آخرین رتبه های قبولی در کنکور سراسری

آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک

علوم و مهندسی آب آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم ...

تعداد نمایش:295 بازدید

آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی

آخرین رتبه ی مجاز در رشته ی گفتار درمانی،از رشته تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین ...

تعداد نمایش:378 بازدید

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم و صنایع غذایی ، از رشته های علوم تجربی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:1,845 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی اپتیک و لیزر

مهندسی اپتیک و لیزر آخرین رتبه های مجاز مهندسی اپتیک و لیزر # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۵۱ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان - شاهین شهر) - شاهین شهر (برخوار) (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ ۲ ۱۰۹۵۴ مهندسی اپتیک و لیزر دانشگاه ...

تعداد نمایش:412 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی ، از رشته های علوم تجربی

علم اطلاعات و دانش شناسی آخرین رتبه های مجاز علم اطلاعات و دانش شناسی ، از رشته های علوم تجربی # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۶۸۹ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ ۲ ۱۷۷۱۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی - تهران ...

تعداد نمایش:279 بازدید

آخرین رتبه های مجازعلوم اقتصادی در دانشگاه ، از رشته های تجربی

دانشگاه آخرین رتبه های مجازعلوم اقتصادی در دانشگاه ، از رشته های تجربی دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ، دانشگاه علوم اقتصادی ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۶۹۰ علوم اقتصادی دانشگاه تهران (روزانه) مرد ...

تعداد نمایش:290 بازدید

آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی

آمار و کاربردها آخرین رتبه های مجاز آمار و کاربردها از رشته ی تجربی آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و کاربردها ، آمار و ...

تعداد نمایش:312 بازدید

آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی

آخرین رتبه مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم تجربی علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی   # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۷۱۹ علوم اقتصادی دانشگاه ...

تعداد نمایش:275 بازدید

آخرین رتبه های مجاز ریاضیات و کاربردها ، از رشته های تجربی

ریاضیات و کاربردها آخرین رتبه های مجاز ریاضیات و کاربردها ، از رشته های تجربی   ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ، ریاضیات و کاربردها ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس ...

تعداد نمایش:299 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی

مطالعات خانواده آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۵۱ مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰

تعداد نمایش:256 بازدید
کانال پرورشی