مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما- شاخه ای از علوم ریاضی

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما – شاخه ای از علوم ریاضی

مهندسی و نگهداری هواپیما

برای ورود به این رشته با اخذ دیپلم می توان با شرکت در کنکور سراری تنها در دانشگاه دولتی هوانوردی کشور دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری واقع در خیابان معراج فرودگاه مهرآباد قبول شد که سالانه ۲۰ الی ۲۵ نفر در نوبت روزانه و همان تعداد در نوبت شبانه پذیرش می کنند و یا با اخذ دیپلم بدون  کنکور و با شرط معدل در یکی از مرکز علمی کاربردی تحصیل کرد.

مرکز علمی کاربردی سازمان صنایع هوایی واقع در کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج (شهید لشکری)

مرکز علمی کاربردی صنعت هوانوردی واقع در شهرک آزادی

مرکز علمی کاربردی سماپران واقع در رباط کریم

و دیگر مراکز علمی کاربردی هوانوردی واقع در شهرستان ها.

دانشجویان محترم این رشته بعد از فارغ التحصیلی و اخذ مدرک کاردانی به سازمان هواپیمایی کشوری جهت  آزمون و دریافت گواهینامه B1 معرفی می شوند. قابل به ذکر است که در ایران برای این رشته  فقط از بین دانشجویان پسر پذیرش می شود.

 

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما،مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما،مهندسی تعمیر و نگهداری مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما ، مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۱۶۰۶ مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰

مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی هوا و فضا ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی هوا و فضا


مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ، مهندسی هوا و فضا ،


# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۹ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۰۹۱۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۳ ۱۰۷۴۶ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۴ ۱۰۸۲۹ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۰۶۴۵ مهندسی هوافضا دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۰۳۲۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۷ ۱۰۸۲۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۰۷۴۳ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۹ ۱۰۹۷۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۰ ۱۰۷۲۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۱ ۱۰۹۵۳ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۲ ۱۱۰۲۸ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۳ ۱۱۰۲۹ مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۴ ۱۰۶۸۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۵ ۱۱۰۴۲ مهندسی هوافضا دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۶ ۱۰۲۰۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۷ ۱۱۰۴۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۱۸ ۱۱۰۹۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۹ ۱۰۲۲۴ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۰ ۱۱۱۰۵ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۱ ۱۰۱۶۸ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۲ ۱۱۴۳۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۳ ۱۰۹۵۶ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (نوبت دوم (شبانه)) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۴ ۱۰۷۱۴ مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۴۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۶ ۱۰۶۰۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۷ ۱۰۶۶۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۸ ۱۰۷۶۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۲۹ ۱۱۴۵۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۰ ۱۰۰۲۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۱ ۱۰۷۷۹ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۲ ۱۰۸۳۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۳۳ ۱۱۵۶۰ مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۴ ۱۰۰۴۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۵ ۱۰۵۰۳ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۶ ۱۰۴۹۵ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۹۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۸ ۱۰۶۲۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۳۹ ۱۰۹۶۲ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۰ ۱۰۶۳۷ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۱ ۱۰۴۵۰ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۴۲ ۱۰۶۷۶ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۳ ۱۰۸۸۶ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۴ ۱۱۴۰۱ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۵ ۱۰۵۳۲ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۶ ۱۰۸۴۶ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۷ ۱۱۵۵۹ مهندسی مواد و متالورژی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۴۸ ۱۱۵۷۱ مهندسی هوافضا مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۴۹ ۱۱۴۰۸ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه یاسوج – بویر احمد(یاسوج) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۵۰ ۱۰۰۷۳ مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

آخرین رتبه های مجاز رشته مهندسی معماری ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی معماری


مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ، مهندسی معماری ،


# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۲۵ مهندسی معماری دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰ تا ۵۰۰
۲ ۱۰۶۴۴ مهندسی معماری دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۳ ۱۰۹۷۵ مهندسی معماری دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰ تا ۸۰۰
۴ ۱۱۳۸۲ مهندسی معماری دانشگاه هنر – کرج (روزانه) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۵ ۱۱۳۸۵ مهندسی معماری دانشگاه هنر – کرج (نوبت دوم (شبانه)) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۶ ۱۱۳۸۰ معماری داخلی دانشگاه هنر – کرج (روزانه) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۱۰۲۵ مهندسی معماری دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۱۳۸۳ معماری داخلی دانشگاه هنر – کرج (نوبت دوم (شبانه)) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۹ ۱۱۳۹۳ مهندسی معماری دانشگاه هنر اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۰ ۱۱۴۲۸ مهندسی معماری دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۱ ۱۰۲۲۲ مهندسی معماری دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۲ ۱۰۶۸۶ مهندسی معماری دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۳ ۱۰۲۹۰ مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۴ ۱۰۲۹۶ مهندسی معماری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۵ ۱۰۲۰۷ مهندسی معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۶ ۱۱۰۸۹ مهندسی معماری دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۷ ۱۱۱۰۳ مهندسی معماری دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۸ ۱۰۷۶۷ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۱۹ ۱۰۱۶۵ مهندسی معماری دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰
۲۰ ۱۱۲۲۹ مهندسی معماری دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۱ ۱۱۱۷۵ مهندسی معماری دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۲۲ ۱۱۱۸۶ مهندسی معماری دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۳ ۱۰۶۳۴ مهندسی معماری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۴ ۱۰۶۱۷ مهندسی معماری دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۵ ۱۰۲۳۸ مهندسی معماری دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۲۶ ۱۰۵۳۰ مهندسی معماری دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۷ ۱۳۶۱۶ مهندسی معماری دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۸ ۱۱۳۹۴ معماری داخلی دانشگاه هنر شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۹ ۱۰۷۷۷ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۰ ۱۱۴۵۰ مهندسی معماری دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۳۱ ۱۱۲۴۰ مهندسی معماری دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۴۹۳ مهندسی معماری دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۳ ۱۰۸۸۴ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۴ ۱۰۶۵۸ مهندسی معماری دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۵ ۱۰۵۴۲ مهندسی معماری دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۶ ۱۱۱۴۰ مهندسی معماری دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۷ ۱۳۶۱۰ معماری داخلی دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۸ ۱۰۳۹۷ مهندسی معماری دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۹ ۱۱۴۵۴ مهندسی معماری دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۰ ۱۴۷۴۹ مهندسی معماری موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۱ ۱۰۳۷۱ مهندسی معماری دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۲ ۱۱۳۹۰ مهندسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز (روزانه) مرد ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۳ ۱۱۱۵۰ مهندسی معماری دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۴ ۱۰۸۹۶ مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۴۵ ۱۰۳۸۰ مهندسی معماری دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۶ ۱۰۰۷۰ مهندسی معماری دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۷ ۱۰۴۴۷ مهندسی معماری دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۸ ۱۱۲۵۱ مهندسی معماری دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۹ ۱۰۵۵۹ مهندسی معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۵۰ ۱۱۱۱۸ مهندسی معماری دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز مهندسی هوافضا ، از رشته های ریاضی

ادامه مطلب →

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی معدن ، از رشته های ریاضی

مهندسی معدن

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۲۴ مهندسی معدن دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۲ ۱۰۷۴۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۳ ۱۰۷۲۴ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۴ ۱۰۲۰۶ مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵ ۱۱۰۸۸ مهندسی معدن دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۶ ۱۱۱۰۲ مهندسی معدن دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۷ ۱۰۸۳۵ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۸ ۱۰۴۹۲ مهندسی معدن دانشگاه زنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۹ ۱۰۷۰۳ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی اراک (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۰ ۱۰۸۴۴ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۱ ۱۰۹۶۱ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی همدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۲ ۱۱۴۲۷ مهندسی معدن دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۶۱۶ مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۰۶۹ مهندسی معدن دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۷۱۲ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶ ۱۰۵۰۲ مهندسی معدن دانشگاه زنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۷ ۱۱۱۱۷ مهندسی معدن دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۸۸۳ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۱۹ ۱۱۲۰۳ مهندسی معدن دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۰ ۱۱۲۸۶ مهندسی معدن دانشگاه ملایر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۱ ۱۱۲۹۲ مهندسی معدن دانشگاه ملایر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۲ ۱۰۰۷۸ مهندسی معدن دانشگاه ارومیه(محل تحصیل مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندواب ) – میاندوآب (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۸۹۵ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۴ ۱۱۳۴۹ مهندسی معدن دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۱۷۷ مهندسی معدن دانشگاه بیرجند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۶ ۱۰۷۸۶ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۲۷ ۱۱۴۷۰ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۰۵۵۸ مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۹ ۱۱۵۲۱ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی گناباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۰ ۱۰۸۵۱ کاردان فنی معدن – استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز(محل تحصیل شهرستان ورزقان) (روزانه) مرد ۳ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۱ ۱۰۷۹۳ مهندسی معدن دانشگاه صنعتی بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۱۸۴ مهندسی معدن دانشگاه بیرجند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۳ ۱۱۵۲۸ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی گناباد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۴ ۱۰۵۷۲ مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان(محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۵ ۱۱۳۲۵ مهندسی معدن دانشگاه ولایت – ایرانشهر (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۶ ۱۱۴۷۲ مهندسی معدن مجتمع آموزش عالی زرند (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۷ ۱۰۸۵۲ کاردانی فراوری مواد معدنی دانشگاه صنعتی سهند-تبریز(محل تحصیل شهرستان ورزقان) (روزانه) مرد ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۳۸ ۱۱۳۳۱ مهندسی معدن دانشگاه ولایت – ایرانشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۸۵۳ کاردان فنی معدن – استخراج معدن دانشگاه صنعتی سهند-تبریز(محل تحصیل شهرستان ورزقان) (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۳ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

آخرین رتبه های مجاز مهندسی صنایع ، از رشته های ریاضی و فیزیک

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، مهندسی صنایع ، 

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰ تا ۳۰۰
۲ ۱۰۳۲۱ مهندسی صنایع دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰ تا ۴۰۰
۳ ۱۰۷۳۸ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۴ ۱۰۹۷۱ مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۵ ۱۰۸۲۳ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۶ ۱۰۴۰۴ مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۷ ۱۰۹۹۲ ايمني صنعتي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۸ ۱۰۹۹۳ ايمني صنعتي دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۹ ۱۰۷۲۱ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۱۰ ۱۱۰۲۲ مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۱ ۱۱۰۳۶ مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰
۱۲ ۱۰۹۳۱ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۱۳ ۱۰۲۱۸ مهندسی صنایع دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۱۴ ۱۰۱۶۱ مهندسی صنایع دانشگاه بوعلی سینا – همدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۵ ۱۱۴۲۴ مهندسی صنایع دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۶ ۱۰۹۳۷ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۷ ۱۱۰۸۵ مهندسی صنایع دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۱۸ ۱۰۲۳۴ مهندسی صنایع دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۱۹ ۱۰۷۶۴ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۰ ۱۰۳۳۹ مهندسی صنایع دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۱ ۱۱۰۷۳ مهندسی صنایع دانشگاه قم (روزانه) مرد ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۲ ۱۱۰۹۹ مهندسی صنایع دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۳ ۱۳۶۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ – تهران مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۲۴ ۱۴۳۷۲ مهندسی صنایع موسسه غیرانتفاعی صدرالمتالهین – تهران (ویژه برادران) مرد ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۵ ۱۴۷۴۷ مهندسی صنایع موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۵۲۷ مهندسی صنایع دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۷ ۱۰۰۲۴ مهندسی صنایع دانشگاه اراک (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۲۸ ۱۱۴۴۸ مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۲۹ ۱۰۶۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۰ ۱۰۷۷۴ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی بابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۱ ۱۱۴۵۷ مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۲ ۱۰۰۴۶ مهندسی صنایع دانشگاه اردکان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۳ ۱۰۰۳۶ مهندسی صنایع دانشگاه اراک (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۳۴ ۱۰۸۸۰ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۵ ۱۰۶۳۰ مهندسی صنایع دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۶ ۱۱۴۵۲ مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی گرمسار (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۳۹ مهندسی صنایع دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۸ ۱۱۱۹۰ مهندسی صنایع دانشگاه گیلان -رشت(محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان ( رودسر-واجارگاه)) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۳۹ ۱۰۰۵۴ مهندسی صنایع دانشگاه اردکان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۰ ۱۰۷۰۹ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۱ ۱۰۳۰۲ مهندسی صنایع دانشگاه تفرش (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۲ ۱۰۰۱۵ مهندسی صنایع دانشگاه آیت اله حایری – میبد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۳ ۱۰۹۸۲ مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۴ ۱۱۵۵۴ مهندسی صنایع مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۴۵ ۱۰۳۰۸ مهندسی صنایع دانشگاه تفرش (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۶ ۱۰۴۱۲ مهندسی صنایع دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۷ ۱۱۱۱۳ مهندسی صنایع دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۸ ۱۰۸۹۲ مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شاهرود (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۴۹ ۱۰۹۸۹ مهندسی صنایع دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۵۰ ۱۱۳۶۲ مهندسی صنایع دانشگاه هرمزگان – بندرعباس (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰

 

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی شهرسازی،از رشته های ریاضی

مهندسی

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

مهندسی شهر سازی ، مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،  مهندسی شهر سازی ،

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۹ مهندسی شهرسازی دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۱۳۸۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر – کرج (روزانه) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۱۰۲۰ مهندسی شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۱۳۸۴ مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر – کرج (نوبت دوم (شبانه)) محل تحصیل تهران و کرج مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰
۵ ۱۰۲۰۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) – قزوین (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰ تا ۴۵۰۰
۶ ۱۰۶۸۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه شیراز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۷ ۱۱۳۹۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۸ ۱۱۴۲۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۹ ۱۱۱۷۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰
۱۰ ۱۱۱۸۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۱۱ ۱۱۲۲۵ مهندسی شهرسازی دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۱۲ ۱۰۵۲۵ مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۳ ۱۰۵۳۷ مهندسی شهرسازی دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۹۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰
۱۴ ۱۱۲۳۶ مهندسی شهرسازی دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۱۵ ۱۴۷۴۶ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس – تهران مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۶ ۱۰۰۶۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۷ ۱۱۵۵۲ مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۸ ۱۱۱۱۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه کردستان – سنندج (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۹ ۱۱۲۱۲ مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۰ ۱۱۲۰۰ مهندسی شهرسازی دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۱ ۱۰۵۱۰ مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۲۲ ۱۱۵۶۳ مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – بوئین زهرا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۳ ۱۰۱۲۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۱۷ مهندسی شهرسازی دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۵ ۱۱۵۸۲ مهندسی شهرسازی مرکز آموزش عالی لار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۶ ۱۰۴۶۴ مهندسی شهرسازی دانشگاه زابل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۰۴۷۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه زابل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۲۸ ۱۴۵۵۶ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید کاشانی – آبیک مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۲۹ ۱۳۹۲۵ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی پویش – قم (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۰ ۱۳۵۸۶ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیر انتفاعی شیخ بهایی – اصفهان مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۳۱ ۱۳۵۷۴ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی – اصفهان (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۲ ۱۴۴۳۳ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی – گرمسار (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۳ ۱۴۷۵۹ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی مولانا – آبیک مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۴ ۱۴۳۳۷ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش – قم (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۵ ۱۳۵۵۱ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی خیام – مشهد مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۶ ۱۳۸۱۷ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی انرژی – ساوه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۷ ۱۴۴۶۰ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا – قزوین مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۸ ۱۴۵۴۹ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی غزالی – قزوین مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۳۹ ۱۳۷۷۲ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری – مشهد مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۰ ۱۴۰۸۶ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی خاوران – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۱ ۱۳۵۹۳ مهندسی شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد – مشهد (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۳۹۵۶ مهندسی شهرسازی موسسه غيرانتفاعي پيشتازان – شيراز – شیراز (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۳ ۱۳۶۴۸ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی آپادانا – شیراز مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰
۴۴ ۱۴۲۷۰ مهندسی شهرسازی موسسه غیرانتفاعی سراج – تبریز مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰
۴۵ ۱۴۸۰۳ مهندسی شهرسازی موسسه غیر انتفاعی میرعماد – قزوین مرد و زن ۱ بین ۶۰۰۰۰ تا ۷۰۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی

اخرین رتبه های مجاز مهندسی دریا ، از رشته های ریاضی

مهندسی دریا

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۱۱ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۲ ۱۰۷۳۶ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – بندرعباس (روزانه) دو سال اول این دوره در تهران و دو سال پایانی در بندرعباس برگزار می گردد مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰ تا ۵۰۰۰
۳ ۱۰۹۵۲ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (روزانه) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰
۴ ۱۰۹۵۵ مهندسی دریا دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل اصفهان – شاهین شهر) – شاهین شهر (برخوار) (نوبت دوم (شبانه)) شرایط در انتهای دفترچه مرد ۱ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۵ ۱۰۷۰۰ مهندسي ماشين آلات دريايي دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل واحد محمود آباد مازندران) (روزانه) (رشته جدید) مرد ۱ (رشته جدید)
۶ ۱۰۳۹۲ مهندسی دریا دانشگاه خلیج فارس – بوشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۷ ۱۰۴۳۰ مهندسی دریا دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار (روزانه) مرد ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۸ ۱۱۰۱۰ مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۹ ۱۱۰۱۳ مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی

آخرین رتبه های مجاز مهندسی پلیمر ، از رشته های ریاضی

 

مهندسی پلیمر

مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ، مهندسی پلیمر ،

مناسب برای کلیه کنکوری های عزیز رشته ی ریاضی

جنسیت:مرد

سهمیه:دو

اختصاصی از شهر تست

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۳۱۸ مهندسی پلیمر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰
۲ ۱۰۷۳۵ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۳ ۱۰۷۴۷ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر-تهران (محل تحصیل پردیس بندرماهشهر) – بندر ماهشهر (روزانه) واحد دانشگاهی ماهشهر – توضیحات در دفترچه سنجش مرد ۲ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۴ ۱۰۹۳۶ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۵ ۱۰۸۳۲ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰
۶ ۱۰۸۴۱ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند-تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۰۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰
۷ ۱۱۱۳۷ مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۸ ۱۱۱۴۷ مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۹ ۱۰۰۶۲ مهندسی پلیمر دانشگاه ارومیه (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۰ ۱۱۴۱۳ مهندسی پلیمر دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۱ ۱۱۱۹۹ مهندسی پلیمر دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۲ ۱۱۴۱۵ مهندسی پلیمر دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۳ ۱۰۱۴۸ مهندسی پلیمر دانشگاه بناب (روزانه) مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۷۵۲ مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه مرد و زن ۲ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰

آخرین رتبه های مجاز علوم کامپیوتر ،از رشته های ریاضی

آخرین رتبه های مجاز علوم کامپیوتر ،از رشته های ریاضی

کامپیوتر

کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ، کامپیوتر ،

آخرین رتبه های مجازی که در پایین مشاهده می فرمایید مناسب برای جنسیت مرد و برای منطقه دو می باشد ،

راهنمایی: اگر جنسیت شما دختر می باشد رتبه هایی که در پایین می بینید ، مثال(۲۰۰۰تا۲۵۰۰) برای شما عزیزان حدود ۲۰۰۰تا۲۲۰۰می باشد .

برای منطقه ی یک این رتبه باید پایین تر باشد

برای منطقه ی سه نیز رتبه ی بالاتر هم پذیرش می شود.

تقریبی:۳الی ۵ درصد

# کدرشته رشته دانشگاه توضیحات جنس پذیرش زیرگروه آخرین رتبه زیرگروه (در سهميه)
۱ ۱۰۹۰۸ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰ تا ۶۰۰
۲ ۱۰۳۱۴ علوم کامپیوتر دانشگاه تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰
۳ ۱۰۷۳۰ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰
۴ ۱۰۶۴۰ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی – تهران (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰
۵ ۱۰۴۰۲ علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی – تهران (محل تحصیل واحد کرج) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۶ ۱۰۰۸۱ علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۷ ۱۰۵۷۴ علوم کامپیوتر دانشگاه شاهد – تهران (روزانه) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در انتهای دفترچه) مرد و زن ۱ بین ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰
۸ ۱۱۰۸۰ علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۹ ۱۱۰۹۴ علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۲۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰
۱۰ ۱۰۲۱۲ علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۴۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰
۱۱ ۱۰۲۲۸ علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۱۶۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰
۱۲ ۱۱۱۶۷ علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان – رشت (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۱۸۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰
۱۳ ۱۱۲۲۲ علوم کامپیوتر دانشگاه مازندران – بابلسر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۴ ۱۰۵۹۱ علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۵ ۱۰۵۸۰ علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۶ ۱۱۱۸۱ علوم کامپیوتر دانشگاه گیلان – رشت (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۷ ۱۱۴۱۹ علوم کامپیوتر دانشگاه یزد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۸ ۱۰۶۵۲ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید چمران – اهواز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۱۹ ۱۰۶۶۹ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۰ ۱۱۲۴۴ علوم کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۱ ۱۰۶۲۳ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر- کرمان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۲ ۱۰۶۰۶ علوم کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر- کرمان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰
۲۳ ۱۱۲۵۷ علوم کامپیوتر دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۴ ۱۰۵۲۱ علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۵ ۱۰۷۴۹ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران – پردیس (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۲۶ ۱۰۹۷۹ علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۷ ۱۱۲۳۳ علوم کامپیوتر دانشگاه مازندران – بابلسر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۸ ۱۱۱۳۴ علوم کامپیوتر دانشگاه گلستان – گرگان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۲۹ ۱۰۵۳۳ علوم کامپیوتر دانشگاه سمنان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۰ ۱۱۴۴۱ علوم کامپیوتر دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰
۳۱ ۱۰۹۸۶ علوم کامپیوتر دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۲ ۱۰۹۴۱ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی کرمانشاه (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۳ ۱۱۱۴۴ علوم کامپیوتر دانشگاه گلستان – گرگان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۴ ۱۰۴۰۸ علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۵ ۱۱۵۹۰ علوم کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) (روزانه) مرد ۱ بین ۳۰۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰
۳۶ ۱۱۰۴۷ علوم کامپیوتر دانشگاه فسا (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۷ ۱۰۵۱۳ علوم کامپیوتر دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۳۸ ۱۰۴۴۰ علوم کامپیوتر دانشگاه رازی- کرمانشاه (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۳۹ ۱۱۳۴۱ علوم کامپیوتر دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۰ ۱۰۵۰۶ علوم کامپیوتر دانشگاه سلمان فارسی-کازرون – کازرون (خشت) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۳۵۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰
۴۱ ۱۱۲۰۷ علوم کامپیوتر دانشگاه لرستان – خرم آباد (نوبت دوم (شبانه)) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۲ ۱۱۱۲۵ علوم کامپیوتر دانشگاه کردستان-سنندج(محل تحصیل دانشکده علوم پایه فنی و مهندسی بیجار) (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۳ ۱۱۵۹۵ علوم کامپیوتر مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) (نوبت دوم (شبانه)) مرد ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۴ ۱۱۱۹۵ علوم کامپیوتر دانشگاه لرستان – خرم آباد (روزانه) (رشته جدید) مرد و زن ۱ (رشته جدید)
۴۵ ۱۰۴۱۶ علوم کامپیوتر دانشگاه دامغان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۶ ۱۰۵۵۱ علوم کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان – زاهدان (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۷ ۱۰۱۲۱ علوم کامپیوتر دانشگاه بجنورد (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۸ ۱۱۰۵۳ علوم کامپیوتر دانشگاه فسا (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰
۴۹ ۱۰۷۸۱ علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی بیرجند (روزانه) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰
۵۰ ۱۱۳۵۱ علوم کامپیوتر دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان (نوبت دوم (شبانه)) مرد و زن ۱ بین ۴۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰