رشته ی ادبیات و علوم انسانی

آخرین رتبه های مجاز علوم اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اجتماعی آخرین رتبه های مجاز علوم اجتماعی ، از رشته های علوم انسانی علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ، علوم اجتماعی ،   آخرین رتبه های مجازی که در ...

تعداد نمایش:78 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی

علوم قضایی آخرین رتبه های مجاز علوم قضایی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) ...

تعداد نمایش:34 بازدید

آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی

فلسفه آخرین رتبه های مجاز فلسفه ، از رشته های علوم انسانی فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، فلسفه ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد ...

تعداد نمایش:86 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم انسانی

علوم اقتصادی آخرین رتبه های مجاز علوم اقتصادی ، از رشته های علوم انسانی علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی ، علوم اقتصادی آخرین رتبه های مجازی که ...

تعداد نمایش:47 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم ارتباطات ، از رشته های ادبیات و علوم انسانی

علوم ارتباطات آخرین رتبه های مجاز علوم ارتباطات ، از رشته های ادبیات و علوم انسانی برقراری ارتباط با عامه مردم و گردآوری و تدوین اطلاعات درست و انتقال صحیح این اطلاعات به مردم از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جمعی است. اما بدون تردید ...

تعداد نمایش:37 بازدید

آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات عربی ، از رشته های علوم انسانی

زبان و ادبیات عربی آخرین رتبه های مجاز زبان و ادبیات عربی ، از رشته های علوم انسانی زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان و ادبیات عربی ، زبان ...

تعداد نمایش:285 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی

مطالعات خانواده آخرین رتبه های مجاز مطالعات خانواده ، از رشته های علوم انسانی # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۵۱ مطالعات خانواده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۵ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰

تعداد نمایش:46 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مدیریت بازرگانی ، دولتی و مالی ، از رشته های علوم انسانی

مدیریت بازرگانی آخرین رتبه های مجاز مدیریت بازرگانی ، دولتی و مالی ، از رشته های علوم انسانی مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت ...

تعداد نمایش:80 بازدید

آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانش شناسی آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۶۲۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان ...

تعداد نمایش:72 بازدید

آخرین رتبه های مجاز علوم سیاسی ، از رشته های علوم انسانی

علوم سیاسی آخرین رتبه های مجاز علوم سیاسی ، از رشته های علوم انسانی علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، علوم سیاسی ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین ...

تعداد نمایش:72 بازدید
صفحه 1 از 3123