کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

جنسیت: دختر / شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۰۰۴ / رتبه کشوری :۱۶۵۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۲%
عربي۷۷۲%
معارف۸۸۲٫۷%
زبان۴۳۶٫۲%
رياضيات۵۴۷٫۳%
فيزيك۸۸۴٫۵%
شيمي۳۳۰٫۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۲۵۲ / رتبه کشوری :۲۰۶۷

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۲٫۷%
عربي۶۵۸٫۷%
معارف۸۷۸٫۷%
زبان۶۶۲٫۵%
رياضيات۵۴۹٫۷%
فيزيك۶۶۰٫۸%
شيمي۴۳۸٫۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه : ۱۳۰۸/ رتبه کشوری :۲۱۶۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۹۹۴٫۷%
عربي۹۹۴٫۷%
معارف۹۸۹٫۴%
زبان۴۴۰٫۳%
رياضيات۴۴۰%
فيزيك۳۳۰٫۴%
شيمي۳۲۷٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : مشهد

رتبه منطقه : ۱۴۷۷/ رتبه کشوری :۲۴۳۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۰%
عربي۴۴۲٫۷%
معارف۷۷۲%
زبان۶۶۳٫۹%
رياضيات۵۴۹٫۱%
فيزيك۵۴۷٫۵%
شيمي۵۴۷٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۵۶۸/ رتبه کشوری :۲۵۸۹

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۶٫۷%
عربي۵۵۰٫۷%
معارف۸۸۰%
زبان۹۹۰٫۳%
رياضيات۳۳۱٫۶%
فيزيك۵۴۷٫۵%
شيمي۴۴۴٫۸%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۷۰۳/ رتبه کشوری :۲۸۳۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۵۸٫۷%
عربي۴۳۷٫۴%
معارف۷۷۴٫۷%
زبان۴۴۰٫۳%
رياضيات۶۵۵٫۲%
فيزيك۵۴۸٫۹%
شيمي۴۳۷٫۲%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۹۴۵/ رتبه کشوری :۳۲۵۳

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۲٫۷%
عربي۷۷۰٫۷%
معارف۸۷۷٫۴%
زبان۳۳۲%
رياضيات۴۳۹٫۴%
فيزيك۵۵۰٫۴%
شيمي۵۴۶٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۲۳۹۱/ رتبه کشوری :۴۰۵۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۴%
عربي۷۶۹٫۴%
معارف۹۸۵٫۴%
زبان۷۶۵٫۳%
رياضيات۳۲۷٫۳%
فيزيك۵۵۰٫۴%
شيمي۳۲۵٫۸%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه شيراز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۲۶۲۷/ رتبه کشوری :۴۴۷۹

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۰٫۷%
عربي۵۵۳٫۴%
معارف۷۶۸%
زبان۴۴۴٫۵%
رياضيات۵۴۹٫۷%
فيزيك۵۵۰٫۴%
شيمي۲۱۹٫۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۲۸۰۳/ رتبه کشوری :۴۸۰۵

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۲%
عربي۶۵۷٫۴%
معارف۵۵۰٫۷%
زبان۷۶۹٫۵%
رياضيات۳۲۹٫۷%
فيزيك۶۵۸٫۶%
شيمي۲۲۰%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۱۶۵/ رتبه کشوری :۵۴۷۳

 

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۴٫۷%
عربي۷۷۲%
معارف۴۴۲٫۷%
زبان۸۸۴%
رياضيات۳۳۲٫۸%
فيزيك۳۲۸٫۹%
شيمي۲۲۲%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۳۳۵۹/ رتبه کشوری :۵۸۴۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۴۸%
عربي۴۴۴%
معارف۵۵۳٫۴%
زبان۷۶۶٫۷%
رياضيات۳۳۱٫۶%
فيزيك۵۴۷٫۵%
شيمي۳۳۳٫۴%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت دولتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۳۳۰۶/ رتبه کشوری :۶۳۱۷

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۵۷٫۴%
عربي۷۷۳٫۴%
معارف۷۶۶٫۷%
زبان۳۲۶٫۴%
رياضيات۲۲۴٫۹%
فيزيك۵۴۸٫۲%
شيمي۳۲۷٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۹۱۵/ رتبه کشوری :۶۹۶۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۵۵۰٫۷%
عربي۵۴۸%
معارف۷۶۵٫۴%
زبان۳۳۳٫۴%
رياضيات۳۲۵٫۵%
فيزيك۴۳۹٫۳%
شيمي۴۳۵٫۳%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزان

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۵۰۲۹/ رتبه کشوری :۹۱۹۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۴۴۰%
عربي۲۲۰%
معارف۴۴۱٫۴%
زبان۸۷۷٫۸%
رياضيات۴۴۰%
فيزيك۴۳۷٫۸%
شيمي۲۱۷٫۲%

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

 

 

کانال پرورشی