسي ۶ ۶۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۵۰۰۲/ رتبه کشوری :۱۸۶۹۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۲ ۱۷٫۴%
عربي ۲ ۱۶%
معارف ۱ ۶٫۷%
زبان ۱ ۱۳٫۴%
رياضي ۱ ۳٫۴%
اقتصاد ۲ ۱۵٫۶%
ادبيات تخصصي ۲ ۱۵٫۶%
عربي تخصصي ۴ ۳۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا ۳ ۲۵٫۶%
علوم اجتماعي ۲ ۱۶٫۷%
فلسفه ومنطق ۱ ۶٫۷%
روانشناسي ۵ ۵۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه : ۵۶۵۰/ رتبه کشوری :۲۱۴۸۶

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۱ ۸%
عربي ۱ ۴%
معارف ۱ ۹٫۴%
زبان ۱ -۲٫۶%
رياضي ۱ ۱۰%
اقتصاد ۵ ۴۶٫۷%
ادبيات تخصصي ۱ ۱۲٫۳%
عربي تخصصي ۱ ۵%
تاريخ وجغرافيا ۲ ۲۰%
علوم اجتماعي ۲ ۱۸٫۴%
فلسفه ومنطق ۱ ۲٫۷%
روانشناسي ۶ ۵۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شيراز / مجازي

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۶۹۳۲/ رتبه کشوری :۲۸۵۴۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۲۵٫۴%
عربي ۲ ۲۲٫۷%
معارف ۴ ۴۰%
زبان ۱ ۴%
رياضي ۱ ۰%
اقتصاد ۳ ۲۸٫۹%
ادبيات تخصصي ۱ ۷٫۸%
عربي تخصصي ۱ ۸٫۴%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۸٫۹%
علوم اجتماعي ۲ ۲۳٫۴%
فلسفه ومنطق ۱ ۱۲%
روانشناسي ۳ ۳۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۷۳۰۷/ رتبه کشوری :۳۰۵۸۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۲ ۱۸٫۷%
عربي ۱ ۱۲%
معارف ۱ ۱٫۴%
زبان ۱ ۰%
رياضي ۱ ۸٫۴%
اقتصاد ۵ ۴۶٫۷%
ادبيات تخصصي ۱ ۱۱٫۲%
عربي تخصصي ۱ ۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا ۱ ۴٫۵%
علوم اجتماعي ۱ ۸٫۴%
فلسفه ومنطق ۱ ۲٫۷%
روانشناسي ۲ ۱۸٫۴%

شهر تست به عنوان مرجع تخصصی پایه اول ابتدایی تا کنکور سعی در ایجاد عدالت آموزشی است و شما می توانید به راحتی تمامی فایلهای خود را به رایگان دانلود نمایید.

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

 });