آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

گفتار درمانی ، گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی ،گفتار درمانی

 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲ ۱۱۰۴۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳ ۱۰۹۰۲ گفتار درمانی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴ ۱۱۸۵۶ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵ ۱۱۰۱۲ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۶ ۱۱۲۸۱ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷ ۱۰۹۹۶ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۱۵۳۵ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹ ۱۱۴۲۰ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۱۰۷۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱ ۱۱۲۶۶ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۲ ۱۱۸۹۰ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۳ ۱۰۹۱۲ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۴ ۱۱۲۰۳ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۵ ۱۱۳۶۷ گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

علوم و صنایع غذایی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۴۷۸ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲ ۱۱۴۷۹ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳ ۱۱۵۰۳ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴ ۱۰۴۷۴ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۵ ۱۱۵۰۴ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۶ ۱۱۴۳۲ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکي سمنان (محلد تحصيل شهرستان آرادان) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۱۶۸۴ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۰۵۸۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹ ۱۰۶۰۰ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۸۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۱ ۱۱۱۹۷ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۲ ۱۰۴۰۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۳ ۱۰۶۱۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فسا (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۴۶۳ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۱۲۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶ ۱۱۷۰۱ علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۷ ۱۲۰۰۵ علوم و صنایع غذایی دانشکده علوم پزشکی نیشابور (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۳۳۰ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۹ ۱۰۱۳۹ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۰ ۱۰۵۳۰ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۱۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین – ملاثانی اهواز (روزانه) مرد ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۲۰۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه جهرم (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۳۴۴ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۳۲ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۶۷۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۱۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۷ ۱۰۷۱۹ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۸ ۱۰۳۲۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۹ ۱۰۶۱۳ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه فسا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۰ ۱۰۳۴۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۱ ۱۰۵۵۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۱۱۸ بهداشت و بازرسی گوشت دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳ ۱۰۱۴۵ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (روزانه) امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۴ ۱۰۰۶۵ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۳۵ ۱۰۰۵۸ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۶ ۱۰۱۵۴ بهداشت و بازرسی گوشت دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۷ ۱۰۱۳۲ بهداشت و بازرسی گوشت دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۰۳۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۶۲۴ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰ ۱۰۶۲۸ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۷۲۶ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۱۴۷ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه تبریز(محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) (نوبت دوم (شبانه)) امکان انتقال دانشجویان به دانشگاه تبریز وجود ندارد. مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۸۴۵ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴ ۱۰۲۹۱ علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۰۸۹ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه بوعلی سینا-همدان(دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) (روزانه) مرد ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶ ۱۰۸۴۷ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۷ ۱۳۵۳۷ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر – یزد محل تحصیل واحد یزد مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰
۴۸ ۱۳۵۹۲ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۴۹ ۱۳۵۸۵ علوم و مهندسی صنایع (کشاورزی) موسسه غیرانتفاعی دانشوران-تبریز مرد و زن ۵ بین ۸۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰
۵۰ ۱۳۵۸۲ علوم و مهندسی صنایع  (کشاورزی) موسسه غیرانتفاعی خزر – محمودآباد – محمود آباد مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰

آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی

علوم اقتصادی


علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی


 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۷۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲ ۱۷۸۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳ ۱۷۸۷۲ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴ ۱۷۸۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵ ۱۷۶۹۰ علوم اقتصادی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۶ ۱۷۶۷۵ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۷ ۱۷۹۶۱ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۸ ۱۷۶۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۹ ۱۷۶۲۸ علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۰ ۱۷۶۵۶ علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۱ ۱۷۸۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۳۰ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۳ ۱۷۹۵۲ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۶۳ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۵ ۱۷۸۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۶ ۱۸۰۳۷ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۷ ۱۷۶۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸ ۱۷۸۶۶ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۹ ۱۷۸۰۵ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰ ۱۸۰۱۵ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۱ ۱۸۱۰۷ علوم اقتصادی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۶۴۱ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳ ۱۸۱۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۴ ۱۸۰۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۵ ۱۸۰۰۹ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۶ ۱۸۰۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۷ ۱۷۷۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۸۰۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹ ۱۷۸۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۰ ۱۷۶۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۱ ۱۷۷۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۲ ۱۷۷۶۴ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۳ ۱۷۶۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۴ ۱۷۷۳۱ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۵ ۱۷۶۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۶ ۱۷۷۵۸ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۷ ۱۷۹۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۸ ۱۷۹۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۳۹ ۱۷۸۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۰ ۱۷۹۶۸ علوم اقتصادی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۱ ۱۸۰۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۲ ۱۷۷۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۴۳ ۱۷۹۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۶۰۲ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۵ ۱۷۶۰۱ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۶ ۱۷۶۱۰ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۷ ۱۷۶۱۴ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۸ ۱۷۷۲۵ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۴۹ ۱۷۷۲۳ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز محیط زیست – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز محیط زیست – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست ، محیط زیست

محیط زیست

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۸۵۷ علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست – کرج (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲ ۱۰۸۵۶ علوم و مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست – کرج (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳ ۱۰۵۸۲ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۴ ۱۰۱۸۸ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۵ ۱۰۱۹۲ مهندسی صنایع مبلمان دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۶ ۱۰۶۰۱ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۷ ۱۰۶۰۴ مهندسی شیلات دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۸ ۱۰۴۶۴ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۹ ۱۰۴۷۵ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۹۷ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۶۰۸ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۱۲ ۱۰۵۹۰ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۳ ۱۰۸۳۴ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۴ ۱۰۰۱۳ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۵ ۱۰۶۰۲ مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۶ ۱۰۴۷۸ مهندسی شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۷ ۱۰۱۹۱ مهندسی شیلات دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۱۸ ۱۰۲۳۷ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۱۹ ۱۰۳۹۳ مهندسی شیلات دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۰ ۱۰۴۸۵ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) – بهبهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۴۶۹ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۰۰۶ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۰۱۸ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۸۵ مهندسی شیلات دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۳۳ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۸۲ مهندسی مرتع و آبخیزداری دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۶۷۶ مهندسی شیلات دانشگاه گیلان-رشت(محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۰۲۱ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۸۰۰ مهندسی شیلات دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۸۳ مدیریت مناطق خشک و بیابانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۱۸۹ مهندسی جنگلداری دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۲ ۱۰۳۸۳ مهندسی شیلات دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۳۳ ۱۳۵۹۳ علوم و مهندسی محیط زیست موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی – تبریز (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۳۴ ۱۳۵۶۳ علوم و مهندسی محیط زیست موسسه غیرانتفاعی بینالود – مشهد مرد و زن ۵ بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰۰
۳۵ ۱۳۵۲۹ علوم و مهندسی محیط زیست دانشگاه غیرانتفاعی شمال – آمل مرد و زن ۵ بین ۱۴۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰۰

آخرین رتبه های مجازکارشناس فناوری اطلاعات و سلامت – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازکارشناس فناوری اطلاعات و سلامت – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، فناوری اطلاعات ، 

فناوری اطلاعات و سلامت

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲ ۱۳۵۲۵ فناوری اطلاعات سلامت موسسه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳ ۱۱۴۲۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکي سمنان(محل تحصيل دانشکده پيراپزشکي سرخه) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴ ۱۰۹۹۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۵ ۱۰۹۹۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۶ ۱۱۵۳۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۷ ۱۱۶۰۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۸ ۱۱۸۵۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۹ ۱۱۸۵۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۰ ۱۱۵۳۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۱ ۱۱۲۶۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۲ ۱۱۱۹۸ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۱۸۰۴ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۱۸۰۵ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۵ ۱۱۷۰۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیلی پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۱۶ ۱۱۷۷۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۷ ۱۰۹۵۷ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۱۱۹۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۱۹ ۱۰۹۵۸ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲۰ ۱۱۸۳۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۱ ۱۱۶۱۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۲۲ ۱۱۲۱۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۳ ۱۱۸۱۹ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۴ ۱۱۶۵۴ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲۵ ۱۱۶۸۶ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۲۶ ۱۱۶۸۵ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۱۲۶۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۸ ۱۲۰۱۴ فناوری اطلاعات سلامت دانشکده علوم پزشکی آبادان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۲۹ ۱۱۶۵۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۹۳۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۱ ۱۱۱۷۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی فردوس) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۲ ۱۱۱۲۸ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۳۳ ۱۱۱۲۷ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۴ ۱۱۳۶۲ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۵ ۱۱۳۶۳ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۲ (رشته جدید)
۳۶ ۱۱۳۳۷ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۷ ۱۱۸۳۱ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۸ ۱۱۸۶۰ فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز روانشناسی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، روانشناسی ، 

روانشناسی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۹۰ روانشناسی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲ ۱۷۸۱۹ روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳ ۱۷۶۸۷ روانشناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴ ۱۷۸۷۰ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵ ۱۷۹۵۸ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۷۸۷۹ روانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۷۷۱۵ روانشناسی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۸ ۱۷۶۱۶ روانشناسی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۹ ۱۷۷۹۸ روانشناسی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۰ ۱۷۶۲۵ روانشناسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۱ ۱۷۶۷۲ روانشناسی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۲ ۱۷۸۴۷ روانشناسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۳ ۱۷۶۷۸ روانشناسی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۴ ۱۷۷۵۵ روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۵ ۱۷۸۰۹ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۶ ۱۸۱۰۴ روانشناسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۷ ۱۷۷۴۷ روانشناسی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۸ ۱۷۹۷۱ روانشناسی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۹ ۱۸۰۰۸ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۰ ۱۷۷۷۲ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۱ ۱۷۷۷۰ روانشناسی دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۲ ۱۸۰۰۱ روانشناسی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۳ ۱۸۰۳۵ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۴ ۱۷۷۹۲ روانشناسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۵ ۱۷۹۴۹ روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۷۶۵۴ روانشناسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۸۰۴۹ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸ ۱۷۸۰۲ روانشناسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۷۸۳۳ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰ ۱۷۶۰۵ روانشناسی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۷۷۵۲ روانشناسی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۸۰۴۲ روانشناسی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳ ۱۷۶۶۹ روانشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴ ۱۷۸۳۸ روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۷۸۲۷ روانشناسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۶ ۱۷۶۰۷ روانشناسی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷ ۱۷۷۳۳ روانشناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸ ۱۸۰۵۳ روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۲۸ روانشناسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۷۶۶۱ روانشناسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۷۶۶۴ روانشناسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۸۰۶۰ روانشناسی دانشگاه مراغه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۳ ۱۸۰۶۴ روانشناسی دانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۴ ۱۸۰۹۹ روانشناسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۵ ۱۸۰۱۷ روانشناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۸۰۵۸ روانشناسی دانشگاه مراغه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۷۹۷۴ روانشناسی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۸۰۱۳ روانشناسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۹ ۱۷۶۱۲ روانشناسی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۵۰ ۱۸۰۸۵ روانشناسی دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز اعضای مصنوعی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

 

اعضا مصنوعی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۰۳۲ اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲ ۱۰۸۹۸ اعضای مصنوعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی-تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳ ۱۰۹۸۰ اعضای مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۴ ۱۲۰۰۹ اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران – تهران (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۵ ۱۲۰۱۰ اعضای مصنوعی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی هلال ایران – تهران (روزانه) ویژه شاغلین جمعیت هلال احمر مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز مامایی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجاز مامایی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

ماماییمامایی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲ ۱۱۴۸۲ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۳ ۱۱۰۴۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۱۸۵۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۵ ۱۱۵۸۲ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) (رشته جدید) زن ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۱۵۳۶ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۷ ۱۱۵۶۸ مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۸ ۱۰۹۹۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹ ۱۱۲۰۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۰ ۱۱۸۹۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱ ۱۱۰۱۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) زن ۱ (رشته جدید)
۱۲ ۱۱۹۲۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۳ ۱۱۶۰۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۴ ۱۱۴۵۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۵ ۱۰۹۲۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) محل تحصیل دانشگاه پرستاری اراک زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۶ ۱۱۱۴۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۷ ۱۱۳۹۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۸ ۱۱۲۶۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۹ ۱۱۸۰۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۰ ۱۱۶۸۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۱ ۱۱۷۵۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان – رشت (روزانه) محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۲ ۱۱۹۱۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۳ ۱۱۶۶۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۴ ۱۱۱۶۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۵ ۱۱۴۰۷ مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۶ ۱۱۰۷۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۲۷ ۱۱۷۱۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۴۴۰ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۲۹ ۱۱۱۲۹ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۰ ۱۰۹۵۹ مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۱ ۱۱۷۵۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پرستاری و مامایی لنگرود) (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۲ ۱۱۴۴۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۳ ۱۱۳۰۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- بجنورد (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴ ۱۰۹۳۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۵ ۱۱۶۳۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان – سنندج (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۶ ۱۱۳۲۵ مامایی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۱۳۶۸ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸ ۱۱۷۳۳ مامایی دانشگاه علوم پزشکی گناباد (روزانه) زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۹ ۱۱۰۵۶ مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام (روزانه) ممنوعیت نقل و انتقال زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۱۷۸۰ مامایی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۹۴ مامایی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۲ ۱۱۲۲۰ مامایی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۳ ۱۱۹۹۰ مامایی دانشکده علوم پزشکی شوشتر (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۴ ۱۱۸۲۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۵ ۱۱۱۰۶ مامایی دانشگاه علوم پزشکی بم (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۶ ۱۱۳۳۸ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۱۳۳۹ مامایی دانشگاه علوم پزشکی زابل (روزانه) زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۱۸۶۱ مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰

آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی – از رشته های علوم تجربی

 آخرین رتبه مجاز مهندسی کشاورزی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، مهندسی کشاورزی ، 

 

مهندسی کشاورزی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۶۰۷ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲ ۱۰۴۷۷ مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۳ ۱۰۴۸۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۴ ۱۰۵۸۹ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۵ ۱۰۴۶۸ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۶ ۱۰۱۱۵ مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۷ ۱۰۳۹۱ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۸ ۱۰۳۹۶ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۹ ۱۰۱۹۴ مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۵۸۶ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۴۸۰ مهندسی علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۲ ۱۰۴۷۶ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۰۸۲ مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۱۳۰ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۵۹۹ علوم و مهندسی خاک دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۶ ۱۰۱۹۶ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۷ ۱۰۴۴۰ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۴۴۹ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۱۹ ۱۰۵۸۰ علوم و مهندسی خاک دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۰ ۱۰۶۰۳ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۴۷۳ علوم و مهندسی خاک دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۲ ۱۷۹۴۷ اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۴۷۹ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۳۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۳۹۲ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۶ ۱۰۳۸۶ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۵۹ مهندسی تولیدات گیاهی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۱۴۴ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۳۳۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۳۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۱۹۰ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۲ ۱۰۱۹۳ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۳ ۱۰۳۹۴ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۴ ۱۰۱۸۶ علوم و مهندسی خاک دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۵ ۱۰۲۰۱ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۶ ۱۰۵۸۴ مهندسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۷ ۱۰۴۶۲ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۸ ۱۷۶۷۱ اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۹ ۱۰۶۸۸ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۰ ۱۰۶۹۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۴۰۹ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۲ ۱۰۶۷۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳ ۱۰۴۱۷ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴ ۱۰۰۸۳ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۵ ۱۰۷۲۷ مهندسی گیاه پزشکی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶ ۱۰۶۰۵ مهندسی علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۷ ۱۰۲۰۰ مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۸ ۱۰۵۵۳ مهندسی زیست فناوری کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۹ ۱۰۴۴۶ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۵ (رشته جدید)
۵۰ ۱۰۴۳۷ علوم و مهندسی خاک دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰

آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز در علوم آزمایشگاهی – از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳تا ۵درصد

علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی ، علوم آزمایشگاهی، علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۲۳۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲ ۱۱۴۷۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۳ ۱۱۰۴۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۴ ۱۱۰۲۲ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی البرز- کرج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۵ ۱۱۵۲۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۱۵۲۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۷ ۱۱۸۵۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۱۸۵۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹ ۱۱۵۶۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۰ ۱۱۱۹۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۱۹۴ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۲ ۱۰۹۸۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۳ ۱۰۹۸۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۴ ۱۱۹۲۴ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۱۵ ۱۱۹۲۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۶ ۱۱۵۸۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۷ ۱۱۸۷۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۸ ۱۱۸۸۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۱۸۸۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران – شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۰ ۱۱۷۴۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گیلان- رشت (محل تحصیل دانشگاه پیراپزشکی لنگرود) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۱ ۱۱۸۰۲ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۲ ۱۱۸۰۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۳ ۱۱۶۰۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۴ ۱۱۰۷۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۵ ۱۱۴۱۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۶ ۱۱۳۹۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۷ ۱۱۳۹۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی زنجان (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۲۸ ۱۱۷۱۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۹ ۱۰۹۵۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۰ ۱۰۹۵۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۱ ۱۰۹۰۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۲ ۱۱۵۵۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۳ ۱۰۹۱۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۴ ۱۱۸۱۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۵ ۱۱۸۲۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری ( محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۶ ۱۰۹۲۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۷ ۱۱۶۵۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۸ ۱۱۶۵۱ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۱۴۵۴ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۱۲۵۸ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۵۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور – اهواز (روزانه) بورسیه سپاه – شرایط در صفحه ۱۲۲ (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۱۰۹۰ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرد ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۳ ۱۱۰۸۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص از میان کادر ثابت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۴ ۱۱۲۸۷ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی جهرم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۵ ۱۱۶۸۳ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) بورسیه سپاه پاسداران-شرایط مندرج در دفترچه (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۱۶۸۲ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۷ ۱۱۴۰۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۸ ۱۱۴۳۹ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۹ ۱۱۷۷۶ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم آباد (روزانه) فاقد خوابگاه مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۵۰ ۱۱۱۲۵ علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰