کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۱/ رتبه کشوری :۳

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۹ ۹۴٫۷%
عربي ۹ ۸۹٫۴%
معارف ۹ ۹۴٫۷%
زبان ۹ ۹۴٫۷%
زمين شناسي ۷ ۷۳٫۴%
رياضيات ۹ ۸۷٫۸%
زيست شناسي ۸ ۸۱٫۷%
فيزيك ۹ ۸۷٫۸%
شيمي ۱۰ ۹۶٫۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۵۳/ رتبه کشوری :۱۵۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۸ ۸۴%
عربي ۹ ۹۴٫۷%
معارف ۹ ۹۴٫۷%
زبان ۹ ۸۹٫۴%
زمين شناسي ۱ ۹٫۴%
رياضيات ۵ ۵۲٫۳%
زيست شناسي ۹ ۸۷٫۸%
فيزيك ۸ ۸۳٫۴%
شيمي ۵ ۵۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه :۱۵۳/ رتبه کشوری :۴۱۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۸ ۸۱٫۴%
عربي ۱۰ ۱۰۰%
معارف ۹ ۹۰٫۷%
زبان ۹ ۸۵٫۴%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۵ ۵۰%
زيست شناسي ۷ ۷۲٫۲%
فيزيك ۸ ۷۶٫۷%
شيمي ۷ ۶۸٫۶%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه :۲۰۰/ رتبه کشوری :۵۵۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۹ ۹۴٫۷%
عربي ۹ ۸۹٫۴%
معارف ۷ ۷۳٫۴%
زبان ۸ ۸۴%
زمين شناسي ۱ ۹٫۴%
رياضيات ۷ ۶۸٫۹%
زيست شناسي ۶ ۶۰٫۶%
فيزيك ۶ ۶۱٫۲%
شيمي ۸ ۷۹٫۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۲۳۴/ رتبه کشوری :۶۲۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۴۶٫۷%
عربي ۸ ۷۸٫۷%
معارف ۷ ۷۳٫۴%
زبان ۷ ۷۳٫۴%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۹ ۸۵٫۶%
زيست شناسي ۷ ۶۶٫۷%
فيزيك ۸ ۸۱٫۲%
شيمي ۸ ۸۰%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

جنسیت: پسر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه :۳۹۵/ رتبه کشوری :۱۰۹۷

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۲%
عربي ۸ ۷۸٫۷%
معارف ۸ ۸۱٫۴%
زبان ۹ ۸۵٫۴%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۵ ۴۶٫۷%
زيست شناسي ۸ ۷۵٫۶%
فيزيك ۶ ۶۳٫۴%
شيمي ۶ ۵۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر :اصفهان

رتبه منطقه :۴۱۰/ رتبه کشوری :۱۱۴۲

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۳٫۴%
عربي ۶ ۶۴%
معارف ۹ ۹۰٫۷%
زبان ۹ ۸۹٫۴%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۵ ۴۷٫۸%
زيست شناسي ۷ ۷۲٫۲%
فيزيك ۸ ۸۳٫۴%
شيمي ۵ ۵۴٫۳%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر :اصفهان

رتبه منطقه :۵۴۴/ رتبه کشوری :۱۵۲۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۸ ۷۷٫۴%
عربي ۹ ۹۴٫۷%
معارف ۹ ۹۰٫۷%
زبان ۶ ۵۶%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۳ ۳۳٫۴%
زيست شناسي ۷ ۷۱٫۵%
فيزيك ۵ ۵۲٫۳%
شيمي ۶ ۵۶٫۲%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر :شیراز

رتبه منطقه :۵۹۵/ رتبه کشوری :۱۶۷۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۰٫۷%
عربي ۷ ۷۳٫۴%
معارف ۹ ۸۵٫۴%
زبان ۹ ۸۹٫۴%
زمين شناسي ۱ ۱۲%
رياضيات ۷ ۶۶٫۷%
زيست شناسي ۶ ۵۵٫۸%
فيزيك ۶ ۶۱٫۲%
شيمي ۵ ۵۲٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر :شیراز

رتبه منطقه :۵۹۵/ رتبه کشوری :۱۶۷۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۳٫۴%
عربي ۷ ۷۴٫۷%
معارف ۹ ۸۶٫۷%
زبان ۷ ۶۶٫۷%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۵ ۵۳٫۴%
زيست شناسي ۷ ۶۶٫۷%
فيزيك ۷ ۶۶٫۷%
شيمي ۵ ۴۹٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر :محمدیه

رتبه منطقه :۷۱۸/ رتبه کشوری :۲۰۲۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۴٫۷%
عربي ۷ ۶۵٫۴%
معارف ۸ ۸۴%
زبان ۷ ۷۲%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۷ ۶۶٫۷%
زيست شناسي ۶ ۵۸٫۶%
فيزيك ۵ ۵۴٫۵%
شيمي ۷ ۶۸٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر :خميني شهر

رتبه منطقه :۸۹۷/ رتبه کشوری :۲۵۶۷

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۶٫۷%
عربي ۷ ۶۸%
معارف ۸ ۸۱٫۴%
زبان ۵ ۴۸%
زمين شناسي ۱ ۰%
رياضيات ۳ ۳۱٫۲%
زيست شناسي ۷ ۶۸٫۸%
فيزيك ۵ ۵۰%
شيمي ۶ ۶۴٫۸%

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

 

 });