آخرین رتبه های مجاز علوم اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز علوم اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اجتماعی


علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ،


 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۲ ۱۰۳۷۵ مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳ ۱۰۳۱۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۰۳۹۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۰۳۶۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۰۰۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۰۳۸۹ مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۸ ۱۰۳۶۴ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۹ ۱۰۱۹۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۰ ۱۰۳۷۷ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۱ ۱۰۱۳۸ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۰۴۲۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۳ ۱۰۴۰۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴ ۱۰۲۷۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۵ ۱۰۳۷۸ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۶ ۱۰۳۵۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۷ ۱۰۱۵۲ مردم شناسي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۸ ۱۰۴۳۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۹ ۱۰۵۷۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۰ ۱۰۱۱۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۵۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۲ ۱۰۴۹۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۳ ۱۰۵۸۰ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۴ ۱۰۲۹۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۸۸ مردم شناسي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۶ ۱۰۰۷۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۱۵ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۰۸ مردم شناسي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۹ ۱۰۳۱۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۰ ۱۰۱۲۱ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۰۰۸۶ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۶۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۳ ۱۰۳۰۱ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۴ ۱۰۴۵۴ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۵ ۱۰۲۵۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۶ ۱۰۴۶۶ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۷ ۱۰۴۷۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۸ ۱۰۴۳۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۰۶۰ علوم اجتماعی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۶۶ علوم اجتماعی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۲۶۳ مردم شناسي دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۲ ۱۰۱۲۳ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۳ ۱۰۵۶۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۴ ۱۰۰۹۴ علوم اجتماعی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۵ ۱۰۴۵۸ علوم اجتماعی دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶ ۱۰۵۱۷ علوم اجتماعی دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۷ ۱۰۵۷۳ علوم اجتماعي دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۰۲۰۹ علوم اجتماعي دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹ ۱۰۲۰۰ علوم اجتماعي دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۵۰ ۱۰۰۰۱ علوم اجتماعي دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا

۱۶۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی

آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی

علوم قضایی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۹۱ کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲ ۱۷۸۹۲ علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰

آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی

فلسفه


فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ،


آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۴۹ فلسفه دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۰۳۱۸ فلسفه دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۳ ۱۰۳۷۳ فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۴ ۱۰۰۴۵ فلسفه دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۵ ۱۰۳۸۷ فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۶ ۱۰۱۵۷ فلسفه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۷ ۱۰۶۰۸ فلسفه دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۸ ۱۰۱۱۰ فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۹ ۱۰۶۰۹ فلسفه دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۰ ۱۰۱۲۰ فلسفه دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۱ ۱۰۱۲۸ فلسفه دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

شاید عزیزان می توانید به راحتی دسترسی به کلیه آخرین رتبه هلی مجاز کنکور سراسری برای دومین بار در ایران و برای اولین بار در کلیه ساعات شبانه روزی شوید

شهر تست – اعتباری که بی ادعا همچنان معتبر است .

آخرین رتبه های مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اقتصادی


علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی


آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۸۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۷۸۷۲ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۳ ۱۷۶۹۰ علوم اقتصادی دانشگاه تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴ ۱۷۸۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۷۹۵۲ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۷۶۲۸ علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۷ ۱۷۹۶۱ علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۸ ۱۷۷۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۹ ۱۷۶۷۵ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۰ ۱۸۰۰۹ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۱ ۱۸۱۰۷ علوم اقتصادی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۷۸۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه شیراز (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۳ ۱۷۹۶۸ علوم اقتصادی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۴ ۱۷۸۳۰ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۵ ۱۷۸۶۳ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۶ ۱۷۶۵۶ علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۷ ۱۸۰۳۷ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۸ ۱۷۹۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۱۹ ۱۷۶۴۹ علوم اقتصادی دانشگاه بجنورد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۰ ۱۷۶۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۱ ۱۷۶۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۲ ۱۷۷۳۱ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۳ ۱۷۸۰۵ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۴ ۱۷۶۲۱ علوم اقتصادی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۷۸۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۶ ۱۸۰۰۳ علوم اقتصادی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۷ ۱۸۰۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۸ ۱۸۰۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۹ ۱۷۷۱۲ علوم اقتصادی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۰ ۱۸۰۱۵ علوم اقتصادی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۷۶۱۰ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۷۶۱۴ اقتصاد اسلامی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۳ ۱۷۷۸۱ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۴ ۱۸۰۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۳۵ ۱۸۰۷۴ اقتصاد اسلامی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۶ ۱۷۶۴۴ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۳۷ ۱۷۸۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۸ ۱۷۶۴۱ علوم اقتصادی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۹ ۱۷۷۲۳ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۷۷۲۵ علوم اقتصادی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۱ ۱۷۸۶۶ علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۲ ۱۷۸۹۸ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۳ ۱۷۶۰۱ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۴ ۱۷۹۹۲ اقتصاد اسلامی دانشگاه گنبد – گنبد کاووس (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۵ ۱۸۱۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۶ ۱۷۷۳۶ علوم اقتصادی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۷ ۱۷۶۰۲ علوم اقتصادی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۷۷۶۴ علوم اقتصادی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۹ ۱۷۷۸۷ علوم اقتصادی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۵۰ ۱۷۹۰۰ علوم اقتصادی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰

 

آخرین رتبه های مجاز علوم ارتباطات ، از رشته های ادبیات و علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز علوم ارتباطات ، از رشته های ادبیات و علوم انسانی

علوم ارتباطات

برقراری ارتباط با عامه مردم و گردآوری و تدوین اطلاعات درست و انتقال صحیح این اطلاعات به مردم از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی است. اما بدون تردید در دنیای پرهیاهو و پر رمز و راز کنونی، دنیایی که در آن، در حوزه فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات هر روز شاهد تحولی جدید هستیم؛ تأمین نیازهای اطلاعاتی مخاطبان وسایل ارتباط جمعی ـ به ویژه رسانه‌های جدید ـ بدون آن که گردانندگان این وسایل علم و تجربه کافی و مناسب داشته باشند، غیر ممکن است. رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات بنا بر همین ضرورت ایجاد شده است. در این دوره با استفاده از دروس گوناگون علوم انسانی از جمله :
ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی، دانشجویان اطلاعات لازم را برای حضور فعال در جامعه جهانی اطلاعاتی و کار با رسانه‌های جدید به دست می‌آورند و در نهایت می‌توانند حوزه‌های مختلف ارتباطی به ویژه فناوری‌های نوین را بخوبی بشناسند.
توانایی‌های لازم :
با توجه به ماهیت میان رشته‌ای مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات، دانشجوی این رشته باید به مباحث بسیاری از جمله علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق، علوم اقتصادی، ادبیات و کامپیوتر علاقه‌مند باشد و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشد. همچنین باید همچون یک روزنامه‌نگار از ذوق نویسندگی، کنجکاوی، صبر و حوصله زیاد برخوردار باشد.
موقعیت شغلی در ایران :
امروزه فناوری‌های ارتباطی در روابط اجتماعی داخلی و بین‌المللی نقش روز افزون و بسیار مهمی دارد در این میان فارغ‌التحصیلان مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات به دلیل آشنایی با مخاطب و علایق آن، ترکیب مخاطبان، فنون نشر، فرآیند تولید وب، فناوری‌های جدید چاپ الکترونی و چگونگی استفاده از نرم‌افزارهای رایانه‌ای نشر می‌توانند در رسانه‌های الکترونی مشغول به کار شوند.

آخرین رتبه های مجاز علوم ارتباطات ، از رشته های ادبیات و علوم انسانی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۴۳ علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰

 

آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات عربی ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات عربی ، از رشته های علوم انسانی

زبان و ادبیات عربی


زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ،

ری


آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۲ ۱۰۳۶۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۳ ۱۰۰۴۰ زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۳۵۳۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی(محل تحصیل واحد تهران) شرایط در انتهای دفترچه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۵ ۱۰۳۷۴ مترجمی زبان عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۶ ۱۰۳۹۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۷ ۱۰۱۴۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۸ ۱۰۱۵۱ مترجمی زبان عربی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۹ ۱۰۳۵۶ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۹۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۱ ۱۰۳۸۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۲ ۱۰۴۲۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۳ ۱۰۴۰۹ زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۴ ۱۰۲۹۶ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۵ ۱۰۳۸۸ مترجمی زبان عربی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۶ ۱۰۳۲۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۷ ۱۰۴۳۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۸ ۱۰۱۵۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۹ ۱۰۴۶۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۰ ۱۰۳۳۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۰۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۵۸۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۳ ۱۰۱۰۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۴ ۱۰۱۱۲ مترجمی زبان عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۵ ۱۰۰۸۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۷۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۰۳۰۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۸ ۱۰۱۸۹ زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۰۲۵۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۰ ۱۰۳۴۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۰۰۱۵ زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۰۲۰۸ مترجمی زبان عربی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۳ ۱۰۲۳۹ زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴ ۱۰۴۸۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۰۴۹۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۰۴۱۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۲۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۸ ۱۰۲۴۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۹ ۱۰۱۷۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۰۵۵۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۰۲۰۳ زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۲ ۱۰۰۶۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۳ ۱۰۰۶۷ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۴ ۱۰۵۱۱ زبان و ادبیات عربی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۵ ۱۰۴۴۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان – سنندج (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۶ ۱۰۴۴۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۰۲۲۲ زبان و ادبیات عربی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۰۰۲۰ زبان و ادبیات عربی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۹ ۱۰۵۴۴ زبان و ادبیات عربی دانشگاه ولایت – ایرانشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۵۰ ۱۰۵۲۸ زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

 

آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۵۱ مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز مدیریت ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز مدیریت  ، از رشته های علوم انسانی

مدیریت مالی


مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ، مدیریت ،


 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۷۶۹۴ مدیریت مالی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۲ ۱۷۸۲۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰
۳ ۱۷۸۷۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۴ ۱۷۸۲۵ مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۵ ۱۷۶۹۱ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۶ ۱۷۸۲۴ مدیریت صنعتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۷ ۱۷۶۹۳ مدیریت صنعتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۸ ۱۷۸۲۳ مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۹ ۱۷۸۷۷ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۰ ۱۷۸۷۶ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۱۱ ۱۷۸۷۴ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۱۲ ۱۷۸۸۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۱۳ ۱۷۹۵۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۴ ۱۷۶۹۲ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۵ ۱۷۸۸۵ مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۱۶ ۱۷۷۲۰ مدیریت مالی دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد تهران) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۷ ۱۷۸۸۶ مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۸ ۱۷۹۶۲ مدیریت بازرگانی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۱۹ ۱۷۷۹۴ مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲۰ ۱۷۸۸۳ مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲۱ ۱۷۸۸۷ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه- شرایط در انتهای دفترچه مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۲ ۱۷۹۶۳ مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۳ ۱۷۹۶۴ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۲۴ ۱۷۹۵۴ مدیریت دولتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۵ ۱۷۶۳۰ مدیریت دولتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۶ ۱۷۶۲۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۷ ۱۸۱۱۱ مدیریت مالی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۸ ۱۷۸۷۵ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲۹ ۱۷۷۹۵ مدیریت صنعتی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۰ ۱۷۸۸۴ مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۱ ۱۷۸۸۸ مدیریت بیمه اکو دانشگاه علامه طباطبایی – تهران ( محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو ) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۲ ۱۷۶۹۷ مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۳ ۱۷۹۵۵ مدیریت صنعتی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۴ ۱۷۶۳۱ مدیریت صنعتی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۵ ۱۷۸۵۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳۶ ۱۷۶۹۹ مدیریت مالی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۷ ۱۷۶۹۸ مدیریت دولتی دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳۸ ۱۸۰۳۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۳۹ ۱۸۱۰۸ مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۰ ۱۷۸۵۲ مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۱ ۱۷۶۷۰ مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۴۲ ۱۷۹۶۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه قم (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۳ ۱۷۹۷۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۴ ۱۷۷۵۹ مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۵ ۱۷۹۷۳ مدیریت بازرگانی دانشگاه کاشان (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۶ ۱۸۰۰۴ مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴۷ ۱۸۰۱۱ مدیریت جهانگردی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۸ ۱۸۰۱۰ مدیریت بازرگانی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۳ (رشته جدید)
۴۹ ۲۰۷۵۶ مدیریت بازرگانی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۵۰ ۱۸۱۱۰ مدیریت صنعتی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۳ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز علوم سیاسی ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز علوم سیاسی ، از رشته های علوم انسانی

علوم سیاسی


علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ،


آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۴۵ علوم سیاسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۲ ۱۰۳۱۷ علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳ ۱۰۳۷۱ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۰۴۰۰ علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۵ ۱۰۳۸۵ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۶ ۱۰۰۴۳ علوم سیاسی دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۷ ۱۰۲۷۸ علوم سیاسی دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۴ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۸ ۱۰۴۱۲ علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۹ ۱۰۳۵۹ علوم سیاسی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۰ ۱۰۱۰۷ علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۵۸۶ علوم سیاسی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۲ ۱۰۰۸۴ علوم سیاسی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۳ ۱۰۵۰۵ علوم سیاسی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۴ ۱۰۲۹۹ علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۱۵ ۱۰۴۷۸ علوم سیاسی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۴۷۱ علوم سیاسی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۷ ۱۰۳۲۶ علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۸ ۱۰۳۰۷ علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۰۰۲۴ علوم سیاسی دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۰ ۱۰۲۰۵ علوم سیاسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۷۱ علوم سیاسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۲ ۱۰۳۳۷ علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران – اهواز (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۳ ۱۰۱۷۵ علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۴ ۱۰۰۹۲ علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۴۹۶ علوم سیاسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۴ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۴۸۷ علوم سیاسی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۳۰ علوم سیاسی دانشگاه تربت حیدریه (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸ ۱۰۰۰۳ علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۰۰۲۶ علوم سیاسی دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۰ ۱۰۵۷۶ علوم سیاسی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۱ ۱۰۱۰۰ علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۱۴ علوم سیاسی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۳۳ ۱۰۲۱۴ علوم سیاسی دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۴ ۱۰۱۸۴ علوم سیاسی دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۵ ۱۰۰۰۷ علوم سیاسی دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۶ ۱۰۱۳۲ علوم سیاسی دانشگاه تربت حیدریه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۴ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۳۵۴۳ علوم سیاسی دانشگاه غیر انتفاعی مفید – قم مرد و زن ۴ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰

آخرین رتبه های پژهشگری اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

آخرین رتبه های  پژهشگری اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

 پژهشگری اجتماعی

پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، پژهشگری اجتماعی ، 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۱۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۲ ۱۰۳۷۵ مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۳ ۱۰۳۱۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۴ ۱۰۳۹۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۰۳۶۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۰۰۳۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۰۳۸۹ مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۵ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۸ ۱۰۳۶۴ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۹ ۱۰۱۹۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۰ ۱۰۳۷۷ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۱ ۱۰۱۳۸ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۰۴۲۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۳ ۱۰۴۰۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴ ۱۰۲۷۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۵ ۱۰۳۷۸ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۶ ۱۰۳۵۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۷ ۱۰۱۵۲ مردم شناسي دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۸ ۱۰۴۳۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۹ ۱۰۵۷۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۰ ۱۰۱۱۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۵۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۲ ۱۰۴۹۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۳ ۱۰۵۸۰ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۴ ۱۰۲۹۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۰۵۸۸ مردم شناسي دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۶ ۱۰۰۷۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۷ ۱۰۱۱۵ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۰۸ مردم شناسي دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۹ ۱۰۳۱۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۰ ۱۰۱۲۱ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۰۰۸۶ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۵۶۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۳ ۱۰۳۰۱ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۴ ۱۰۴۵۴ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۵ ۱۰۲۵۵ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۶ ۱۰۴۶۶ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۷ ۱۰۴۷۲ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۳۸ ۱۰۴۳۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۰۶۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه ایلام (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۰۶۶ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه ایلام (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۱ ۱۰۲۶۳ مردم شناسي دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۲ ۱۰۱۲۳ تعاون و رفاه اجتماعي دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۳ ۱۰۵۶۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۴ ۱۰۰۹۴ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۴۵ ۱۰۴۵۸ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶ ۱۰۵۱۷ مردم شناسي دانشگاه مازندران-بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری نوشهر) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۷ ۱۰۵۷۳ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۰۲۰۹ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه رازی- کرمانشاه (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۹ ۱۰۲۰۰ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۲ (رشته جدید)
۵۰ ۱۰۰۰۱ پژوهشگري اجتماعي دانشگاه آیت الله بروجردی – بروجرد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰