کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه پنج هزار تا پانزده هزار

با سلام خدمت کلیه کنکوری های عزیز با نمونه کارنا مه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه  یک از کنکور سراسری ۱۳۹۵ در حدمت شما هستیم امید هست که بتوانیم کلیه ابهامات شما را در جهت پیشرفت و اعتلای شما عزیزان گامی محکم برداریم.

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه پنج هزار تا پانزده هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

مهندسي برق / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۵۴۰۲ / رتبه کشوری :۹۹۱۷

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۴%
عربي۴۳۸٫۷%
معارف۵۴۶٫۷%
زبان۴۳۷٫۵%
رياضيات۱۱۴%
فيزيك۵۵۴٫۱%
شيمي۳۲۹٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۶۵۶۸ / رتبه کشوری :۱۲۳۵۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۴%
عربي۳۲۶٫۷%
معارف۷۶۶٫۷%
زبان۲۲۲٫۳%
رياضيات۳۳۱%
فيزيك۲۱۹٫۳%
شيمي۲۲۱%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي صنايع / دانشگاه بوعلي سينا-همدان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۶۴۶۳ / رتبه کشوری :۱۲۱۹۶

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۴۸%
عربي۳۳۳٫۴%
معارف۸۷۶%
زبان۸۷۶%
رياضيات۲۱۹٫۴%
فيزيك۴۳۵٫۶%
شيمي۱۷٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه سمنان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۸۳۰۵ / رتبه کشوری :۱۶۲۵۳

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۲۸%
عربي۷۷۰٫۷%
معارف۸۸۰%
زبان۱۱۲٫۵%
رياضيات۱۱۱%
فيزيك۵۵۱٫۹%
شيمي۱۵٫۸%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي شهرسازي / دانشگاه يزد / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۷۸۰۸ / رتبه کشوری :۱۵۰۹۳

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۲۹٫۴%
عربي۴۳۷٫۴%
معارف۶۶۰%
زبان۴۳۷٫۵%
رياضيات۲۱۹٫۴%
فيزيك۴۳۶٫۳%
شيمي۱۱۴٫۳%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه قم / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۹۰۴۳ / رتبه کشوری :۱۷۸۶۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۳۳٫۴%
عربي۴۴۰%
معارف۱۱۲%
زبان۴۴۳٫۱%
رياضيات۲۲۲٫۵%
فيزيك۳۲۶٫۷%
شيمي۲۱۷٫۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيزيک مهندسي / دانشگاه صنعتي قم / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۰۹۹۳/ رتبه کشوری :۲۲۳۰۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۵۸٫۷%
عربي۴۳۸٫۷%
معارف۶۶۰%
زبان۱۱۲٫۵%
رياضيات۱۱۱٫۶%
فيزيك۱۵٫۲%
شيمي۱۱۴٫۳%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اراک / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۰۴۱۰/ رتبه کشوری :۲۰۹۶۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۲۶٫۷%
عربي۳۳۲%
معارف۴۴۴%
زبان۳۲۷٫۸%
رياضيات۲۲۱٫۳%
فيزيك۲۲۰%
شيمي۱۰%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه سلمان فارسي -کازرون / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۲۵۶۴/ رتبه کشوری :۲۶۲۳۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۴%
عربي۲۱۶%
معارف۸۸۴%
زبان۱۰%
رياضيات۱۰%
فيزيك۴۳۹٫۳%
شيمي۳۲۹٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۲۶۲۰/ رتبه کشوری :۲۶۳۷۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۲٫۷%
عربي۳۲۸%
معارف۶۵۷٫۴%
زبان۶۶۳٫۹%
رياضيات۱۸٫۵%
فيزيك۱۱۲٫۶%
شيمي۱۸٫۶%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه : ۱۴۸۰۱/ رتبه کشوری :۳۱۸۰۶

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۳۲۹٫۴%
عربي۳۳۰٫۷%
معارف۲۱۷٫۴%
زبان۲۲۵%
رياضيات۱۱۴٫۶%
فيزيك۲۲۰%
شيمي۱۲٫۹%

کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

 

کانال پرورشی