کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی منطقه یک از رتبه ی سه هزار تا ده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

علوم اقتصادي / دانشگاه تبريز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۲۴۱/ رتبه کشوری :۱۰۶۴۳

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۴۸%
عربي۳۲۵٫۴%
معارف۲۲۰%
زبان۱۸%
رياضي۱۰%
اقتصاد۷۷۳٫۴%
ادبيات تخصصي۴۳۶٫۷%
عربي تخصصي۳۲۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا۳۳۳٫۴%
علوم اجتماعي۵۵۱٫۷%
فلسفه ومنطق۱۶٫۷%
روانشناسي۴۳۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم سياسي / دانشگاه بيرجند / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : مشهد

رتبه منطقه : ۳۷۳۱/ رتبه کشوری :۱۲۷۳۲

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۳۷٫۴%
عربي۱۸%
معارف۳۲۹٫۴%
زبان۱۸%
رياضي۱۳٫۴%
اقتصاد۷۶۸٫۹%
ادبيات تخصصي۱۱۴٫۵%
عربي تخصصي۲۱۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا۲۱۷٫۸%
علوم اجتماعي۳۳۰%
فلسفه ومنطق۱۰%
روانشناسي۸۷۶٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اموزش زبان وادبيات فارسي / دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران / تربيت معلم-بومي استان تهران

جنسیت: پسر/ شهر :تهران

رتبه منطقه : ۴۵۲۹/ رتبه کشوری :۱۲۷۳۲

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۱۱۰٫۷%
عربي۱۱۲%
معارف۳۲۶٫۷%
زبان۱-۱٫۳%
رياضي۲۲۱٫۷%
اقتصاد۴۴۲٫۳%
ادبيات تخصصي۱۱۲٫۳%
عربي تخصصي۲۱۵%
تاريخ وجغرافيا۱۱۴٫۵%
علوم اجتماعي۲۱۵%
فلسفه ومنطق۱۱٫۴%
روانشناسي۶۶۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تاريخ / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۵۰۰۲/ رتبه کشوری :۱۸۶۹۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۲۱۷٫۴%
عربي۲۱۶%
معارف۱۶٫۷%
زبان۱۱۳٫۴%
رياضي۱۳٫۴%
اقتصاد۲۱۵٫۶%
ادبيات تخصصي۲۱۵٫۶%
عربي تخصصي۴۳۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا۳۲۵٫۶%
علوم اجتماعي۲۱۶٫۷%
فلسفه ومنطق۱۶٫۷%
روانشناسي۵۵۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علوم اقتصادي / دانشگاه اروميه / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه : ۵۶۵۰/ رتبه کشوری :۲۱۴۸۶

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۱۸%
عربي۱۴%
معارف۱۹٫۴%
زبان۱-۲٫۶%
رياضي۱۱۰%
اقتصاد۵۴۶٫۷%
ادبيات تخصصي۱۱۲٫۳%
عربي تخصصي۱۵%
تاريخ وجغرافيا۲۲۰%
علوم اجتماعي۲۱۸٫۴%
فلسفه ومنطق۱۲٫۷%
روانشناسي۶۵۵%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقوق / دانشگاه شيراز / مجازي

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۶۹۳۲/ رتبه کشوری :۲۸۵۴۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۲۵٫۴%
عربي۲۲۲٫۷%
معارف۴۴۰%
زبان۱۴%
رياضي۱۰%
اقتصاد۳۲۸٫۹%
ادبيات تخصصي۱۷٫۸%
عربي تخصصي۱۸٫۴%
تاريخ وجغرافيا۱۸٫۹%
علوم اجتماعي۲۲۳٫۴%
فلسفه ومنطق۱۱۲%
روانشناسي۳۳۱٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت بازرگاني / موسسه غيرانتفاعي پرندک -پرندک / غيرانتفاعي

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۷۳۰۷/ رتبه کشوری :۳۰۵۸۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۲۱۸٫۷%
عربي۱۱۲%
معارف۱۱٫۴%
زبان۱۰%
رياضي۱۸٫۴%
اقتصاد۵۴۶٫۷%
ادبيات تخصصي۱۱۱٫۲%
عربي تخصصي۱۶٫۷%
تاريخ وجغرافيا۱۴٫۵%
علوم اجتماعي۱۸٫۴%
فلسفه ومنطق۱۲٫۷%
روانشناسي۲۱۸٫۴%

شهر تست به عنوان مرجع تخصصی پایه اول ابتدایی تا کنکور سعی در ایجاد عدالت آموزشی است و شما می توانید به راحتی تمامی فایلهای خود را به رایگان دانلود نمایید.

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

کارنامه های کنکور سراسری رشته انسانی

کانال پرورشی