کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی منطقه یک از رتبه یک تا هزار

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت : پسر شهر تهران /منطقه :یک

رتبه کنکوری :۹ رتبه / سهمیه :۷

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۹۸۵٫۴%
عربي۹۹۰٫۷%
معارف۹۹۰٫۷%
زبان۹۹۴٫۵%
رياضيات۹۸۹٫۱%
فيزيك۱۰۹۷٫۱%
شيمي۸۷۷٫۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت : پسر / شهر شیراز / منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۵۷/ رتبه سهمیه :۳۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۸۸۰%
عربي۸۷۸٫۷%
معارف۹۸۹٫۴%
زبان۸۸۲%
رياضيات۹۸۷٫۳%
فيزيك۹۹۳٫۴%
شيمي۵۵۲٫۴%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي مکانيک / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت : پسر /شهر شیراز  منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۶۱/ رتبه سهمیه :۱۰۸

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۹۸۸%
عربي۸۷۸٫۷%
معارف۱۰۱۰۰%
زبان۸۸۴٫۸%
رياضيات۷۷۰٫۴%
فيزيك۷۷۳٫۴%
شيمي۶۶۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت : دختر /شهر اصفهان منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۳۲۰/رتبه سهمیه :۲۰۲

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۳٫۴%
عربي۹۹۰٫۷%
معارف۸۷۷٫۴%
زبان۱۰۹۶%
رياضيات۶۶۱٫۹%
فيزيك۷۷۳٫۴%
شيمي۷۶۶٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت : پسر /شهر مشهد / منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۶۴۳/رتبه سهمیه :۴۰۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۱٫۴%
عربي۷۶۶٫۷%
معارف۸۷۸٫۷%
زبان۵۵۱٫۴%
رياضيات۶۵۶٫۴%
فيزيك۹۸۸٫۲%
شيمي۵۵۴٫۳%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي برق / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت :پسر /شهر شیراز/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۸۱۳/رتبه سهمیه :۵۰۰

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۴%
عربي۶۶۱٫۴%
معارف۷۶۵٫۴%
زبان۹۸۹٫۴%
رياضيات۷۶۹٫۱%
فيزيك۹۸۷٫۵%
شيمي۲۲۲%

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي شيمي / دانشگاه تهران / روزانه

جنسیت :دختر/ شهر تبریز/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۰۷۳/رتبه سهمیه :۶۵۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۵۷٫۴%
عربي۸۸۱٫۴%
معارف۸۷۸٫۷%
زبان۸۷۵%
رياضيات۴۴۱٫۹%
فيزيك۷۷۲٫۶%
شيمي۶۶۱%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي کامپيوتر / دانشگاه صنعتي اصفهان / روزانه

جنسیت :پسر/شهر تهران/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۱۲۷/رتبه سهمیه :۶۹۱

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۶۹٫۴%
عربي۷۷۰٫۷%
معارف۷۷۳٫۴%
زبان۹۹۴٫۵%
رياضيات۵۵۱٫۶%
فيزيك۸۸۱٫۵%
شيمي۳۲۶٫۷%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هندسي هوافضا / دانشگاه صنعتي شريف -تهران / روزانه

جنسیت :پسر/شهر تهران/ منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۱۴۴/رتبه سهمیه :۷۰۴

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۶۶۲٫۷%
عربي۷۶۸%
معارف۷۷۰٫۷%
زبان۲۲۲٫۳%
رياضيات۶۶۰٫۷%
فيزيك۷۷۱٫۲%
شيمي۵۵۱٫۵%

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهندسي عمران / دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران / روزانه

جنسیت :پسر/شهر تهران/منطقه :یک

رتبه کنکوری : ۱۴۷۴/رتبه سهمیه :۸۹۹

نام درسچند از ۱۰درصد
ادبيات فارسي۷۷۲%
عربي۸۸۱٫۴%
معارف۹۸۶٫۷%
زبان۶۶۱٫۲%
رياضيات۵۴۸٫۵%
فيزيك۶۶۰٫۸%
شيمي۴۳۸٫۱%

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

کارنامه های کنکور سراسری رشته ی ریاضی

 

 

کانال پرورشی