اغاز امامت امام زمان

شعری در مورد امام زمان عج

امام زمان شعری در مورد امام زمان عج ‌ ‌ . 💐🍀💐🍀💐🍀💐 🍀💐🍀💐 💐🍀💐 مهدىِ فاطمه ، اِى سَيدِ صاحبْ حَسَنات هَديه اى بر تو نداريم ، به غير از صَلَوات.. 🍀💐 💐 💐🍀اللّهُمَ 💐🍀صلَّ 💐🍀علی 💐🍀محَمَّدٍ 💐🍀وآلِ 💐🍀  محَمَّد 💐🍀وعَجِّل 💐🍀فرَجَهُم 💐🍀و اَهلِک 💐🍀عدُوَّهُم... 💐 🍀💐 💐🍀💐 🍀💐🍀💐 💐🍀💐🍀💐🍀💐 خوشا روزی که مهدی باز گردد اناالمهدی طنین انداز گردد به حق مادرش زهرای اطهر به حق فرق ...

تعداد نمایش:82 بازدید
 });