کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت : پسر شهر تهران /منطقه :یک

رتبه کنکوری :۹ رتبه / سهمیه :۷

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۹ ۸۵٫۴%
عربي ۹ ۹۰٫۷%
معارف ۹ ۹۰٫۷%
زبان ۹ ۹۴٫۵%
رياضيات ۹ ۸۹٫۱%
فيزيك ۱۰ ۹۷٫۱%
شيمي ۸ ۷۷٫۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت : پسر / شهر شیراز / منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۵۷/ رتبه سهمیه :۳۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۸ ۸۰%
عربي ۸ ۷۸٫۷%
معارف ۹ ۸۹٫۴%
زبان ۸ ۸۲%
رياضيات ۹ ۸۷٫۳%
فيزيك ۹ ۹۳٫۴%
شيمي ۵ ۵۲٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت : پسر /شهر شیراز  منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۶۱/ رتبه سهمیه :۱۰۸

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۹ ۸۸%
عربي ۸ ۷۸٫۷%
معارف ۱۰ ۱۰۰%
زبان ۸ ۸۴٫۸%
رياضيات ۷ ۷۰٫۴%
فيزيك ۷ ۷۳٫۴%
شيمي ۶ ۶۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت : دختر /شهر اصفهان منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۳۲۰/رتبه سهمیه :۲۰۲

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۳٫۴%
عربي ۹ ۹۰٫۷%
معارف ۸ ۷۷٫۴%
زبان ۱۰ ۹۶%
رياضيات ۶ ۶۱٫۹%
فيزيك ۷ ۷۳٫۴%
شيمي ۷ ۶۶٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت : پسر /شهر مشهد / منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۶۴۳/رتبه سهمیه :۴۰۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۱٫۴%
عربي ۷ ۶۶٫۷%
معارف ۸ ۷۸٫۷%
زبان ۵ ۵۱٫۴%
رياضيات ۶ ۵۶٫۴%
فيزيك ۹ ۸۸٫۲%
شيمي ۵ ۵۴٫۳%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت :پسر /شهر شیراز/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۸۱۳/رتبه سهمیه :۵۰۰

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۴%
عربي ۶ ۶۱٫۴%
معارف ۷ ۶۵٫۴%
زبان ۹ ۸۹٫۴%
رياضيات ۷ ۶۹٫۱%
فيزيك ۹ ۸۷٫۵%
شيمي ۲ ۲۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت :دختر/ شهر تبریز/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۰۷۳/رتبه سهمیه :۶۵۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۵۷٫۴%
عربي ۸ ۸۱٫۴%
معارف ۸ ۷۸٫۷%
زبان ۸ ۷۵%
رياضيات ۴ ۴۱٫۹%
فيزيك ۷ ۷۲٫۶%
شيمي ۶ ۶۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت :پسر/شهر تهران/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۱۲۷/رتبه سهمیه :۶۹۱

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۶۹٫۴%
عربي ۷ ۷۰٫۷%
معارف ۷ ۷۳٫۴%
زبان ۹ ۹۴٫۵%
رياضيات ۵ ۵۱٫۶%
فيزيك ۸ ۸۱٫۵%
شيمي ۳ ۲۶٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت :پسر/شهر تهران/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۱۴۴/رتبه سهمیه :۷۰۴

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۶ ۶۲٫۷%
عربي ۷ ۶۸%
معارف ۷ ۷۰٫۷%
زبان ۲ ۲۲٫۳%
رياضيات ۶ ۶۰٫۷%
فيزيك ۷ ۷۱٫۲%
شيمي ۵ ۵۱٫۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت :پسر/شهر تهران/منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۴۷۴/رتبه سهمیه :۸۹۹

نام درس چند از ۱۰ درصد
ادبيات فارسي ۷ ۷۲%
عربي ۸ ۸۱٫۴%
معارف ۹ ۸۶٫۷%
زبان ۶ ۶۱٫۲%
رياضيات ۵ ۴۸٫۵%
فيزيك ۶ ۶۰٫۸%
شيمي ۴ ۳۸٫۱%

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

 

 

 });