کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : همدان

رتبه منطقه :۳/ رتبه کشوری :۱۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۹۸۹٫۴%
عربي۹۸۵٫۴%
معارف۱۰۱۰۰%
زبان۹۸۹٫۴%
رياضيات۸۷۶٫۴%
فيزيك۹۹۴٫۹%
شيمي۹۸۵٫۸%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : بیرجند

رتبه منطقه :۱۹۹/ رتبه کشوری :۶۶۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۰٫۷%
عربي۸۷۶%
معارف۹۸۹٫۴%
زبان۸۷۹٫۲%
رياضيات۵۵۲٫۸%
فيزيك۸۷۵٫۶%
شيمي۵۵۲٫۴%

 

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : قم

رتبه منطقه :۲۹۶/ رتبه کشوری :۹۵۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۸%
عربي۷۶۸%
معارف۹۸۶٫۷%
زبان۹۸۸٫۹%
رياضيات۵۵۱%
فيزيك۷۷۳٫۴%
شيمي۴۴۳٫۹%

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شاهین شهر

رتبه منطقه :۳۴۸/ رتبه کشوری :۱۱۱۳

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۴٫۷%
عربي۸۷۷٫۴%
معارف۹۸۹٫۴%
زبان۴۳۶٫۲%
رياضيات۵۵۴٫۶%
فيزيك۶۶۳٫۸%
شيمي۴۴۲٫۹%

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : همدان

رتبه منطقه :۴۹۱/ رتبه کشوری :۱۵۷۲

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۶٫۷%
عربي۶۶۲٫۷%
معارف۷۷۳٫۴%
زبان۸۸۲%
رياضيات۵۴۷٫۹%
فيزيك۶۶۱٫۵%
شيمي۵۴۷٫۷%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : رشت

رتبه منطقه :۶۱۰/ رتبه کشوری :۱۹۶۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۲٫۷%
عربي۹۹۴٫۷%
معارف۹۸۵٫۴%
زبان۸۷۶%
رياضيات۵۵۲٫۸%
فيزيك۵۴۵٫۲%
شيمي۳۳۲٫۴%

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : سیرجان

رتبه منطقه :۷۵۳/ رتبه کشوری :۲۴۵۳

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۴٫۷%
عربي۴۴۱٫۴%
معارف۷۷۴٫۷%
زبان۵۴۸٫۷%
رياضيات۵۴۷٫۹%
فيزيك۵۵۱٫۲%
شيمي۴۳۹٫۱%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : آباده

رتبه منطقه :۸۰۰/ رتبه کشوری :۲۶۰۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۴%
عربي۷۶۸%
معارف۷۷۳٫۴%
زبان۹۹۴٫۷%
رياضيات۳۲۷٫۳%
فيزيك۶۵۷٫۸%
شيمي۴۴۲٫۹%

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : سیرجان

رتبه منطقه :۹۰۸/ رتبه کشوری :۲۹۰۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۹٫۴%
عربي۸۷۶%
معارف۷۶۸%
زبان۷۶۶٫۷%
رياضيات۳۲۸٫۵%
فيزيك۵۴۸٫۲%
شيمي۵۴۷٫۷%

 

 

کانال پرورشی