کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۱/ رتبه کشوری :۳

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۹۹۴٫۷%
عربي۹۸۹٫۴%
معارف۹۹۴٫۷%
زبان۹۹۴٫۷%
زمين شناسي۷۷۳٫۴%
رياضيات۹۸۷٫۸%
زيست شناسي۸۸۱٫۷%
فيزيك۹۸۷٫۸%
شيمي۱۰۹۶٫۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۵۳/ رتبه کشوری :۱۵۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۸۸۴%
عربي۹۹۴٫۷%
معارف۹۹۴٫۷%
زبان۹۸۹٫۴%
زمين شناسي۱۹٫۴%
رياضيات۵۵۲٫۳%
زيست شناسي۹۸۷٫۸%
فيزيك۸۸۳٫۴%
شيمي۵۵۳٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي / روزانه-نيمسال دوم

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه :۱۵۳/ رتبه کشوری :۴۱۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۸۸۱٫۴%
عربي۱۰۱۰۰%
معارف۹۹۰٫۷%
زبان۹۸۵٫۴%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۵۵۰%
زيست شناسي۷۷۲٫۲%
فيزيك۸۷۶٫۷%
شيمي۷۶۸٫۶%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتراي پيوسته بيوتکنولوژي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه :۲۰۰/ رتبه کشوری :۵۵۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۹۹۴٫۷%
عربي۹۸۹٫۴%
معارف۷۷۳٫۴%
زبان۸۸۴%
زمين شناسي۱۹٫۴%
رياضيات۷۶۸٫۹%
زيست شناسي۶۶۰٫۶%
فيزيك۶۶۱٫۲%
شيمي۸۷۹٫۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شيراز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه :۲۳۴/ رتبه کشوری :۶۲۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۴۶٫۷%
عربي۸۷۸٫۷%
معارف۷۷۳٫۴%
زبان۷۷۳٫۴%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۹۸۵٫۶%
زيست شناسي۷۶۶٫۷%
فيزيك۸۸۱٫۲%
شيمي۸۸۰%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي تبريز / پرديس خودگردان

جنسیت: پسر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه :۳۹۵/ رتبه کشوری :۱۰۹۷

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۲%
عربي۸۷۸٫۷%
معارف۸۸۱٫۴%
زبان۹۸۵٫۴%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۵۴۶٫۷%
زيست شناسي۸۷۵٫۶%
فيزيك۶۶۳٫۴%
شيمي۶۵۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کاشان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر :اصفهان

رتبه منطقه :۴۱۰/ رتبه کشوری :۱۱۴۲

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۳٫۴%
عربي۶۶۴%
معارف۹۹۰٫۷%
زبان۹۸۹٫۴%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۵۴۷٫۸%
زيست شناسي۷۷۲٫۲%
فيزيك۸۸۳٫۴%
شيمي۵۵۴٫۳%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر :اصفهان

رتبه منطقه :۵۴۴/ رتبه کشوری :۱۵۲۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۸۷۷٫۴%
عربي۹۹۴٫۷%
معارف۹۹۰٫۷%
زبان۶۵۶%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۳۳۳٫۴%
زيست شناسي۷۷۱٫۵%
فيزيك۵۵۲٫۳%
شيمي۶۵۶٫۲%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر :شیراز

رتبه منطقه :۵۹۵/ رتبه کشوری :۱۶۷۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۰٫۷%
عربي۷۷۳٫۴%
معارف۹۸۵٫۴%
زبان۹۸۹٫۴%
زمين شناسي۱۱۲%
رياضيات۷۶۶٫۷%
زيست شناسي۶۵۵٫۸%
فيزيك۶۶۱٫۲%
شيمي۵۵۲٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پزشکي / دانشگاه علوم پزشکي کرمان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر :شیراز

رتبه منطقه :۵۹۵/ رتبه کشوری :۱۶۷۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۳٫۴%
عربي۷۷۴٫۷%
معارف۹۸۶٫۷%
زبان۷۶۶٫۷%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۵۵۳٫۴%
زيست شناسي۷۶۶٫۷%
فيزيك۷۶۶٫۷%
شيمي۵۴۹٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي قزوين / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر :محمدیه

رتبه منطقه :۷۱۸/ رتبه کشوری :۲۰۲۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۴٫۷%
عربي۷۶۵٫۴%
معارف۸۸۴%
زبان۷۷۲%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۷۶۶٫۷%
زيست شناسي۶۵۸٫۶%
فيزيك۵۵۴٫۵%
شيمي۷۶۸٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دندانپزشکي / دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر :خميني شهر

رتبه منطقه :۸۹۷/ رتبه کشوری :۲۵۶۷

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۶٫۷%
عربي۷۶۸%
معارف۸۸۱٫۴%
زبان۵۴۸%
زمين شناسي۱۰%
رياضيات۳۳۱٫۲%
زيست شناسي۷۶۸٫۸%
فيزيك۵۵۰%
شيمي۶۶۴٫۸%

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

کارنامه های کنکور سراسری رشته تجربی منطقه یک

 

کانال پرورشی