رشته ی ریاضی و فیزیک

آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک

علوم و مهندسی آب آخرین رتبه های مجاز علوم و مهندسی آب، از رشته های ریاضی و فیزیک علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم و مهندسی آب ، علوم ...

تعداد نمایش:295 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ،  # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ...

تعداد نمایش:255 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی نفت ،از رشته های ریاضی

مهندسی نفت آخرین رتبه های مجاز مهندسی نفت ، از رشته های ریاضی مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، مهندسی نفت ، آخرین رتبه های مجازی که در پایین ...

تعداد نمایش:271 بازدید

مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی هوا و فضا مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ...

تعداد نمایش:227 بازدید

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، ## کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه ۱ ۱۰۳۲۵ مهندسی معماری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ ...

تعداد نمایش:383 بازدید

آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

دانش شناسی آخرین رتبه های مجاز رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، دانش شناسی ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۷۶۲۷ علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان ...

تعداد نمایش:701 بازدید

آخرین رتبه های مجاز شیمی کاربردی ، از رشته های ریاضی

شیمی آخرین رتبه های مجاز مهندسی شیمی ، شاخه ای از رشته ی ریاضی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که ...

تعداد نمایش:332 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

مهندسی آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ، راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ...

تعداد نمایش:385 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی برق ، از رشته های ریاضی

مهندسی برق آخرین رتبه های مجاز مهندسی برق ، از رشته های ریاضی # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۹۱۰ مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف - تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱ تا ۱۰۰ ۲ ۱۰۳۱۷ مهندسی برق دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ ۳ ۱۰۷۳۳ مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (روزانه) مرد ...

تعداد نمایش:236 بازدید

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، مهندسی معدن ، # کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه) ۱ ۱۰۳۲۴ مهندسی معدن دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ ۲ ۱۰۷۴۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر ...

تعداد نمایش:306 بازدید
کانال پرورشی