کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک از رتبه هزار تا پنج هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی منطقه یک

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

جنسیت: دختر / شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۰۰۴ / رتبه کشوری :۱۶۵۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۲%
عربي ۷ ۷۲%
معارف ۸ ۸۲٫۷%
زبان ۴ ۳۶٫۲%
رياضيات ۵ ۴۷٫۳%
فيزيك ۸ ۸۴٫۵%
شيمي ۳ ۳۰٫۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۲۵۲ / رتبه کشوری :۲۰۶۷

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۲٫۷%
عربي ۶ ۵۸٫۷%
معارف ۸ ۷۸٫۷%
زبان ۶ ۶۲٫۵%
رياضيات ۵ ۴۹٫۷%
فيزيك ۶ ۶۰٫۸%
شيمي ۴ ۳۸٫۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه تبريز / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تبریز

رتبه منطقه : ۱۳۰۸/ رتبه کشوری :۲۱۶۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۹ ۹۴٫۷%
عربي ۹ ۹۴٫۷%
معارف ۹ ۸۹٫۴%
زبان ۴ ۴۰٫۳%
رياضيات ۴ ۴۰%
فيزيك ۳ ۳۰٫۴%
شيمي ۳ ۲۷٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه فردوسي مشهد / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : مشهد

رتبه منطقه : ۱۴۷۷/ رتبه کشوری :۲۴۳۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۰%
عربي ۴ ۴۲٫۷%
معارف ۷ ۷۲%
زبان ۶ ۶۳٫۹%
رياضيات ۵ ۴۹٫۱%
فيزيك ۵ ۴۷٫۵%
شيمي ۵ ۴۷٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي انرژي / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۵۶۸/ رتبه کشوری :۲۵۸۹

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۶٫۷%
عربي ۵ ۵۰٫۷%
معارف ۸ ۸۰%
زبان ۹ ۹۰٫۳%
رياضيات ۳ ۳۱٫۶%
فيزيك ۵ ۴۷٫۵%
شيمي ۴ ۴۴٫۸%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۱۷۰۳/ رتبه کشوری :۲۸۳۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۵۸٫۷%
عربي ۴ ۳۷٫۴%
معارف ۷ ۷۴٫۷%
زبان ۴ ۴۰٫۳%
رياضيات ۶ ۵۵٫۲%
فيزيك ۵ ۴۸٫۹%
شيمي ۴ ۳۷٫۲%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۱۹۴۵/ رتبه کشوری :۳۲۵۳

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۲٫۷%
عربي ۷ ۷۰٫۷%
معارف ۸ ۷۷٫۴%
زبان ۳ ۳۲%
رياضيات ۴ ۳۹٫۴%
فيزيك ۵ ۵۰٫۴%
شيمي ۵ ۴۶٫۷%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۲۳۹۱/ رتبه کشوری :۴۰۵۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۴%
عربي ۷ ۶۹٫۴%
معارف ۹ ۸۵٫۴%
زبان ۷ ۶۵٫۳%
رياضيات ۳ ۲۷٫۳%
فيزيك ۵ ۵۰٫۴%
شيمي ۳ ۲۵٫۸%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه شيراز / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : شیراز

رتبه منطقه : ۲۶۲۷/ رتبه کشوری :۴۴۷۹

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۰٫۷%
عربي ۵ ۵۳٫۴%
معارف ۷ ۶۸%
زبان ۴ ۴۴٫۵%
رياضيات ۵ ۴۹٫۷%
فيزيك ۵ ۵۰٫۴%
شيمي ۲ ۱۹٫۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه خوارزمي -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۲۸۰۳/ رتبه کشوری :۴۸۰۵

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۲%
عربي ۶ ۵۷٫۴%
معارف ۵ ۵۰٫۷%
زبان ۷ ۶۹٫۵%
رياضيات ۳ ۲۹٫۷%
فيزيك ۶ ۵۸٫۶%
شيمي ۲ ۲۰%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه الزهرا/س /-تهران / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۱۶۵/ رتبه کشوری :۵۴۷۳

 

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۴٫۷%
عربي ۷ ۷۲%
معارف ۴ ۴۲٫۷%
زبان ۸ ۸۴%
رياضيات ۳ ۳۲٫۸%
فيزيك ۳ ۲۸٫۹%
شيمي ۲ ۲۲%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه اصفهان / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۳۳۵۹/ رتبه کشوری :۵۸۴۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۴۸%
عربي ۴ ۴۴%
معارف ۵ ۵۳٫۴%
زبان ۷ ۶۶٫۷%
رياضيات ۳ ۳۱٫۶%
فيزيك ۵ ۴۷٫۵%
شيمي ۳ ۳۳٫۴%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مديريت دولتي / دانشگاه شهيدبهشتي -تهران / روزانه

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۳۳۰۶/ رتبه کشوری :۶۳۱۷

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۵۷٫۴%
عربي ۷ ۷۳٫۴%
معارف ۷ ۶۶٫۷%
زبان ۳ ۲۶٫۴%
رياضيات ۲ ۲۴٫۹%
فيزيك ۵ ۴۸٫۲%
شيمي ۳ ۲۷٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين / روزانه

جنسیت: دختر/ شهر : تهران

رتبه منطقه : ۳۹۱۵/ رتبه کشوری :۶۹۶۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۵ ۵۰٫۷%
عربي ۵ ۴۸%
معارف ۷ ۶۵٫۴%
زبان ۳ ۳۳٫۴%
رياضيات ۳ ۲۵٫۵%
فيزيك ۴ ۳۹٫۳%
شيمي ۴ ۳۵٫۳%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه کاشان / روزان

جنسیت: پسر/ شهر : اصفهان

رتبه منطقه : ۵۰۲۹/ رتبه کشوری :۹۱۹۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۴ ۴۰%
عربي ۲ ۲۰%
معارف ۴ ۴۱٫۴%
زبان ۸ ۷۷٫۸%
رياضيات ۴ ۴۰%
فيزيك ۴ ۳۷٫۸%
شيمي ۲ ۱۷٫۲%

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ریاضی

شهر تست : اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است.

 

 

 });