کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه پنج هزار تا پانزده هزار

با سلام خدمت کلیه کنکوری های عزیز با نمونه کارنا مه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه  یک از کنکور سراسری ۱۳۹۵ در حدمت شما هستیم امید هست که بتوانیم کلیه ابهامات شما را در جهت پیشرفت و اعتلای شما عزیزان گامی محکم برداریم.

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه پنج هزار تا پانزده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۵۴۰۲ / رتبه کشوری :۹۹۱۷

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۴%
عربي ۴ ۳۸٫۷%
معارف ۵ ۴۶٫۷%
زبان ۴ ۳۷٫۵%
رياضيات ۱ ۱۴%
فيزيك ۵ ۵۴٫۱%
شيمي ۳ ۲۹٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۶۵۶۸ / رتبه کشوری :۱۲۳۵۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۴%
عربي ۳ ۲۶٫۷%
معارف ۷ ۶۶٫۷%
زبان ۲ ۲۲٫۳%
رياضيات ۳ ۳۱%
فيزيك ۲ ۱۹٫۳%
شيمي ۲ ۲۱%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۶۴۶۳ / رتبه کشوری :۱۲۱۹۶

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۴۸%
عربي ۳ ۳۳٫۴%
معارف ۸ ۷۶%
زبان ۸ ۷۶%
رياضيات ۲ ۱۹٫۴%
فيزيك ۴ ۳۵٫۶%
شيمي ۱ ۷٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۸۳۰۵ / رتبه کشوری :۱۶۲۵۳

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۲۸%
عربي ۷ ۷۰٫۷%
معارف ۸ ۸۰%
زبان ۱ ۱۲٫۵%
رياضيات ۱ ۱۱%
فيزيك ۵ ۵۱٫۹%
شيمي ۱ ۵٫۸%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي شهرسازي / دانشگاه يزد / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۷۸۰۸ / رتبه کشوری :۱۵۰۹۳

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۲۹٫۴%
عربي ۴ ۳۷٫۴%
معارف ۶ ۶۰%
زبان ۴ ۳۷٫۵%
رياضيات ۲ ۱۹٫۴%
فيزيك ۴ ۳۶٫۳%
شيمي ۱ ۱۴٫۳%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۹۰۴۳ / رتبه کشوری :۱۷۸۶۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۳۳٫۴%
عربي ۴ ۴۰%
معارف ۱ ۱۲%
زبان ۴ ۴۳٫۱%
رياضيات ۲ ۲۲٫۵%
فيزيك ۳ ۲۶٫۷%
شيمي ۲ ۱۷٫۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۰۹۹۳/ رتبه کشوری :۲۲۳۰۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۵۸٫۷%
عربي ۴ ۳۸٫۷%
معارف ۶ ۶۰%
زبان ۱ ۱۲٫۵%
رياضيات ۱ ۱۱٫۶%
فيزيك ۱ ۵٫۲%
شيمي ۱ ۱۴٫۳%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۰۴۱۰/ رتبه کشوری :۲۰۹۶۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۲۶٫۷%
عربي ۳ ۳۲%
معارف ۴ ۴۴%
زبان ۳ ۲۷٫۸%
رياضيات ۲ ۲۱٫۳%
فيزيك ۲ ۲۰%
شيمي ۱ ۰%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۲۵۶۴/ رتبه کشوری :۲۶۲۳۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۴%
عربي ۲ ۱۶%
معارف ۸ ۸۴%
زبان ۱ ۰%
رياضيات ۱ ۰%
فيزيك ۴ ۳۹٫۳%
شيمي ۳ ۲۹٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۲۶۲۰/ رتبه کشوری :۲۶۳۷۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۲٫۷%
عربي ۳ ۲۸%
معارف ۶ ۵۷٫۴%
زبان ۶ ۶۳٫۹%
رياضيات ۱ ۸٫۵%
فيزيك ۱ ۱۲٫۶%
شيمي ۱ ۸٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه : ۱۴۸۰۱/ رتبه کشوری :۳۱۸۰۶

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۳ ۲۹٫۴%
عربي ۳ ۳۰٫۷%
معارف ۲ ۱۷٫۴%
زبان ۲ ۲۵%
رياضيات ۱ ۱۴٫۶%
فيزيك ۲ ۲۰%
شيمي ۱ ۲٫۹%

کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

 

 });