کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه دو

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : همدان

رتبه منطقه :۳/ رتبه کشوری :۱۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۹ ۸۹٫۴%
عربي ۹ ۸۵٫۴%
معارف ۱۰ ۱۰۰%
زبان ۹ ۸۹٫۴%
رياضيات ۸ ۷۶٫۴%
فيزيك ۹ ۹۴٫۹%
شيمي ۹ ۸۵٫۸%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : بیرجند

رتبه منطقه :۱۹۹/ رتبه کشوری :۶۶۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۰٫۷%
عربي ۸ ۷۶%
معارف ۹ ۸۹٫۴%
زبان ۸ ۷۹٫۲%
رياضيات ۵ ۵۲٫۸%
فيزيك ۸ ۷۵٫۶%
شيمي ۵ ۵۲٫۴%

 

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : قم

رتبه منطقه :۲۹۶/ رتبه کشوری :۹۵۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۸%
عربي ۷ ۶۸%
معارف ۹ ۸۶٫۷%
زبان ۹ ۸۸٫۹%
رياضيات ۵ ۵۱%
فيزيك ۷ ۷۳٫۴%
شيمي ۴ ۴۳٫۹%

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : شاهین شهر

رتبه منطقه :۳۴۸/ رتبه کشوری :۱۱۱۳

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۴٫۷%
عربي ۸ ۷۷٫۴%
معارف ۹ ۸۹٫۴%
زبان ۴ ۳۶٫۲%
رياضيات ۵ ۵۴٫۶%
فيزيك ۶ ۶۳٫۸%
شيمي ۴ ۴۲٫۹%

مهندسي پزشکي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : همدان

رتبه منطقه :۴۹۱/ رتبه کشوری :۱۵۷۲

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۶٫۷%
عربي ۶ ۶۲٫۷%
معارف ۷ ۷۳٫۴%
زبان ۸ ۸۲%
رياضيات ۵ ۴۷٫۹%
فيزيك ۶ ۶۱٫۵%
شيمي ۵ ۴۷٫۷%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : رشت

رتبه منطقه :۶۱۰/ رتبه کشوری :۱۹۶۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۲٫۷%
عربي ۹ ۹۴٫۷%
معارف ۹ ۸۵٫۴%
زبان ۸ ۷۶%
رياضيات ۵ ۵۲٫۸%
فيزيك ۵ ۴۵٫۲%
شيمي ۳ ۳۲٫۴%

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : سیرجان

رتبه منطقه :۷۵۳/ رتبه کشوری :۲۴۵۳

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۴٫۷%
عربي ۴ ۴۱٫۴%
معارف ۷ ۷۴٫۷%
زبان ۵ ۴۸٫۷%
رياضيات ۵ ۴۷٫۹%
فيزيك ۵ ۵۱٫۲%
شيمي ۴ ۳۹٫۱%

 

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : آباده

رتبه منطقه :۸۰۰/ رتبه کشوری :۲۶۰۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۴%
عربي ۷ ۶۸%
معارف ۷ ۷۳٫۴%
زبان ۹ ۹۴٫۷%
رياضيات ۳ ۲۷٫۳%
فيزيك ۶ ۵۷٫۸%
شيمي ۴ ۴۲٫۹%

مهندسي مکانيک / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : سیرجان

رتبه منطقه :۹۰۸/ رتبه کشوری :۲۹۰۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۹٫۴%
عربي ۸ ۷۶%
معارف ۷ ۶۸%
زبان ۷ ۶۶٫۷%
رياضيات ۳ ۲۸٫۵%
فيزيك ۵ ۴۸٫۲%
شيمي ۵ ۴۷٫۷%

 

 

 });